Педагогічна практика – перші кроки до професії

Педагогічна практика –
перші кроки до професії


(Рекомендаційний бібліографічний список літератури)1) Байбородова Л. В. Воспитательная работа в детском загородном лагере: учеб.-метод. пособ./ Л. В. Байбородова. - Ярославь: Академия развития, 2003. - 254 с.

2) Базиль Л. Роль етнографічної практики в літературознавчій підготовці майбутнього вчителя - словесника/ Л. Базиль// Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 12. - С. 34-37.

3) Береза А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики: навч.-метод. посіб./ А. В. Береза. - 2-е вид., доп. - Вінниця: Нова книга, 2010. - 181 с.

4) Вайндорф-Сысоева М. Вожатые в детском лагере/ М. Вайндорф-Сысоева// Народное образование. - 2004. - № 3. - С. 79-82.

5) Вожатый научил не скучать... (в помощь воспитателю, вожатому, студенту-практиканту, организатру детского отдыха). - Мелитополь: МДПУ, 2001. - 24 с.

6) Ворфоломєєва І. В. Педагогічна рефлексія і практика: методологічні засади/ І. В. Ворфоломєєва// Науковий вісник МДПУ. - Мелітополь, 2006. - Вип. 6. - С. 51-56. - (Серія "Педагогіка").

7) Глазырина Е. Ю. Методические принципы освоения пространственно-временной и художественно-информационной природы музыкального искусства в практике музыкального обучения и воспитания учащихся/ Е. Ю. Глазырина// Музыка в четвертом измерении: вопросы методологии, теории и методики музыкального обучения и воспитания школьников. - М., 2001. - С. 248-276.

8) Игры и развлечения для детей: в помощь воспитателю, вожатому, студенту-практиканту, организатору детского отдыха. - Мелитополь: МДПУ, 2002. - 25 с.

9) Іваха Т. Формування готовності студентів до організації позакласної роботи учнів як активна проблема середньої та вищої школи/ Т. Іваха// Вища освіта Украіни. - 2003. - № 2. - С. 99-101.

10) Ігнатенко Н. В. Педагогічна практика: програма, система організації (спеціальність 6.01.01.02, 7.01.01.02 "Початкове навчання"): навч. посіб. для методистів, вчителів, студ-тів/ Н. В. Ігнатенко, Д. С. Мазоха. - Тернопіль: Астон, 2006. - 157 с.

11) Коваленко О. Нове положення про практику студентів вищих навчальних закладів/ О. Коваленко// Освіта України. - 2010. - 17 грудня (№ 93). - С. 2.

12) Коваленко О. Про організацію і про ведення літньої навчальної практики/ О. Коваленко// Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - № 15. - С. 18-24.

13) Королькова Е. Подготовка студентов к психолого-педагогической практике/ Е. Королькова// Дошкольное воспитание. - 2004. - № 3. - С. 113-115.

14) Кочерга І. В. Місце польових практик у фаховій підготовці вчителя початкової школи/ І. В. Кочерга// Рідна школа. - 2000. - № 8. - С. 67-69.

15) Красюк Л. Моделювання педагогічної практики в процесі підготовки вчителя початкової школи/ Л. Красюк// Рідна школа. - 2005. - № 12. - С. 52-54.

16) Куліненко Л. Педагогічна практика: компетентнісний підхід/ Л. Куліненко// Вища освіта України. - 2013. - № 1. - С. 63-68.

17) Куліненко Л. Б. Практика як основа ефективності педагогічного процесу/ Л. Б. Куліненко// Гілея: наук. вісник. - 2013. - Вип. 69, № 2. - С. 602-606.

18) Куліненко Л. Б. Предметність педагогічної практики/ Л. Б. Куліненко// Гілея: наук. вісник. - 2013. - Вип. 72, № 5. - С. 745-749.

19) Левада О. М. Польова практика з топографіі: навч. посіб/ О. М. Левада, Н. М. Сажнєва, М. Л. Сажнєв. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 86 с.

20) Літня навчальна практика та екскурсії на шкільному географічному майданчику/ Ю. Лис, В. Чернуха, Т. Бартицька [та ін.]// Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - Грудень (№ 45-47). - С. 58-61.

21) Матвієнко О. В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі/ Д. В. Матвієнко. - К.: Стилос, 2003. - 123 с.

22) Мелаш В. Д. Навчальні практики з методик викладання природознавства, біології та екології: навч. посіб. для студ-тів ВНЗ/ В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко. - Мелітополь: ВБ Мелітопольської міської друкарні, 2012. - 332 с. - (Екологічна освіта для сталого розвитку).

23) Миленко В. Сегодня практикант - завтра педагог/ В. Миленко// Дошкольное воспитание. - 2004. - № 8. - С. 110-112.

24) Навчальні практики як засіб формування професійних компетенцій студентів Навчально-наукового інституту природничих наук/ І. Ігнатенко, О. Спрягайло, О. Спрягайло, Л. Сливка// Рідна школа. - 2011. - № 10. - С. 51-54.

25) Навчально-польові практики Мелітопольського державного педагогічного університету: метод. матеріали/ уклад. І. П. Аносов, М. В. Елькін. - Мелітополь, 2003. - 83 с.

26) Окса М. М. Виховання ціннісних професійних орієнтацій майбутніх учителів засобами педагогічної практики: монографія/ М. М. Окса. - М.: ВБ "ММД", 2013. - 207 с.

27) Онищенко Н. Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя/ Н. Онищенко// Рідна школа. - 2012. - № 11. - С. 28-33.

28) Організація практичної підготовки студентів/ В. Д. Базилевич [та ін.]// Вища школа. - 2007. - № 6. - С. 66-72.

29) Педагогічна практика майбутнього вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури: навчально-методичний посібник. - Мелітополь: МДПУ, 2005. - 87 с.

30) Положення про комплексну науково-педагогічну практику студентів економічних факультетів класичних університетів// Вища школа. - 2007. - № 6. - С. 129-133.

31) Проскунін В. Деякі аспекти змісту й організації педагогічної практики студентів в умовах неперервної педагогічної освіти/ В. Проскунін, О. Бабенко// Рідна школа. - 2014. - № 3. - С. 24-28.

32) Прошкуратова Т. Практична підготовка студентів - одне з найголовніших завдань педагогічної освіти/ Т. Прошкуратова, В. Юрченко// Початкова школа. - 2013. - № 10. - С. 47-49.

33) Психологические основы педагогической практики студентов: учеб. пособ. для вузов/ под ред. А. С. Чернышева. - М., 2000. - 139 с.

34) Романчук Н. Урізноманітнення змісту і форм практичної підготовки фахівців/ Н. Романчук// Освіта. Технікуми, коледжі. - 2011. - № 3-4. - С. 57-60.

35) Свиридюк Т. Вчимося мислити критично: з практики організації та проведення дебатів в учнівській аудиторії/ Т. Свиридюк// Іноземні мови в навчальних закладах. - 2007. - № 5-6. - С. 20-31.

36) Сивачук Н. Фольклорна практика - складова народознавчої підготовки студента-філолога/ Н. Сивачук// Рідна школа. - 2000. - № 10. - С. 46-48.

37) Соболева В. Развитие профессионализма студентов на педпрактике/ В. Соболева// Дошкольное образование. - 2004. - № 12. - С. 104-106.

38) Стадник О. Літня навчальна практика/ О. Стадник// Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - Травень (№ 17-18). - С. 3-46.

39) Староста В. І. Педагогічна практика як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів у системі класичного університету/ В. І. Староста// Нові технології навчання. - 2007. - № 49. - С. 76-80.

40) Теорія та методика професійно-педагогічної діяльності вожатого в літніх дитячих оздоровчих таборах: навч. посіб. для студ-тів вищих пед. навч. закладів/ уклад.: М. І. Воровка, Г. Г. Петрученя, Л. І. Кучина; за ред. В. В. Молодиченко. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011. - 233 с.

41) Терно С. О. Педагогічна практика студентів історичного факультету: метод. рек. для студ., метод., керівників навч. закл., учителів/ С. О. Терно. - Запоріжжя: ЗДУ, 2000. - 40 с.

42) Черникова Т. В. Практика студентов "помогающих" профессий: повинность или творческая лаборатория профессионализма?/ Т. В. Черникова// Высшее образование сегодня. - 2004. - № 10. - С. 42-45.

43) Чернова Г. М. О работе студентов - практикантов по ситуативному обучению говорения в средней школе/ Г. М. Чернова// Иностранный язык в школе. - 1988. - № 4. - С. 84-87.

44) Шебеко В. Педагогическая практика как форма профессиональной подготовки студентов/ В. Шебеко// Дошкольное воспитание. - 2009. - № 1. - С. 25-34.

45) Яворський А. Педагогічна практика - одна з найважливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця (соціального педагога)/ А. Яворський// Рідна школа. - 2007. - № 3. - С. 15-19.шаблоны для dle 11.2