Філософія освіти

Філософія освіти
(бібліографічний список літератури)


1) Великодна Є. М. Медіа-освіта як система забезпечення здоров’я особистості у медійно-інформаційному просторі/ Є. М. Великодна// Грані: наук.- теорет. і громадсько-політ. альм. – 2014. – № 6. – С. 64-69.

2) Воробйова Л. С. Еволюція класичної парадигми освіти/ Л. С. Воробйова// Гілея: наук. вісник. – 2014. – Вип. 82, № 3. – С. 358-362.

3) Добровольська О. М. Естетичне виховання та самовиховання у ракурсі філософії освіти/ О. М. Добровольська// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 6. – С. 195-209.

4) Добровольська О. М. Естетичне виховання та самовиховання у ракурсі філософії освіти/ О. М. Добровольська// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 8. – С. 193-207.

5) Запорожець М. О. Філософські проблеми освіти: європейський контекст/ М. О. Запорожець, Т. В. Кожушко// Гілея: наук. вісник. – 2013. – Вип. 78, № 11. – С. 301-305.

6) Зоц В. Наукові підходи до вирішення педагогічних проблем глобалізованого світу/ В. Зоц// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 6. – С. 53-59.

7) Ільїнська Т. В. Філософія побудови дослідницької презентації/ Т. В. Ільїнська// Педагогічна майстерня. – 2014. – № 5. – С. 22- 27; № 6. – С. 5-8.

8) Касьянов Д. Філософські засади осягнення сучасних нанотехнологій/ Д. Касьянов// Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 49-54.

9) Козубцов І. М. Мотиваційна модель процесу компетентного навчання аспірантів: міждисциплінарна єдність філософії освіти (09.00.10) та теорії і методики професійної освіти (13.00.04)/ І. М. Козубців// Грані: наук.-теорет. і громадсько-політ. альм. – 2013. – № 10. – С. 101-106.

10) Колотило М. О. Сучасний університет у соціально-філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку/ М. О. Колотло// Гілея: наук. вісник. – 2014. – Вип. 80, № 1. – С. 230-235.

11) Колотило М. О. Філософське осмислення соціальної відповідальності університету як аксіологічного вектора реалізації його місії в суспільстві/ М. О. Колотило// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 8. – С. 179-192.

12) Кондрат’єва А. В. Філософія освітнього менеджменту/ А. В. Кондрат’єва// Грані: наук.- теорет. і громадсько-політ. альм. – 2014. – № 4. – С. 50-53.

13) Костючков С. К. Формування особистості нового типу в контексті сучасної філософії освіти/ С. К. Костючков// Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 3. – С. 82-90.

14) Кузін М. С. Ліберальна освіта в державі-нації: перформативна суперечність?/ М. С. Кузін// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 9. – С. 203-211.

15) Курбатов С. В. Історична ґенеза теоретичного дискурсу університету/ С. В. Курбатов// Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 4. – С. 3-10.

16) Лаврова Л. В. Формування здорового способу життя в освітньому контексті: філософсько-історична ретроспектива/ Л. В. Лаврова// Грані: наук.-теорет. і громадсько-політ. альм. – 2013. – № 5. – С. 88-91.

17) Левіт Д. А. Поняття та структура «культурного простору» університету/ Д. А. Левіт// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 4. – С. 212-223.

18) Литвиненко Т. А. Філософсько-освітня рецепція вітчизняного культурно-історичного розвитку приватної вищої освіти/ Т. А. Литвиненко// Грані: наук.- теорет. і громадсько-політ. альм. – 2014. – № 3. – С. 29-34.

19) Морозов В. В. Поняття педагогічного дискурсу в системі сучасної освіти/ В. В. Морозов// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 5. – С. 181-193.

20) Москалик Г. Герменевтична педагогіка у контексті трансформацій сучасної освіти/ Г. Москалик// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 6. – С. 181-194.

21) Нежива О. М. Міжнародні програми освіти як вдосконалення сучасної філософії освіти в Німеччині/ О. М. Нежива// Гілея: наук. вісник. – 2013. – Вип. 79, № 12. – С. 256-258.

22) Отрешко В. Гуманітарна політика: пріоритет інтелекту, освіти і культури/ В. Отрешко// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 8. – С. 164-178.

23) Пашков В. В. Філософське осмислення сучасної післядипломної педагогічної освіти: проблеми і тенденції розвитку/ В. В. Пашков// Гілея: наук. вісник. – 2014. – Вип. 81, № 2. – С. 288-291.

24) Пономарьов О. С. Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні/ О. С. Пономарьов// Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 4. – С. 11-16.

25) Похресник А. Філософський аналіз західних прогнозів розвитку вищої освіти у XXI ст./ А. Похресник// Вища школа. – 2014. – № 1. – С. 63-72.

26) Радіонова І. О. Філософія освіти Дж. Дьюї: евристичний потенціал у контексті суспільства ризику/ І. О. Радіонова// Грані: наук.-теорет. і громадсько-політ. альм. – 2013. – № 4. – С. 25-32.

27) Резнік С. М. Hermeneutic task of pedagogi/ С. М. Резник// Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 4. – С. 17-23.

28) Рєзніков С. І. Науковий та релігійний дискурси у методології філософсько-освітнього дослідження феномена духовності/ С. І. Рєзніков// Грані: наук.-теорет. і громадсько-політ. альм. – 2014. – № 6. – С. 59-63.

29) Романенко М. Концептуальні засади та основні напрями інноваційного розвитку освіти в сучасних умовах/ М. Романенко// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1-4. – С. 14-21.

30) Романенко М. Філософія освіти: проблеми конституювання/ М. Романенко// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 34-40.

31) Романенко М. І. Зміни парадигмальних засад управління освітою у контексті концепту стійкого розвитку/ М. І. Романенко// Грані: наук.-теорет. і громадсько-політ. альм. – 2013. – № 4. – С. 51-53.

32) Романенко М. І. Філософія освіти: досягнення та проблеми/ М. І. Романенко// Грані: наук.-теорет. і громадсько-політ. альм. – 2013. – № 5. – С. 48-52.

33) Семенюк Н. Природа і сутність компетентнісного підходу в безперервній освіті/ Н. Семенюк// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 5. – С. 194-202.

34) Семенюк Н. В. Безперервна освіта: світова практика й Україна/ Н. В. Семенюк// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 8. – С. 126-137.

35) Смолінська О. Є. Гомеостатизм в організації функціонування культурно-освітнього простору педагогічного університету/ О. Є. Смолінська// Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 3. – С. 69-81.

36) Смольська Л. М. Школа як «місце сили»: проекція на перспективу української освіти/ Л. М. Смольська// Управління школою. – 2014. – № 16-18. – С. 22-24.

37) Ткаченко Л. І. Праксеологія творчості у розвитку особистості: синергетичний підхід/ Л. І. Ткаченко// Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 3. – С. 63-68.

38) Утюж І. Г. Визначення методологічних основ класифікації освітніх парадигм/ І. Г. Утюж// Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 82, № 3. – С. 362-366.

39) Чорний О. О. Історія філософсько-освітніх ідей в Україні XVII-XVIII ст. та їх антропологічна орієнтація/ О. О. Чорний// Гілея: наук. вісник. – 2013. – Вип. 73, № 6. – С. 297-299.

40) Чорний О. О. Специфіка дослідження історії філософсько-освітніх ідей в Україні крізь призму різних методологічних підходів/ О. О. Чорний// Гілея: наук. вісник. – 2013. – Вип. 71, № 4. – С. 676-681.

41) Чорний О. О. Філософія освіти в історичному поступі України: ключові ідеї та принципи їх дослідження/ О. О. Чорний// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 4. – С. 187-197.

42) Шелюк Л. Європейський досвід модернізації освіти (уроки для України)/ Л. Шелюк// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 8. – С. 138-149.

43) Яковлєв А. О. Сучасні теорії освіти: філософське значення і евристичний потенціал/ А. О. Яковлєв// Гілея: наук. вісник. – 2013. – Вип. 71, № 4. – С. 666-671.

44) Яковлєв М. В. Пострадянський університет: ієрархії відносин і проблема відтворення знання/ М. В. Яковлєв, С. В. Лазарєва// Мультиверсум. Філософський альманах. – 2013. – Вип. 8. – С. 150-163.шаблоны для dle 11.2