До міжнародного дня пам’яті жертв фашизму

Без права на забуття

(бібліографічний список літератури)


1) Адамович А. Блокадная книга/ А. Адамович, Д. Гранин. - М.: Советский писатель, 1982. - 430 с.

2) Адамович А. М. Сыновья уходят в бой: роман-дилогия/ А. Адамович. - Переизд. - М.: Молодая гвардия, 1987. - 588 с. - (Библиотека юношества).

3) Адамович А. Хатынская повесть. Каратели (радость ножа, или жизнеописания гипербореев)/ А. Адамович; [предисл. В. Быкова]. - Л.: "Худ. лит." Ленинградское отд-ние, 1986. - 400 с.

4) Алексєєв С. Три перемоги: оповідання про Велику Вітчізняну війну: для молодшого шкільного віку/ С. Алексєєв; мал. Г. Малакова, Є. Котлярова. - К.: Веселка, 1984. - 317 с. - (Бібліотечна серія).

5) Алексиевич С. А. У войны не женское лицо. Последние свидетели: повести/ С. А. Алексиевич. - М.: Советский писатель, 1989. - 368 с.

6) Архіви окупації 1941-1944/ упоряд. Н. Маковська. - К.: Вид. дім "Києво-Могілянська академія", 2006. - Т. 1. - 872 с. - (Державний комітет архівів України).

7) Багряний І. Вибрані твори/ І. Багряний; [упоряд., передм. та коментарі М. Балаклицький]. - К.: Смолоскип, 2006. - 687 с. - (Серія "Розтріляне відродження").

8) Базима Г. Слідами великого рейду: спогади партизана/ Г. Базима. - К.: Молодь, 1959. - 366 с.

9) Бакланов Г. Навеки - девятнадцатилетие: повести и рассказы/ Г. Бакланов. - К.: Рад. школа, 1968. - 384 с.

10) Боляновський А. Дивізія "Галичина". Історія/ А. Боляновський. - Л., 2000. - 528 с.

11) Бегма В. А. Шляхи нескорених/ В. А. Бегма, Л. Є. Кизя. - К.: Вид-во політичної л-ри України, 1977. - 478 с.

12) Бёль Г. Город привычных лиц/ Г. Бёль; [сост. и пер. с нем. Л. Лунгиной]. - М.: Молодая гвардия, 1964. - 256 с.

13) Борхерт В. Избранное: пер. с нем./ В. Борхерт. - М.: Худ. лит., 1977. - 302 с.

14) Бредель В. Т. Твой неизвестный брат: роман/ В. Т. Бредель. - Х.: Прапор, 1981. - 318 с.

15) Васильев Б. А зори здесь тихие...: повесть. В списках не значился: роман. Рассказы/ Б. Васильев. - М.: Худ. лит., 1978. - 400 с.

16) Великая Отечественная: в 2-х т. Т. 1. Стихотворения и поэмы/ [сост. С. Наровчатов, Я. Хелемский; предисл. А. Суркова]. - Изд. 2-е, доп. - М.: Худ. лит, 1975. - 592 с.

17) Вергасов И. Крымские тетради: роман-хроника/ И. Вергасов. - М.: Современник, 1978. - 446 с.

18) Вечная слава Мелитопольщины краткий биографический справочник/ [сост. Н. В. Мохов]. - Мелитополь, 2005. - 252 с. - (Мелитопольский краеведческий музей).

19) Головченко І. Золоті ворота. Чорне сонце: романи: тетралогія/ І. Головченко; худож. П. Х. Ткаченко. - К.: Радянська школа, 1989. - Кн. 1. - 496 с.

20) Гончар О. Нескорена полтавчанка (Земля гуде): повість/ О. Гончар. - К., 1965. - 231 с. - (Герої, роки, завершення).

21) Гончаров Ю. Теперь-безымянные...: повести, рассказы/ Ю. Гончаров. - М.: Правда, 1990. - 480 с.

22) До последнего дыхания: стихи советских поэтов, павших в Великой Отечественной войне/ [сост. и прим. И. Богатко; предисл. С. Михалкова]. - М.: Правда, 1985. - 400 с.

23) Дневник Анны Франк/ пер. Р. Райт-Ковалевой; пердисл. И. Эренбурга; ред. И. Каринцева. - М.: Изд-во иностранной лит., 1960. - 237 с.

24) Довженко О. Незабутнє (1941-1943): оповідання/ О. Довженко. - К.: Дніпро, 1980. - 190 с.

25) Долгорученко К. О. Нацистська антисемітська пропаганда на території "Генерального округу Дніпропетровськ": історіографічний огляд/ К. О. Долгорученко// Історія та географія: зб. наук. пр. - Х., 2013. - Вип. 47. - С. 193-200.

26) Дольд-Михайлик Ю. І один у полі воїн: пригодницький роман/ Ю. Дольд-Михайлик. - К.: Рад. письменник, 1956. - 518 с.

27) Друга світова війна в історичній пам'яті України: за матеріалами українського інституту національної пам'яті/ [редкол. І. Юхновський (відп. ред.), Л. Герасименко, В. Гриневич та ін.]. - К.; Ніжин, 2010. - 247 с. - (Український інститут національної пам'яті).

28) Єременко М. Атакує Покришкін/ М. Єременко. - Чернігівка, 2009. - 70 с.

29) Єременко М. Солдати Перемоги: біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігівського р-ну Запорізької обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство/ М. Єременко. - Чернігівка, 2011. - Ч. 2. - 56 с.

30) Єременко М. Солдати Перемоги: біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігівського р-ну Запорізької обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство/ М. Єременко. - Чернігівка, 2014. - Ч. 3. - 64 с. - (До 75-річчя початку Другої світової війни).

31) Запорізький архів. Народна війна 1941-1944. Антифашистський рух опору на території Запорізької області: зб. док. і матеріалів/ [авт.-упоряд. В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова]. - Запоріжжя, 2005. - 560 с. - (Державний архів Запорізької області).

32) Запорізький рахунок великій війні 1939-1945/ [Ф. Г. Турченко, О. Штейнле, В. М. Мороко та ін.; наук. ред. Ф. Турченко]. - Запоріжжя, 2013. - 416 с.

33) Зергерс А. Мертвые остаются молодыми/ А. Зергерс; пер. с нем. Н. Касаткиной, В. Станкевич. - Х.: Прапор, 1979. - 592 с.

34) Зегерс А. Сьомий хрест: роман: пер. с нім./ А. Зегерс. - К.: Держ. вид-во художньої літ., 1955. - 344 с.

35) Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні/ В. Косик. - Париж; Нью-Йорк; Л., 1993. - 658 с.

36) Кучер В. Партизанський рух в Укрїні 1941-1944 рр.: погляд із сьогодення/ В. Кучер// Історія в школах України. - 2004. - № 9-10. - С. 48-54.

37) Левітас І. Праведники Бабиного Яру/ І. Левітас; пер з рос. С. Герус. - К.: Етнос, 2008. - 368 с.

38) Лукаш І. 300 днів подвигу: документальна повість/ І. Лукаш. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Д.: Промінь, 1979. - 166 с.

39) Маців Б. Українська дивізія "Галичина": історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р./ Б. Маців. - Л., 2009. - 256 с.

40) Медведев Д. Н. На берегах Южного Буга/ Д. Н. Медведев. - К.: Изд-во политической лит. Украины, 1987. - 382 с.

41) Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944: в 2-х кн. Кн.1. Борьба в подполье/ [В. Н. Немятый, Д. Ф. Григорович, В. А. Замлинский и др.]. - К.: Наук. думка, 1985. - 400 с.

42) Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944: в 2-х кн. Кн.2. Партизанская борьба/ [Ю. В. Бабко, Д. Ф. Григорович, И. Я. Жученко и др.]. - К.: Наук. думка, 1985. - 432 с.

43) Никольский Н. Ночь на Днепре (Из фронтового блокнота)/ Н. Никольский. - М.: Военное изд-во М-ва обороны Союза ССР, 1960. - 112 с.

44) Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: зб. док. і матеріалів/ [упоряд. А. А. Батюк, І. Л. Бутич, П. М. Костриба та ін.]. - К.: Держ. вид-во літ. УРСР, 1963. - 487 с.

45) Один день войны: воспоминания мелитопольцев - участников боевых действий/ [авт. кол. В. Белостенная, Н. Пичахчи, А. Ольшанская и др.]. - Мелитополь, 2008. - 88 с. - (Посвящается 65-летию освобождения Мелитополя и Мелитопольщины от фашистских захватчиков).

46) Онишко Л. Катерина Зарицька: молива до сина/ Л. Онишко. - Л.: Світ, 2002. - 176 с. - (Подвижники національної ідеї).

47) Память без границ/ рук. проекта В. М. Сахацкая. - Запорожье, 2008. - 100 с. - (Краеведческий музей. 65-летию освобождения Мелитополя посвящается).

48) Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду/ І. К. Патриляк, М. А. Боровик. - К., 2010. - 590 с.

49) Педак В. Дякуємо і мертвим, і живим: документальний нарис/ В. Педак. - Д.: Січ, 2007. - 278 с.

50) Першина Т. С. Фашистский геноцид на Украине, 1941-1944/ Т. С. Першина. - К.: Наукова думка, 1985. - 170 с.

51) Пігідо-Правобережний Ф. Велика Вітчизняна війна: спогади та роздуми очевидця/ Ф. Пігідо-Правобережний. - К.: Смолоскип, 2002. - 288 с.

52) Піча В. М. Фашизм/ В. М. Піча// Політологія: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл./ В. М. Піча, К. М. Левківський, Н. М. Хома. - К.: Каравела; Л.: Новий Світ-2000, 2002. - С. 131-132.

53) Подвигом уславлені/ [авт. кол. Д. П. Григорович, П. І. Денисенко, В. О. Замлинський, В. М. Нем'ятий]. - К.: Вид-во політичної літератури України, 1978. - 351 с.

54) Поліщук Б. Поріг рідної хати: повісті/ Б. Поліщук. - К.: Рад. письменник, 1988. - 342 с.

55) Ремарк Эрих Мария На западном фронте без перемен. Три товарища/ Эрих Мария Ремарк; [пер с нем. Ю. Н. Афонькина, И. М. Шрайбера, Л. З. Яковенко]. - М.: Книга и бизнес, Кром, 1992. - 542 с.

56) Розанов Г. Л. Конец "третьего рейха"/ Г. Л. Розанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. отношения, 1990. - 384 с.

57) Рядки, обпалені війною: вірші поетів-фронтовиків Радянської України: збірник/ упоряд. П. Біби. - К.: Дніпро, 1985. - 127 с.

58) Савчин М. Тисяча доріг: спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни/ М. Савчин. - К.: Смолоскип, 2003. - 546 с.

59) Сучасні дискусії про Другу світову війну: зб. наук. ст. та виступів українських і зарубіжних істориків/ [ Г. Бекірова, К. Беркгоф, О. Будницький та ін.]. - Л.: ЗУКЦ, 2012. - 224 с.

60) Тютюнник Г. Вир: роман/ Г. Тютюнник; худож. В. В. Чупрін. - К.: Рад. школа, 1990. - 512 с.

61) Україна в полум'ї війни, 1941-1945/ [редкол. П. П. Панченко (гол.), П. Т. Тронько, В. Г. Радецький та ін.]. - К.: Україна, 2005. - 560 с.

62) Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії: Вип. 1. Актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу. Україна напередодні та на початку Другої світової війни (друга половина 1930-х - червень 1941 рр.)/ [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. - 56 с.

63) Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії: Вип. 2. Україна у період стратегічного наступу німецьких військ (червень 1941 - листопад 1942 рр.). Українські землі та становище українців в умовах німецького окупаційного режиму (червень 1941 - жовтень 1944 рр.). Національно-визвольний рух на окупованих територіях України (1941 - 1944 рр.)/ [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. - 84 с.

64) Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії: Вип. 3. Завершальний період Другої світової війни. Підсумки війни та її наслідки для України. Міжнародне визнання України суб'єктом Антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни: історичні та правові підстави. Україна у Другій світовій війні: формування національної пам'яті українського народу/ [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. - 84 с.

65) Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії: Вип. IV. Звільнення України від нацистських загарбників (до 65-ї річниці) Українці на фронтах Другої світової війни та у Русі Опору країн Європи: проблеми історичної та національної пам'яті. Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин і доля України/ [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К., 2010. - 95 с.

66) Українські в'язні концтабору Маутгаузен: свідчення тих, хто вижив/ [упоряд. Л. С. Герасименко, М. Г. Дубик, Т. В. Пастушенко та ін.]. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. - 336 с.

67) Час мужества: поэзия периода Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг./ [сост. и авт. послесл. А. В. Владимирский]. - М.: Просвещение, 1990. - 319 с. - (Школьная библиотека).

68) Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку: роман/ Г. Фаллада; пер. с нем. Н. Касаткиной, В. Станкевич, И. Татариновой. - М.: Прогресс, 1971. - 533 с. - (Б-ка литературы Германской Демократической Республики).

69) Фашизм// Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: хрестоматія/ за ред. О. І. Семкіна. - Л., 1996. - С. 678-679.

70) Фрадкин И. М. Реставраторы орла и свастики: о неофашисткой литературе в ФРГ/ И. М. Фрадкин. - М.: Наука, 1971. - 134 с. - (Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А М. Горького).

71) Чайковський А. Війна чи військова злочинність?: зб. публікацій/ А. Чайковський, Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлінг. - К., 2013. - 127 с. - (Серія "Історична правда"; т. III).

72) Шепель О. Є. Розвиток і встановлення фашистської диктатури в Німеччині/ О. Є. Шепель// Все для вчителя. - 2010. - № 4-5. - С. 144-146.

73) Шепелявенко Т. Навчально-виховний захід "Суд над фашизмом"/ Т. Шепелявенко// Історія в сучасній школі. - 2012. - № 11-12. - С. 36-43.

74) Штріттматтер Е. Чудодій: роман/ Е. Штріттматтер; пер. з нім. О. Словенко, Ю. Михайлюк. - К.: Дніпро, 1976. - 480 с.шаблоны для dle 11.2