Бюлетень нових надходжень 08.09.14-15.09.14

Бюлетень нових надходжень

(08.09.14-15.09.14)
Держава і право
67.300.64(4Укр)
Г-19
Гапотій В. Д. Інформаційна відкритість влади та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий підхід: монографія/В. Д. Гапотій, О. В. Печерський. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014. - 235 с. 30
67.1(0)я2
Г-19
Гапотій В. Д. Термінологічний словник - довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»: навч. посіб. для студ-тів ВНЗ/ В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014. - 278 с. 10
67.307.9я73
М 75
Молодиченко В. В. Екологічне право України: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Мелітополь: Люкс, 2014. – 289 с. 5
67.1(0)я73
П-57
Попенко Я. В. Історія держави і права зарубіжних країн: навч.-метод. посіб./ Я. В. Попенко, В. Д. Гапотій. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 439с. 10
67.301.119(4Укр)я73
П-68
Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: навч. посіб./В. В. Молодиченко і др. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014. -286с. 68
67.9(4Укр)304.7
С 11
Сімейне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів/ упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 174 с. 6
Географічні науки
26.234.7я73
Г-65
Гончарова Л. Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/Л. Д. Гончарова, Е. М. Серга, Є. П. Школьний. - К.: КНТ. - 251 с. 30
Історичні науки
87.3(4Укр)
Г 93
Гудзь В. В. Українська історіософія: навч. посіб. для студ. спец. 8.02030201 «Історія»/ В. В. Гудзь. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 157 с. 2
67.0я73
Г 93
Гудзь В. В. Етнодержавознавство: навч. посіб. для студ. спец. 8.02030201 «Історія»/ В. В. Гудзь. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 216 с. 2
63.3(4Укр)
Г 93
Гудзь В. В. Історія українського національно-визвольного руху: навч. посіб. для студ. спец. 8.02030201 «Історія»/ В. В. Гудзь, Ю. Щур. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2014. – 280 с. 2
63.3(0)5я73
П 57
Поп Ю. І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI-поч. ХХ ст.): підручник/ Ю. І. Поп. – К.: Академія, 2012. – 374 с. 1
63.3(4Укр)62
К-59
Козерод О. В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років XX ст..)/ О. В. Козерод. - К.: Радуга, 2013. - 102 с. 1
Народна освіта. Педагогічна наука.
74.58я73
В 54
Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання/ С. С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 383 с. 4
74.58
Г 68
Горемычкин А. И. Концептуальные основы методики преподавания дисциплин музыкально-теоретического цикла/ А. И. Горемычкин. – Мелитополь: Изд-во МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2014. – 195 с. 3
85
К 73
Котова Л. М. Методика підготовки музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності: навч.-метод. посіб. для для магістрантів та студентів мистецьких фак-тів вищих закладів освіти/ Л. М. Котова. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 216 с. 5
74.00я73
К 95
Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ О. Г. Кучерявий. – К.: Слово, 2014. – 436 с. 6
74.261.4я73
М54
Методика навчання української мови в початковій школі: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 367 с. 1
74.58
М-74
Модернізація змісту вищої природничої і технічної освіти в умовах переходу до нанотехнологій: монографія/ К. Корсак, З. Тарутіна, Ю. Корсак. - К.: Педагогічна думка, 2012. - 157 с. 5
74.202.2я73
С 13
Дидактика початкової освіти: підручник для вищих навч. закладів/ О. Я. Савченко. – К.: Грамота, 2013. – 503 с. 10
74.58
Т 33
Теоретико-методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва: монографія/ М. В. Білецька, О. В. Стотика, Л. М. Котова та ін. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 191 с. 5
74.58(4Укр-4Зап-2Мел)
В 68
Воловник С. В. Мелитопольский пединститут: страницы истории/ С. В. Воловник, Н. В. Крылов. – Мелитополь: ИД «ММД», 2014. – 169 с. 1
74.202.2я73
К 56
Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студ-тів вищих пед. навч. закладів/ Л. В. Коваль. – Донецьк: Юго-Восток, 2006. – 195 с. 19
74.58
О-72
Осадча К. П. Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін: монографія/ К. П. Осадча. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Хмельницького, 2013. – 274 с. 1
74.261.3я73
П 21
Пахненко И. И. Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения: учеб. пособ. для студ-тов высших учеб. завед./ И. И. Паненко. – Суми: Университетская книга, 2006. – 335 с. 6
74.00я73
Я 48
Якса Н. В. Основи педагогічних знань: навч. посіб./ Н. В. Якса. – К.: Знання, 2007. – 358 с. 1
Психологія
88.8
К 89
Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/ С. Б. Кузікова. – 2-ге вид., стереот. – Суми: Університетська книга, 2014. – 383 с. 1
88.4
М 79
Морено Я. Психодрама/ Я. Морено. – М.: Психотерапія, 2008. – 493 с. 2
88.4
Л 42
Лейтц Г. Психодрама: теорія и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено/ Г. Лейтц. – 2-е изд. испр. и доп. – пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2007. – 379 с. 3
88.4
Ш 97
Шутценбергер А. А. Психодрама/ А. А. Шутценбергер. – М.: Психотерапия, 2007. – 445 с. 1
88.4я73
Б 19
Баклицький І. О. Психологія праці: підручник/ І. О. Баклицький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с. 1
88.4
С 74
Справочные материалы по педагогической психологи/ авт.-сост. Б. Р. Мандель. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 382 с. 6
Хімічні науки
35я73
З-14
Загальна хімічна технологія: підручник/ В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак та ін. – 3-тє вид., доп. та доопр. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 538 с. 11
74.265.7я73
М 17
Максимов О. С. Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах: підруч. Для студ-тів хім. спец. Вищих навч. закладів І-ІV рівнів акредитації/ О. С. Максимов. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 112 с. 50
Фізична культура та спорт
75.1
Б 61
Білогур В. Є. Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст: монографія/ В. Є. Білогур. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 261 с. 5
Українська мова
81.4Укр-9
К 61
Колоїз Ж. В. Сучасна українська літературна мова/ Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. – К.: Знання, 2008. – 356 с. 1
81.4Укр-923
Ш 37
Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К.: Алерта, 2013. – 694 с. 15
Українська література
83.3(4Укр)6
Є 30
Єгорова Ю. Творчість Радія Полонського у контексті української масової літератури 60-90-х рр. ХХ століття: монографія/ Ю. Єгорова. – Х.: Майдан, 2014. – 189 с. 2
Фізико-математичні науки
22.172я73
Є 70
Єремєєв В. С. Теорія планування та обробки експерименту: навч. посіб. для підготовки бакалаврів спец. «Математика», «Інформатика»/ В. С. Єремєєв , Г. М. Ракович. – Мелітополь: Вид-во МДПУ, 2013. – 92 с. 1
Економічні науки
65.9(4Укр)
В 43
Використання інтелектуального капіталу в суспільному відтворенні: монографія/ В. А. Петренко, І. С. Верховод, О. А. Лебедєва та ін. – Мелітополь: Люкс, 2014. – 239 с. 6
Політика. Політичні науки
66.0я73
А 46
Александров Д. В. Політологія: практикум для студентів вищих навч. закладів/ Д. В. Александров. – Мелітополь: ПП «Плотнікова Л. П.», 2014. – 203 с. 1
Ораторське мистецтво
83.7я73
А 46
Александрова Г. І. Основи красномовства: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/ Г. І. Александрова, Д. В. Александров, З. О. Митяй. – Мелітополь: ПП «Плотнікова Л. П.», 2014. – 147 с. 2
Мистецтво
85.314-03
Ш 95
Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва. Част. І: монографія/ О. Д. Шуляр. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету, 2010. – 351 с. 1
85.314-03
Ш 95
Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва Част. ІІ: монографія/ О. Д. Шуляр. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – 358 с. 1
Довідкові видання
92(4Укр-4Зап)
Э 64
Энциклопедия Бердянска: в 2-х т. Т. 1: А-Л/ лит. ред. Е. Н. Прокопенко. – Мелитополь: ООО «Изд. Дом МГТ», 2013. – 863 с. 1
шаблоны для dle 11.2