Науковці МДПУ ім. Б. Хмельницького про формування професійної майстерності майбутнього вчителя

Науковці МДПУ ім. Б. Хмельницького про формування професійної майстерності майбутнього вчителя

(бібліографічний список літератури)

1) Антоновський О. В. Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій та інноватики в педагогічній освіті майбутніх учителів/ О. В. Антоновський// Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали 5-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2012 р. - Мелітополь, 2012. - С. 13-21.
2) Артемчук О. Г. Розвиток творчого потенціалу майбутніх практичних психологів: навч.-метод. посіб./ О. Г. Артемчук, О. В. Лобода. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 82 с.
3) Баранцова І. О. Аксіологічність як невід’ємний компонент культурного розвитку особистості майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін в процесі навчання у ВНЗ/ І. О. Баранцова// Проблеми сучасної педагогічної освіти. - Ялта, 2012. - Ч. 1. – С. 38-42.
4) Баранцова І. О. Модель професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін України й за рубежем/ І. О. Баранцова// Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів V Міжнар. наук. Інтернет-конф., 23 листоп.-15 груд. 2009 р. – Мелітополь, 2010. – С. 6-8. – (Педагогіка).
5) Баранцова І. О. Модель фахової підготовки майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін в умовах ступеневої освіти/ І. О. Баранцова// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - К., 2012. - С. 18-26. - (Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»; вип. 16).
6) Баранцова І. О. Роль педагогічного артистизму як складової педагогічної культури майбутнього вчителя у формуванні соціокультурної компетенції учнів/ І. О. Баранцова// Проблеми сучасної педагогічної освіти. - Ялта, 2012. – Ч. 1. - С. 23-25.
7) Бердник Г. Б. Генезис процесу формування професійної стійкості майбутнього фахівця в період навчання у ВНЗ/ Г. Б. Бердник// Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка/ ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 12. – С. 82-92.
8) Бердник Г. Б. Детермінанти професійно-особистісної стійкості майбутнього практичного психолога/ Г. Б. Бердник// Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів V Міжнар. наук. Інтернет-конф., 23 листоп. - 15 груд. 2009 р. – Мелітополь, 2010. – С. 12-14. – (Психологія).
9) Бердник Г. Б. Оптимізація процесу формування професійної стійкості майбутнього фахівця в умовах інтеграції сучасної вищої освіти до європейського освітнього простору/ Г. Б. Бердник, Т. С. Троїцька// Гуманітарний вісник: тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К., 2012. – Вип. 27, т. I (34). - С. 53-60. – (Дод. 1).
10) Бердник Г. Б. Самоактуалізація особистості студента як компонент його професійного розвитку та гармонізації освітнього простору/ Г. Б. Бердник, Л. М. Кобильнік// Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія/ І. П. Аносов, В. В. Молодиченко, Т. С. Троїцька; за заг. ред. Т. С. Троїцької. – Мелітополь, 2012. – С. 121-151.
11) Бєльчева Т. Ф. Критерії якості професійної готовності студентів до застосування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі/ Т. Ф. Бєльчева// Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка: тематичний вип.: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2008. – Т. ІІІ (15). – С.24-29. – (Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка»; дод. 3).
12) Бєльчева Т. Ф. Сформованість педагогічних компетенцій як показник готовності студентів-магістрантів до професійної діяльності в початковій школі/ Т. Ф. Бєльчева, О. М. Левада// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол. І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2008. – С.151-162. – (Серія «Педагогіка»; вип.1).
13) Болотіна О. В. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи зі школярами спеціальної медичної групи/ О. В. Болотіна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол. І. А. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2011. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка"; вип. VІІ).
14) Василенко Л. М. Педагогічні принципи забезпечення ефективності вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва/ Л. М. Василенко// Наукові записки: зб. наук. пр./ за заг. ред. Є. І. Коваленко.- Ніжин, 2011. – № 6. - С. 24-28. - (Психолого-педагогічні науки).
15) Введення у професію соціального педагога: навч. посіб./ за ред. М. І. Приходько, О. В. Федорової. – Мелітополь: ТОВ «ВД ММД», 2009. – 275 с.
16) Вельчева Л. Г. Електронний підручник як засіб фахової підготовки майбутнього вчителя біології/ Л. Г. Вельчева// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. А. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2011. – С. 150-155. – (Серія "Педагогіка"; вип. VІІ).
17) Вельчева Л. Г. Навчальна екологічна стежка "Дивосвіт навколо нас" як засіб професійної підготовки студентів до викладання біології та екології у загальноосвітніх навчальних закладах/ Л. Г. Вельчева, В. А. Васін// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 169-175. – (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
18) Волкова В. А. Діагностика професійної готовності студентів до педагогічної діяльності/ В. А. Волкова, О. О. Хромишева// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 323-331. – (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
19) Воровка М. І. Модель процесу формування управлінської культури майбутнього вчителя/ М. І. Воровка, Г. Г. Петрученя// Вища освіта України: тематичний вип.: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2010. - Т. VІ (24). - С. 270-277.
20) Воровка М. І. Педагогічні умови удосконалення культури майбутніх учителів/ М. І. Воровка, Г. Г. Петрученя// Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. – Суми, 2008. – С. 325-330.
21) Воровка М. І. Підготовка майбутніх учителів до літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах/ М. І. Воровка, Л. І. Кучина// Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: наук. альм. – Л., 2011. – Ч. 6. – С. 291-296.
22) Воровка М. І. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності/ М. І. Воровка, Л. І. Кучина// Гуманітарний вісник: тематичний вип.: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».- К., 2012. - Т. V (38), вип. 27. - С. 81-87. - (Дод. 1).
23) Воронін Д. Є. Модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації/ Д. Є. Воронін// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол. І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2008. – С. 5-13. – (Серія «Педагогіка»; вип.1).
24) Ворфоломєєва І. В. Розвиток рефлексивної індивідуальності майбутнього вчителя/ І. В. Варфоломєєва// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. пр. – Бердянськ, 2008. - № 4. – С. 210-216. – (Педагогічні науки).
25) Головкова М. М. Формування управлінської культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу/ М. М. Головкова, А. А. Коробченко// Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2009. – С. 99-102. – (Серія «Педагогічні науки»; вип. 147).
26) Гончарова О. А. Інноваційна діяльність майбутнього вчителя іноземної мови: стан, проблеми, перспективи/ О. А. Гончарова// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка: зб. наук. пр. – Кіровоград, 2010. – С. 200-203. – (Серія «Філологічні науки»; вип. 89 (2)).
27) Гончарова О. А. Креативний компонент інноваційної діяльності майбутнього вчителя/ О. А. Гончарова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь, 2011. – С. 82-88. - (Серія "Педагогіка"; вип. VI).
28) Добрєва О. В. Аспекти професійної компетентності майбутнього вихователя/ О. В. Добрєва// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2010. - № 1. – С. 192-196.
29) Добрєва О. В. Особливості професійної підготовки бакалаврів спеціальності "Дошкільна освіта" у вищому навчальному закладі/ О. В. Добрєва// Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 152-159. – (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
30) Добрєва О. В. Особливості професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні/ О. В. Добрєва// Вісник Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2008. – № 7 (146). – С. 90-95.
31) Додонов А. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів математики та інформатики під час вивчення курсу «Інтелектуальні системи» в умовах Болонського процесу/ А. В. Додонов// Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст. – Ялта, 2010. – С. 9-13. – (Серія «Педагогіка і психологія»; вип. 25, ч. 2).
32) Дубяга С. М. Лідерські якості майбутнього вчителя у контексті сучасної освіти/ С. М. Дубяга, Ю. М. Шевченко// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 175-181. – (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
33) Дубяга С. М. Мета-теоретичне мислення як детермінанта професійної підготовки майбутнього вчителя/ С. М. Дубяга, Л. І. Кучина// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь, 2011. - С. 233-240. - (Серія "Педагогіка"; вип. VI).
34) Дубяга С. М. Методична творчість у системі професійної підготовки майбутніх учителів/ С. М. Дубяга, В. В. Молодиченко// Наукові записки: зб. наук. ст./ укл. Л. Л. Макаренко. – К., 2011. – С. 229. – (Серія «Педагогічні та історичні науки ВАК України»; вип. LXXXXIV).
35) Дубяга С. М. Технологія формування компетенції творчості у майбутніх учителів початкових класів/ С. М. Дубяга, Ю. М. Шевченко, В. В. Гузь// Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини/ редкол.: Н. С. Побірченко (голов. ред.) [та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 108-115.
36) Дюжикова Т. М. Зміст підготовки майбутніх учителів до соціально-професійного самовизначення учнів/ Т. М. Дюжикова// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2011. – № 1. – С. 125-129. – (Педагогічні науки).
37) Дюжикова Т. М. Компетентнісний підхід в підготовці майбутнього вчителя профільної школи/ Т. М. Дюжикова// Постметодика: антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошук пріоритетів. – 2008. – № 7. – С. 316-320.
38) Дюжикова Т. М. Критерии готовности будущих учителей к руководству социально-профессиональным самоопределением школьников/ Т. М. Дюжикова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь, 2011. - С. 240-246. - (Серія "Педагогіка"; вип. VI).
39) Елькін М. В. Компетентність як інтегральна професійно-особистісна якість майбутнього вчителя географії/ М. В. Елькін// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2009. – С. 121-126. – (Серія «Педагогіка»; вип.2).
40) Елькін М. В. Світоглядно-методологічні й людиновимірні абриси професійної підготовки педагога/ М. В. Елькін, О. О. Барліт// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2008. – С. 24-32. – (Серія «Педагогіка»; вип. 1).
41) Єрмак Ю. І. Прийоми професійного самопізнання майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки/ Ю. І. Єрмак// Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. пр./ за ред. Г. Є. Гребенюк, М. С. Корец. - К., 2011. - Вип. 15. - С. 33-40.
42) Єрмак Ю. І. Професійне самопізнання майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки/ Ю. І. Єрмак// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ за ред. Т. І. Сущенко. - Запоріжжя, 2011. - Вип. 15 (68). - С. 111-117.
43) Жейнова С. С. Творчі якості майбутнього педагога-вихователя як чинник успішної професійної діяльності/ С. С. Жейнова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь, 2011. - С. 107-113. - (Серія "Педагогіка"; вип. VI).
44) Журавльова Л. С. Педагогічна компетентність майбутнього вихователя та рівні її визначення/ Л. С. Журавльова// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2010. - № 1. – С. 234-237. – (Педагогічні науки).
45) Ізбаш С. С. Підготовка майбутніх вчителів до реалізації творчих проектів у навчальному процесі сучасної школи/ С. С. Ізбаш// Науковий вісник Мелітопольского державного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 68-74. – (Серія «Педагогіка»; вип. 5).
46) Йоркіна Є. Б. До проблеми формування професійно-важливих якостей майбутніх музикантів-інструменталістів/ Є. Б. Йоркіна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь, 2011. - С. 113-118. - (Серія "Педагогіка"; вип. VI).
47) Кобильнік Л. М. Самоактуалізація особистості студента як компонент його професійного розвитку та гармонізації освітнього простору/ Л. М. Кобильнік, Г. Б. Бердник// Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія/ І. П. Аносов, В. В. Молодиченко, Т. С. Троїцька; за заг. ред. Т. С. Троїцької. – Мелітополь, 2012. – С.121-150.
48) Кожевнікова А. В. Суб’єкт-суб’єктне управління як інноваційний шлях підготовки майбутнього вчителя/ А. В. Кожевнікова// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ редкол.: А. А. Сбруєва (голов. ред.) [та ін.]. - Суми, 2012. – Вип. 4, № 3 (21), ч. 2. – 465 с. – С. 309 – 315.
49) Коноваленко Т. В. Інтеграція теоретичної і практичної підготовки майбутніх вчителів англійської мови/ Т. В. Коноваленко// Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст. – Ялта, 2010. – С. 69-75. – (Серія «Педагогіка і психологія»; вип. 24, ч. 2).
50) Коноваленко Т. В. Комунікативний вимір професійної культури майбутнього філолога/ Т. В. Коноваленко, Т. В. Тарасенко// Філологічні студії: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2010. – Вип. 1. – С. 175-179.
51) Коноваленко Т. В. Розвиток професійної творчості майбутніх учителів іноземної мови/ Т. В. Коноваленко// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 97-103. – (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
52) Коноваленко Т. В. Формування культури мовлення майбутнього вчителя іноземної мови/ Т. В. Коноваленко, Т. В. Тарасенко// Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр./ від. ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь, 2011. – Вип. 1. – С. 269-273.
53) Котова Л. М. Технологія підготовки майбутніх учителів музики до публічних виступів/ Л. М. Котова, В. Г. Погорєлова// Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 49-53.
54) Кочкурова О. В. Тренінг розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів/ О. В. Кочкурова// Наука і освіта. – 2011. - № 6. – С. 129-132.
55) Кочкурова О. В. Тренінг як засіб формування професійної ідентичності майбутніх вчителів музики/ О. В. Кочкурова// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр./ редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – К., 2012.– С. 68-72. - (Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»; вип. 16 (26)).
56) Кочкурова О. В. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів як необхідної умови психологічного здоров’я/ О. В. Кочкурова// Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр./ за ред. С. Д. Максименка. – К., 2012. – Т. XIV, ч. 2. - С. 214-221.
57) Кочкурова О. В. Формування професійної ідентичності та профілактика професійного маргіналізму як засіб збереження психологічного здоров’я педагогів/ О. В. Кочкурова// Стрес та захист психічного здоров’я в умовах сучасного суспільства: наука і освіта. – О., 2010. - № 3. – С. 57-60.
58) Кучина Л. І. Підготовка майбутніх учителів до літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах/ Л. І. Кучина, М. І. Воровка// Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: наук. альм. – 2011. – Вип. 6.- С. 291-296.
59) Логвіна-Бик Т. А. Професійна адаптація майбутнього вчителя біології/ Т. А. Логвіна-Бик// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. А. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2011. – С. 156-166. – (Серія "Педагогіка"; вип. VII).
60) Люрина Т. И. Профессионально-практическая подготовка педагогов/ Т. И. Люрина// Известия Российской академии образования. – 2012. – № 2 (22). – С. 1679-1687.
61) Люріна Т. І. Педагогічна практика у ВНЗ: аспект підготовки майбутніх учителів до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів/ Т. І. Люріна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. пр./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2012. – С. 181-186.
62) Люріна Т. І. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в контексті сучасних вимог до розвитку особистості/ Т. І. Люріна// Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 173-177. – (Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія”; вип. 24).
63) Мелаш В. Д. Методологічні основи екологічної освіти для гармонізації освітньо-культурного простору майбутнього педагога/ В. Д. Мелаш, Ю. О. Шишкіна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. пр./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2012. – С. 231-238. - (Серія «Педагогіка»; вип. 9).
64) Мілько Н. Є. Антропологічна цінність діалогової взаємодії майбутніх вчителів у процесі вивчення германістики/ Н. Є. Мілько// Постметодика: антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошук пріоритетів. – 2008. – № 7. – С. 338-341.
65) Мілько Н. Є. Критерії готовності майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчально-виховному процесі/ Н. Є. Мілько, Т. І. Харченко// Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2012. – Вип. 2. – С. 269 – 272.
66) Мілько Н. Є. Нові аспекти формування професійної готовності учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу/ Н. Є. Мілько// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету/ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 188-194.– (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
67) Молодиченко В. В. Методична творчість у системі професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи/ В. В. Молодиченко// Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – С. 96-104. – (Серія «Педагогічні науки: реалії та перспективи»; вип. LXXXXIV (94)).
68) Молодиченко В. В. Методичний підхід до підготовки майбутнього вчителя до викладання природознавства/ В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко// Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини/ редкол.: Н. С. Побірченко (голов. ред.) [та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 68-74.
69) Молодиченко В. В. Методологія професійної підготовки педагогів: проблеми імплементації та спроби оцінювання/ В. В. Молодиченко// Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти: проблеми методології, досвід, рецепції: монографія/ за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Мелітополь, 2010. – С. 44-72.
70) Молодиченко В. В. Основні напрями підготовки майбутніх педагогів до краєзнавчої освіти молодших школярів/ В. В. Молодиченко// Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельніцького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – 2011.– № 21. – С.178-182.
71) Молодиченко В. В. Підготовка майбутнього вчителя до формування творчої особистості учня/ В. В. Молодиченко// Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – С. 178-172. – (Серія «Педагогічні науки: реалії та перспективи»; вип. 27).
72) Молодиченко В. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування моральних цінностей учнів/ В. В. Молодиченко// Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. – 2011. – № 2. – (Серія “Педагогіка”).
73) Молодиченко В. В. Професійна підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах гуманізації освіти/ В. В. Молодиченко, А. В. Лебедєва, Т. І. Люріна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – Мелітополь, 2010. – С. 218-225. – (Серія "Педагогіка"; вип. 4).
74) Молодиченко В. В. Формування компетентності майбутнього вчителя у галузі "Людина і світ"/ В. В. Молодиченко, В. В. Гузь// Наукові записки: зб. наук. ст. – К., 2011. – Вип. LXXXXI (93). – С. 130-144.
75) Молодиченко В. В. Формування особистості майбутнього вчителя гуманістичної орієнтації/ В. В. Молодиченко// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 13. – С. 131-136.
76) Молодиченко В. В. Формування у майбутніх вчителів початкової школи культурологічних знань/ В. В. Молодиченко,Т. Д. Олексенко// Теоретичні та практичні питання культурології. – Мелітополь, 2008. – Вип. ХХV, ч. ІІ. – С. 63-66.
77) Молодыченко В. В. Психолого-педагогические условия личности будущего учителя начальных классов/ В. В. Молодыченко, Н. А. Молодыченко, С. Н. Дубяга// Модернизационные процессы современного профессионального образования: кол. науч. моногр./ под ред. С. Д. Якушева. - Новосибирск, 2012. – С. 107-125.
78) Москальова Л. Ю. Виховання морально-етичної культури майбутніх учителів засобами української сакральної етики/ Л. Ю. Москальова// Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. наук. пр. – Ялта, 2010. – Вип. 25, ч. 2. – С. 108-116.
79) Москальова Л. Ю. Виховання морально-етичної культури у майбутніх учителів на сучасному етапі: аналіз навчальних планів та освітніх програм гуманітарного циклу/ Л. Ю. Москальова// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2010. - № 1-2. – С. 192-202.
80) Москальова Л. Ю. Особливості використання сучасних підходів до виховання морально-етичної культури майбутніх учителів у контексті управління якістю освіти/ Л. Ю. Москальова// Вища освіта України: тематичний вип.: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2010. – Т. ІІ (20). – С. 209-217. - (Дод. 4).
81) Москальова Л. Ю. Питання змісту організаційної роботи у вихованні морально-етичної культури майбутніх учителів/ Л. Ю. Москальова// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини/ гол. ред. Н. Побірченко. – Умань, 2011. – Вип. 38. – С. 137-145.
82) Москальова Л. Ю. Принципи гуманістичної спрямованості в процесі формування моральних якостей як основа професійного становлення майбутнього педагога/ Л. Ю. Москальова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2009. – С. 47-54. – (Серія «Педагогіка»; вип. 3).
83) Москальова Л. Ю. Психолого-педагогічна діагностика морально-етичної культури у майбутніх учителів в сучасних умовах вищих навчальних закладів/ Л. Ю. Москальова// Психологічні науки: проблеми і здобутки: тематичний вип.: «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». - К., 2012. – Т. 1. – С. 68 – 73. – (Дод. 1).
84) Москальова Л. Ю. Результати формувального експерименту з проблеми виховання морально-етичної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки/ Л. Ю. Москальова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 131-143.– (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
85) Москальова Л. Ю. Традиційні та інноваційні методи у вихованні морально-етичної культури майбутніх учителів/ Л. Ю. Москальова// Постметодика: антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошук пріоритетів. – 2008. – № 7. - С. 346-352.
86) Москальова Л. Ю. Цінності педагогічної професії як основа у вихованні майбутніх учителів та вихователів/ Л. Ю. Москальова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. пр./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2012. - С. 28-36. (Серія “Педагогіка”; вип. 7).
87) Москальова Л. Ю. Цінності педагогічної професії як основа у вихованні майбутніх учителів та вихователів/ Л. Ю. Москальова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. пр./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2012. - С. 28-36. (Серія “Педагогіка”; вип. 7).
88) Назаренко І. М. Формування елементів педагогічної майстерності майбутнього музиканта/ І. М. Назаренко// Педагогічна освіта: теорія і практика. – Камянець Подільський, 2011. – Вип. 4. – С. 164-169.
89) Окса М. М. Виховання ціннісних професійних орієнтацій майбутніх учителів засобами педагогічної практики: монографія/ М. М. Окса. – Мелітополь: ТОВ «ВБ ММД», 2013. – 207 с.
90) Окса М. М. Толерантність як компонент професійної культури вчителя/ М. М. Окса// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2009. – С.145-163. – (Серія «Педагогіка»; вип. 3).
91) Олексенко Т. Д. Формування компетентності майбутнього вчителя у галузі «Людина і світ»/ Т. Д. Олексенко, В. В. Молодиченко// Наукові записки: зб. наук. ст./ укл. Л. Л. Макаренко. – К., 2011. – С. 130-144. – (Серія «Педагогічні та історичні науки ВАК України»; вип. LXXXXIII).
92) Осадча К. П. Засоби формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики/ К. П. Осадча// Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс]/ Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред. В. Ю. Биков. – 2010. - № 3 (17). – Режим доступу: www.ime.eduua.net/em 17/emg.html. - Назва з екрану.
93) Осадча К. П. Портфоліо як форма організації навчання майбутніх учителів інформатики/ К. П. Осадча// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 172-177. – (Серія "Педагогіка"; вип. 4).
94) Осадча К. П. Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики в умовах компетентнісної парадигми/ К. П. Осадча// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. - № 2. – С. 52-58.
95) Осадчий В. В. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці магістрів – майбутніх учителів/ В. В. Осадчий// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр./ за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 3. – С. 52-56.
96) Осадчий В. В. Мережні педагогічні співтовариства як засіб удосконалення професійної підготовки учителів/ В. В. Осадчий// Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс]/ Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред. В. Ю. Биков. – 2010. - № 4 (18). – Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em 18/emg.html. - Назва з екрану.
97) Осадчий В. В. Методи, форми та засоби професійної підготовки учителів-тьюторів в умовах дистанційної форми навчання/ В. В. Осадчий// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр./ за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2010. - № 6. – С. 82-86.
98) Осадчий В. В. Мобільні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів/ В. В. Осадчий// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – К.; Вінниця, 2011. – Вип. 27. – С. 440-446.
99) Осадчий В. В. Мультимедійні курси у професійній підготовці майбутніх учителів/ В. В. Осадчий// Педагогічний процес: теорія і практика. - К., 2012. - Вип. 2. - С. 117 - 129.
100) Осадчий В. В. Мультимедійні технології у професійній підготовці майбутніх учителів в умовах педагогічного університету/ В. В. Осадчий// Педагогічний процес: теорія і практика. - К., 2011. - Вип. 2. - С. 129 – 141.
101) Осадчий В. В. Проблеми організації професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії/ В. В. Осадчий// Науковий вісник Донбасу [Електронний ресурс]. – 2010. - № 10. – Режим доступу: almamater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN10/10 ovvupt.pdf. – Назва з екрану.
102) Основи педагогічної майстерності: навч. посіб./ уклад.: В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко, Л. І. Кучина, М. І. Воровка. – Мелітополь,2009.–185с.
103) Панченко Г. П. Застосування художньо-педагогічних технологій у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва/ Г. П. Панченко// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 185-191. – (Серія "Педагогіка"; вип. 4).
104) 74.202.4
П 24 Педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія і практика: підруч. за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів/ Т. Ф. Бєльчева, С. С. Ізбаш, М. В. Елькін [та ін.]. – 2-ге вид. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2012. – 364 с.
105) Підварко Т. О. Зміст і структура музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики/ Т. О. Підварко// Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 7 (12). – С. 49-52.
106) Постильна О. О. Сутність та зміст підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі духовно-морального виховання учнів/ О. О. Постильна// Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. – Умань, 2012. – Вип. 5, ч. 2. - С. 138-144.
107) Прокоф’єв Є. Г. Дистанційна підготовка майбутнього вчителя як метод формування індивідуалізації навчання/ Є. Г. Прокоф’єв// Наукова серія присвячена 175 річчю НПУ ім. М. П. Драгоманова: за версією і сприянням ректора університету В. П. Андрущенка: у 2 кн./ упор.: Л. П. Вовк, О. С. Падалка. – К., 2010. – С. 319.
108) Сажнєва А. М. Формування духовної культури майбутнього вчителя як професійної якості особистості/ А. М. Сажнєва// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 386-394.– (Серія "Педагогіка"; вип. 5)
109) Семікін М. О. Філософсько-освітній потенціал етнопедагогічного знання у сучасній професійній підготовці педагога/ М. О. Семікін// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. пр./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2012.– С. 95—102. – (Серія «Педагогіка»; вип. 9).
110) Сопіна Я. В. Спрямованість вузівського педагогічного процесу на формування естетичної культури майбутніх учителів музики/ Я. Сопіна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь, 2011. - С. 201-208. - (Серія "Педагогіка"; вип. VI).
111) Степанова О. Г. До проблеми актуальності інтегративних процесів в професійній підготовці майбутніх фахівців/ О. Г. Степанова// Теоретичні та практичні питання культурології: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2009. – Вип. 26, ч. ІІ. – С. 54-57.
112) Степанова О. Г. Значимі принципи побудови моделі інтеграції лінгвістичної та педагогічної підготовки майбутніх вчителів/ О. Г. Степанова// Наукові записки: зб. наук. ст./ укл. Л. Л. Макаренко. – К., 2010. – Вип. LXXXVI (86). - С. 190-196.
113) Стотика І. Г. Педагогічна творчість як складова самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва/ І. Г. Стотика// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. А. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2011. – С. 115-121.– (Серія "Педагогіка"; вип. VII).
114) Стотика О. В. Формування естетичної культури майбутніх учителів музики в умовах вузівського педагогічного навчання/ О. В. Стотика, Я. Сопіна, І. Стотика// Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи: зб. наук. ст. – Мелітополь, 2010. – Вип. 1. – С. 69-72.
115) Тарасенко Т. В. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до організації міжкультурного спілкування/ Т. В. Тарасенко// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. - Бердянськ, 2012. - № 4. – С. 87-91. - (Педагогічні науки).
116) Тарасенко Т. В. Роль інтернету у формуванні інформологічної культури майбутніх учителів іноземної мови/ Т. В. Тарасенко// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2008. – С. 143-145.- (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
117) Тарасенко Т. В. Фактори формування професійної культури майбутніх учителів іноземної мови/ Т. В. Тарасенко// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 48. – С. 372-380.
118) Третякова І. С. Відповідальність особистості майбутнього педагога в контексті духовного саморозвитку/ І. С. Третякова// Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр./ за ред. С. Д. Максименка. - К., 2012. – Т. ХІV, ч.1420. – С. 346-353.
119) Третякова І. С. Відповідальність як складова духовного розвитку майбутнього педагога/ І. С. Третякова// Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр./ за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов‘янськ, 2012. – С. 31-37.
120) Троїцька Т. С. Метатеоретичне мислення як спосіб розвитку комунікативної компетентності майбутніх педагогів/ Т. С. Троїцька, Л. І. Кучина// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2009. – С. 138-149. – (Серія «Педагогіка»; вип. 2).
121) Троїцька Т. С. Методологія професійної підготовки педагогів: проблеми імплементації та спроби оцінювання/ Т. С. Троїцька// Антропологічний вимір сучасної вищої освіти: проблеми методології, досвід, рецепції: монографія/ за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Мелітополь, 2010. – С. 45-75.
122) Троїцька Т. С. Оптимізація процесу формування професійної стійкості майбутнього фахівця в умовах інтеграції сучасної вищої освіти до європейського освітнього простору/ Т. С. Троїцька, Г. Б. Бердник// Гуманітарний вісник: тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2012. - Вип. 27, т. 34. - С. 53-60. – (Дод. 1).
123) Фалько Н. М. Пропріум професійної стійкості майбутнього практичного психолога у сучасному освітньому просторі/ Н. М. Фалько, Г. Б. Бердник// Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості: монографія/ за заг. ред. Т. В. Ткач. – Мелітополь, 2012. – С. 385-404.
124) Федоров М. П. Оновлення змісту загально-педагогічної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими дітьми/ М. П. Федоров, О. В. Федорова// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 159-168. – (Серія "Педагогіка"; вип. 5).
125) Фокшек А. В. Культурно-освітній аспект управління професійною підготовкою майбутнього педагога/ А. В. Фокшек// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2008. – С. 254-264.– (Серія «Педагогіка»; вип.1).
126) Фокшек А. В. Професійна компетентність як складова підготовки майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного управління/ А. В. Фокшек// Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини/ гол. ред. Н. С. Побірченко. – Умань, 2011. – Вип. 4, ч. 2. – С. 214-220.
127) Фокшек А. В. Формування готовності майбутніх педагогів до управління педагогічним процесом/ А. В. Фокшек// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. моногр./ за ред. С. С. Єрмакова – 2009. – № 3. – С. 149-151.
128) Фокшек А. В. Формування толерантності і готовності майбутнього педагога до управління педагогічним процесом/ А. В. Фокшек// Постметодика: антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошук пріоритетів. – 2008. – № 7. – С. 205-210.
129) Чернєва І. В. Креативність як один із основних чинників розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх практичних психологів/ І. В. Чернєва// Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільськ, 2011. – Вип. 13. – С. 645-654.
130) Чернєва І. В. Теоретико-методологічні підходи щодо проблеми розвитку творчого потенціалу особистості майбутнього практичного психолога/ І. В. Чернєва// Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. інституту психологї ім. Г. С. Костюка/ за ред. В. О. Моляко. – Житомир, 2010. – Т. 12, вип. 12. - С. 432-438.
131) Шаров С. В. Організація самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів: стан і напрямки дослідження/ С. В. Шаров// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2009. – С. 220-228.– (Серія «Педагогіка»; вип. 3).
132) Шевченко Ю. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку мислення учнів/ Ю. М. Шевченко, С. М. Дубяга, Л. І. Кучина// Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини/ гол. ред. Н. С. Побірченко. – Умань, 2011. – Вип. 4, ч. 1. – С. 131-140.
133) Шишкіна Ю. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів в умовах ВНЗ/ Ю. О. Шишкіна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 377-381. – (Серія "Педагогіка"; вип. 5)
134) Шишкіна Ю. О. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до екологічного виховання учнів/ Ю. О. Шишкіна// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010.– С. 282-289. – (Серія "Педагогіка"; вип. 4).
135) Шкільова Г. М. Інформаційно-знаннєва компонента методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації проектної діяльності молодших школярів/ Г. М. Шкільова// Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – О., 2011. – №2/ LXXXXVIII. - С. 218-324.
136) Шкільова Г. М. Нормативно-правова основа підготовки фахівців з початкової освіти/ Г. М. Шкільова// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр./ редкол.: Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 46. – С. 292-296.
137) Шкільова Г. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інструментів формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів/ Г. М. Шкільова// Гуманітарний вісник: тематичний вип.: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К., 2012. – Т. ІІІ (36), вип. 27. - С. 522 – 528. - (Дод. 1).
138) Яремчук С. В. Особливості усвідомлення майбутніми педагогами професійних якостей/ С. В. Яремчук// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. ст./ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. - Мелітополь, 2011. - С. 288-295. - (Серія "Педагогіка"; вип. VI).
139) Яремчук С. В. Проблема духовності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів/ С. В. Яремчук// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної АПН України/ за ред. С. Д. Максименка.– К., 2012. – Т. ХІY, ч. 1. – С. 397 – 404.шаблоны для dle 11.2