Бібліографічний покажчик видавничої діяльності МДПУ та наукових праць викладачів за 2000–2013 рр.


Бібліографічний покажчик
видавничої діяльності МДПУ та наукових праць викладачів
за 2000 – 2013 рр.
Історія МДПУ ім. Б. Хмельницького

1. Мелітопольський державний педагогічний університет (2000-2005 рр.): історичний нарис/ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь: Люкс, 2005. – 227 с.
2. Мелітопольський державний педагогічний університет (1923-2000-2008 рр.): ювілейна книга/ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 160 с.


Дисертації

3. Антоновський О. В. Ґенеза виховання ціннісних професійних орієнтацій майбутніх учителів у ВНЗ України (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.): дис.… кандидата пед. наук: 13.00.01/ Антоновський Олег Вікторович. – Мелітополь, 2012. – 221 с.
4. Бунчук О. В. Культурно-освітня діяльність товариства шкільної освіти у контексті розвитку українського шкільництва (1917-1920 рр.): дис.… кандидата пед. наук: 13.00.01/ Бунчук Оксана Володимирівна. – Мелітополь, 2012. - 246 с.
5. Гнатів О. В. Проблеми природоохоронного виховання учнівської молоді у спадщині вітчизняних педагогів (20-30 рр. ХХ ст.): дис.… кандидата пед. наук: 13.00.01/ Гнатів Олена Вікторівна. – Мелітополь, 2012. - 286 с.
6. Жиряков О. Ю. Імперський напрям пострадянської російської історіографії Другої світової війни: дис.... кандидата іст. наук: 07.00.06/ Жиряков Олександр Юрійович. – Запоріжжя, 2010. – 209 с.
7. Канарова О. В. Ідеї духовно-морального виховання учнівської молоді у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): дис.… кандидата пед. наук: 13.00.01/ Канарова Ольга Вікторівна. – Мелітополь, 2012. - 243 с.
8. Молодиченко В. В. Соціокультурна динаміка цінностей у дискурсі модернізації освіти: дис. … доктора філос. наук: 09.00.10/ Молодиченко Валентин Вікторович. – К., 2011. – 390 с.
9. Ямкова К. С. Ідеї розвитку соціальної активності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній спадщині першої половини ХХ століття: дис.… кандидата пед. наук: 13.00.01/ Ямкова Катерина Сергіївна. – Мелітополь, 2012. - 253 с.
Автореферати

10. Аносов І. П. Антропологізм як чинник гуманізації освіти [теоретико – концептуальні основи]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ І. П. Аносов. – К., 2004. – 46 с.
11. Антоновський О. В. Ґенеза виховання ціннісних професійних орієнтацій майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ О. В. Антоновський. – Мелітополь, 2012. – 20 с.
12. Атрошенко Г. І. Лінгвостилістика української поезії для дітей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова»/ Г. І. Атрошенко. – Запоріжжя, 2005. – 24 с.
13. Бєльчева Т. Ф. Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв’язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Т. Ф. Бєльчева. – Кіровоград, 2008. – 20 с.
14. Бунчук О. В. Культурно-освітня діяльність товариства шкільної освіти у контексті розвитку українського шкільництва (1917-1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ О. В. Бунчук. – Мелітополь, 2012. - 20 с.
15. Волох А. М. Великі ссавці Південної України в ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельність, охорона управління): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук: спец. 03.00.08 «Зоологія»/А. М. Волох. – К., 2004. – 35 с.
16. Воровка М. І. Ділова гра як засіб підготовки мійбутніх учителів до професійної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ М. І. Воровка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
17. Воронін Д. Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання»/Д. Є. Воронін. – Херсон, 2006. – 20 с.
18. Гнатів О. В. Проблеми природоохоронного виховання учнівської молоді у спадщині вітчизняних педагогів (20-30 рр. ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ О. В. Гнатів. – Мелітополь, 2012. - 20 с.
19. Гузь В. В. Дидактичні умови формування екологічної культури старшокласників у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання»/ В. В. Гузь. – К., 2011. - 20 с.
20. Даценко Л. М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методична реалізація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук: спец. 11.00.12 «Географічна картографія»/ Л. М. Даценко. – К., 2011. - 32 с.
21. Даценко Л. М. Пізньокайнозойські Viviparoidea Південного заходу Східно-Європейської платформи/ Л. М. Даценко: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук: спец. 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»/ Л. М. Даценко. – К., 2008. – 43 с.
22. Даценко Л. Н. Позднекайнозойские Viviparoidea Юго-запада Восточно-Европейской платформы: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра геол. наук: спец. 04.00.09 «Палеонтология и стратиграфия»/ Л. Н. Даценко. – К., 2008. - 47 с.
23. Дюжикова Т. М. Підготовка майбутніх учителів природничіх спеціальностей до соціально-професійного самовизначення учнів старшої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Т. М. Дюжикова. – Ялта, 2012. – 20 с.
24. Жиряков О. Ю. Імперський напрям пострадянської російської історіографії Другої Світової війни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»/ О. Ю. Жиряков. – Миколаїв, 2010. – 19 с.
25. Зайдлер Н. В. Постать Семена Палія в українській літературі (художні формотвори авторської інтерпретації та історична дійсність): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література»/ Н. В. Зайдлер. – Кіровоград, 2004. – 20 с.
26. Калужська Л. О. Особливості аксіологем українського політичного дискурсу англійською мовою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 «Перекладознавство»/ О. О. Калужська. – К., 2011. – 19 с.
27. Канарова О. В. Ідеї духовно-морального виховання учнівської молоді у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ О. В. Канарова. – Мелітополь, 2012. - 20 с.
28. Кобильнік Л. М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»/ Л. М. Кобильнік. – К., 2007. – 20 с.
29. Коноваленко Т. В. Розвиток експресивно – комунікативних умінь майбутніх учителів інезомної мови у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Т. В. Коноваленко. – О., 2006. – 20 с.
30. Костенко Л. М. Лексико – семантична та словотвірна структура української термінології садівництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова»/ Л. М. Костенко. – Запоріжжя, 2005. – 22 с.
31. Молодиченко В. В. Соціокультурна динаміка цінностей у дискурсі модернізації освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук: спец. 09.00.10 "Філософія освіти"/ В. В. Молодиченко. – К., 2010. – 32 с.
32. Москальова Л. Ю. Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання»/ Л. Ю. Москальова. – К., 2011. – 40 с.
33. Орлов А. В. Фортуна як елемент світоглядних орієнтацій людини: соціально – філософський аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»/А. В. Орлов. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.
34. Попенко Я. В. Дипломатичні взаємини української народної республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918 – 1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України»/ Я. В. Попенко. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.
35. Станішевська Т. І. Індивідуально – типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат – студенток з різним соматотипом: автореф. дис. канд. біол. наук: спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»/ Т. І. Станішевська. – Сімф., 2006. – 20 с.
36. Хомчак О. Г. Авторська позиція в романах І. О. Гончарова: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.02 «Російська література»/ О. Г. Хомчак. – Херсон, 2007. – 19 с.
37. Хромишева О. О. Вилучення гоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів методом осаджувальної сорбційної мікрофлотації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук: спец. 02.00.11 «Колоїдна хімія»/ О. О. Хромишева. – К., 2008. - 16 с.
38. Шкода Н. А. Місце і роль українського драматичного театру Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в національно – культурному відродженні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України"/ Н. А. Шкода. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.
39. Ямкова К. С. Ідеї розвитку соціальної активності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній спадщині першої половини ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ К. С. Ямкова. – Мелітополь, 2012. - 26 с.


Монографії

40. Аносов И. П. Антропология и традиционные формы общения/ И. П. Аносов, А. А. Никищенко. - М.: ИФРЭ, 2001. - 244 с.
41. Аносов И. П. Человек в антропологическом измерении/ И. П. Аносов, Д. И. Дубровский, С. В. Кулешов. - Мелитополь: Скрипторий, 2002. - 400 с.
42. Аносов І. П. Витоки шкільництва та вищої педагогічної освіти в Мелітополі/ І. П. Аносов, Ю. П. Болотін, М. М. Окса. - К.: Твім інтер, 2003. - 106 с.
43. Аносов І. П. Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія/ І. П. Аносов, В. В. Молодиченко, Т. С. Троїцька. - Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. - 378 с.
44. Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект: монографія/ І. П. Аносов. - К.: Твім інтер, 2003. - 391 с.
45. Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти: проблеми методології, досвід, рецепції: монографія/ за ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2010. – 486 с.
46. Бондарець Д. С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: монографія/ Д. С. Бондарець, О. Ю. Дмитрук. – К.: Вид-во "Альфа-Пік", 2013. - 194 с.
47. Василенко Л. М. Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія і методика: монографія/ Л. М. Василенко. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 336 с.
48. Верховод І. С. Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні: монографія/ І. С. Верховод, О. А. Леушина. – Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2010. – 154 с.
49. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку: Запорізька обл.: монографія/ О. П. Аксьонова, В. П. Андрущенко, І. П. Аносов [та ін.]; ред. рада вид.: В. Г. Кремень [та ін.]; редкол. тому: І. П. Аносов [та ін.]. – К.: Знання України, 2009. – 431 с.
50. Водорості грунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори): монографія/ І. Ю. Костіков, П. О. Романенко, Є. М. Демченко [та ін.]. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 300 с.
51. Волков О. Г. Сутність і дискурс: монографія/ О. Г. Волков. – Мелітополь: Люкс, 2011. – 95 с.
52. Гапотій В. Д. Теорія суверенітету народу, нації та держави: монографія/ В. Д. Гапотій. – Мелітополь: Ваша газета, 2009. – 312 с.
53. Гармаш О. Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру: монографія/ О. Л. Гармаш. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2009. – 127 с.
54. Гожик П. Ф. Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы: в 2 ч. Ч. 2: Семейства SPHAERIDAE, PISIDIIDAE, CORBICULOIDAE, NERITIDAE, VIVIPARIDAE, VALVATIDAE, BITHYNIIDAE, LITHOGLYPHIDAE, MELANOPSIDAE/ П. Ф. Гожик, Л. Н. Даценко. – К.: Логос, 2007. – 253 с.
55. Горемичкін А. І. Інженерія знань в галузі освіти: монографія. - Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2012. - 210 с.
56. Горемычкин А. И. Инженерия знаний в системе гуманитарного образования/ А. И. Горемычкин. – Мелитополь: ИПЦ "Люкс", 2012. - 210 с.
57. Гуманізація управління навчально-виховним процесом закладів освіти: монографія/ уклад. М. В. Елькін, Т. С. Троїцька, М. М. Окса [та ін.]; за ред. В. В. Молодиченка. – 2-ге вид. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2012. - 242 с.
58. Гурова А. Н. Исторические закономерности и тенденции духовного развития личности в педагогике Украины: монография/ А. Н. Гурова. - М.: Прометей, 2000. - 380 с.
59. Даниліна О. В. Еволюція образу гетьмана Мазепи в українській і зарубіжній літературі XVII-XX століть: монографія/ О. В. Даниліна. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2009. – 140 с.
60. Даниліна О. В. Мовна особистість у контексті сучасної літератури: монографія/ О. В. Даниліна, С. І. Єрмоленко. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2013. – 210 с.
61. Демченко І. А. Особливості поетики Ольги Кобилянської: монографія/ І. А. Демченко. - К.: Твім інтер, 2001. - 208 с.
62. Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я: монографія/ за заг. ред. Л. В. Афанасьєвої, М. В. Крилова. – Запоріжжя: Обл. держ. адмін.; Мелітополь: МДПУ; Сімф.: Таврія, 2004. – 276 с.
63. Етнокультурні процеси в Запорізькому краї у XIX-XX ст./ І. П. Аносов, Л. В. Афанасьєва, О. С. Арабаджі [та ін.]. – Мелітополь; М.: Скрипторій, 2001. - 176 с.
64. Етнокультурні та етноантропологічні чинники в регіональному контексті: на прикладі історії Запорізького краю XIX-XX ст./ І. П. Аносов, Л. В. Афанасьєва, О. С. Арабаджі [та ін.]. – Мелітополь; М.: Скрипторій, 2002. - 196 с.
65. Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов’я в геокультурному контексті: монографія/ за заг. ред. І. П. Аносова, Л. В. Афанасьєвої, М. В. Крилова, М. В. Пригаро. – Запоріжжя: Обл. держ. адмін.; Мелітополь: МДПУ; Сімф.: Таврія, 2005. – 296 с.
66. Етносфера народів Північної Таврії у світоглядно – ментальному вимірі та народній творчості: монографія/ за заг. ред. І. П. Аносова, Л. В. Афанасьєвої, Н. М. Козерятської, Т. С. Троїцької. – Запоріжжя: Обл. держ. адмін; Мелітополь: МДПУ, 2006. – 336 с.
67. Землянська А. В. Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового: монографія/ А. В. Землянська. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2013. - 231 с.
68. Интернет: социоантропологический аспект/ И. П. Аносов, Н. А. Жильцов, С. В. Кулешов [и др.]. - М.; Мелитополь: Скрипторий, 2002. - 120 с.
69. Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку: монографія/ І. П. Аносов, Л. В. Антоновська, О. І. Горна [та ін.]. – Мелітополь: ТОВ "Lux типографія", 2011. – 215 с.
70. Інтегрований підхід до менеджменту Сиваша/ Л. В. Пархісенко, В. А. Костюшин, І. Б. Іваненко [та ін.]. - К.: Westlands international – AEME, 2000. - 68 с.
71. Казаков Є. О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин: монографія/ Є. О. Казаков. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 272 с.
72. Кардашов В. М. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри: монографія/ В. М. Кардашов. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2009. – 263 с.
73. Кардашов В. М. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри: монографія/ В. М. Кардашов. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2011. – 287 с.
74. Карпенчук С. Г. Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики/ С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – Рівне: РДГУ, 2008. – 494 с.
75. Карпенчук С. Г. На зорі макаренкознавства/ С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2000. - 97 с.
76. Колеснікова Ю. О. Особливості упровадження вальдорфської педагогіки в освітній простір України/ Ю. О. Колеснікова, Л. І. Кучина, М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2002. - 56 с.
77. Коломійчук В. П. Конспект флори судинних рослин Приазовського національного природного парку: монографія/ В. П. Коломійчук, С. О. Яровий. – К.: Альтерпрес, 2011. - 295 с.
78. Копєйцева Л. П. Синтаксичні міні-структури в системі виражально-зображувальних засобів сучасної української літературної мови: монографія/ Л. П. Копєйцева. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2012. - 210 с.
79. Крапівка М. В. І життя, і творчість, і ляльки/ М. В. Крапівка. – Мелітополь: МДПУ, 2003. - 105 с.
80. Крылов Н. В. Очерки по истории города Мелитополя 1814-1917 гг.: монография/ Н. В. Крылов. – Запорожье: Тандем-У, 2008. – 344 с.
81. Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу: монографія/ за заг. ред О. В. Даниліної. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2011. – 176 с.
82. Літературні феномени Мелітополя: статті, нариси, есе: літературознавчі студії/ за заг. ред. Н. В. Зайдлер. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2013. - 208 с.
83. Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія/ І. П. Аносов, В. В. Молодиченко, Т. С. Троїцька; за заг. ред. Т. С. Троїцької. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2012. - 377 с.
84. Мальцева І. А. Грунтові водорості лісів степової зони України: монографія/ І. А. Мальцева. – Мелітополь: Люкс, 2009. – 312 с.
85. Мартинюк Т. В. Микола Попов: моногр. нарис/ Т. В. Мартинюк. - Мелітополь: Сана, 2003. - 148 с.
86. Мартинюк Т. В. Музичний професіоналізм Північного Приазов'я XIX-XX ст./ Т. В. Мартинюк. - Мелітополь: ТОВ “Вид. будинок ММД”, 2003. - 608 с.
87. Мацюра О. В. Різноманіття орнітофауни в межах Чорноморсько- Середземного шляху: монографія/ О. В. Мацюра. – Мелітополь: Люкс, 2009. – 270 с.
88. Мінкова О. Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики: монографія/ О. Ф. Мінкова. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2012. - 176 с.
89. Молодиченко В. В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти (філософський аналіз): монографія/ В. В. Молодиченко. – К.: Знання України, 2010. – 383 с.
90. Окса М. М. Впровадження ідей козацької педагогіки в сучасній школі: монографія/ М. М. Окса, А. В. Прянікова, Л. І. Кучина. – Мелітополь: МДПУ, 2001. - 60 с.
91. Окса М. М. Генеза вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вузах України в ХХ столітті: монографія/ М. М. Окса. –Мелітополь: МДПУ, 2004. – 313 с.
92. Окса М. М. Проблеми та тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в Україні 30-х – 80-х років: монографія/ М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2004. – 208 с.
93. Окса М. М. Ретроспективний генезис і сучасні тенденції розвитку експериментальних навчально-виховних закладів Німеччини: монографія/ М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2005. – 96 с.
94. Олексенко Р. І. Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: монографія/ Р. І. Олексенко. - Мелітополь: ТОВ “Колор Принт”, 2011. - 199 с.
95. Ольховська Н. С. Прагматично-комунікативні та лінгвостилістичні характеристики драматургічних текстів Томаса Бернгарда: монографія/ Н. С. Ольховська. – К.: Вид-во КиМУ, 2009. – 202 с.
96. Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету: монографія/ В. В. Осадчий. - Мелітополь: ТОВ "Вид. будинок ММД", 2012. - 420 с.
97. Освіта, наука і людина в ХХІ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання: монографія/ за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімф.: Таврія, 2008. – 349 с.
98. Перспективы создания единой природоохранной сети Крыма/ В. А. Боков, С. А. Карпенко, Е. А. Позаченюк [и др.]. - Симф.: Крымучпедгиз, 2002. - 192 с.
99. Письменицький А. А. Загальна теорія права: монографія/ А. А. Письменицький, В. Д. Гапотій. - Мелітополь: ТОВ “Вид. будинок ММД”, 2012. - 299 с.
100. Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості: монографія/ за заг. ред. Т. В. Ткач. – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012. - 407 с.
101. Птицы нашего города/ А. И. Кошелев, В. А. Кошелев, А. Н. Николенко, Л. В. Пересадько; под общ. ред. А. И. Кошелева. – Мелитополь: Изд. дом МГТ, 2006. – 178 с.
102. Сегеда Н. А. Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія: монографія/ Н. А. Сегеда. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 273 с.
103. Сердюк Т. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами інтерактивних методів навчання (на матеріалі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації): монографія/ Т. В. Сердюк. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2011. - 218 с.
104. Соціальні дослідження Запорізького регіону: теорія, практика, методика: монографія/ відп. ред. Н. М. Сажнєва. – Мелітополь: Люкс, 2011. – 175 с.
105. Суворова С. І. Ціннісні орієнтири спадщини А. С. Макаренка у контексті англомовних та німецькомовних досліджень його виховної теорії/ С. І. Суворова, М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2002. - 54 с.
106. Троїцька Т. С. Філософська методологія як чинник модернізації професійної підготовки педагога: монографія/ Т. С. Троїцька. – Мелітополь: МДПУ; Сімф.: Таврія, 2006. – 268 с.
107. Хиллиг Г. Г. Ващенко — педагог от Бога/ Г. Хиллиг, Н. Окса, В. Моргун. – Мелитополь: МДПУ, 2000. - 76 с.
108. Хомчак Е. Г. И. А. Гончаров. Авторская позиция: монография/ Е. Г. Хомчак. – Мелитополь: ООО «Изд. дом МГТ», 2011. – 164 с.
109. Черничко И. Всемирный фонд дикой природы. Видение дельты Дуная/ И. Черничко. - Вена; О., 2008. - 232 с.
110. Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского региона Украины/ ред. В. Д. Сиохин. - Мелитополь: Бранта; К., 2000. - 476 с.
111. Шаров С. Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету: монографія/ С. Шаров. – Мелітополь: Люкс, 2011. - 161 с.
112. Шарова Т. М. Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт: монографія/ Т. М. Шарова. – Х.: Майдан, 2010. – 182 с.
113. Шкода В. В. Философия in Action/ В. В. Шкода. – Х.: Консум, 2004. – 235 с.
114. Chernicko I. Programme and Actoin Plan for Watebird Monitoring in the Azov-Blach Sea Region of the Ukraine/ I. Chernicko, V. Siokhin, V. Popenko [et all.]. – K.: Wetlands International, 2000. - 75 p.
115. Counts and ekology of water-birds in the Sivash, Ukraine, August 1998/ J. Van der Winder, E. A. Diadecheva, W. T. de Nobel: WIWO-report 71. WIWO, Zeist, 2001. - 118 p.


Інструктивно-методичні матеріали. Стандарти

116. Положення про організацію навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького/ уклад. В. В. Молодиченко, А. М. Солоненко, І. А. Мальцева, В. А. Ляпунова. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 147 с.
117. Стандарт вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з варіативною складовою спеціалізації «Християнська етика» для галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» кваліфікація «Вчитель християнської етики»/ Л. Москальова, І. Рябко, В. Молодиченко [та ін.]. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 167 с.
118. Стандарт вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з варіативною складовою спеціалізації «Християнська етика» для галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» кваліфікація «Вчитель християнської етики»/ Л. Москальова, І. Рябко, В. Молодиченко [та ін.]. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 182 с.
119. Стандарт вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з варіативною складовою спеціалізації «Християнська етика» для галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» кваліфікація «Вчитель християнської етики»/ Л. Москальова, І. Рябко, В. Молодиченко [та ін.]. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 197 с.


Підручники. Посібники

120. Абдуллаєв А. К. Посібник з вільної боротьби [Електронний ресурс]/ А. К. Абдуллаєв. – Мелітополь, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD ROM).
121. Абдуллаєв А. К. Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб. для студ-тів 1-4 курсів денного відділення спеціальності "Фізичне виховання"/ А. К. Абдуллаєв, Д. Є. Воронін, І. В. Ребар. – Мелітополь: МДПУ, 2012. - 356 с.
122. Александров В. М. Політологія: навч. посіб./ В. М. Александров, Д. В. Александров. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Мелітополь: МДПУ, 2012.- 115 с.
123. Александров В. Н. Религиеведение: учеб. пособ./ В. Н. Александров, Г. Г. Тараненко. – Мелитополь: ЧП Скребейко, 2008. – 91 с.
124. Александров В. Н. Социология: конспект лекций: пособ. для дистанционного обучения и индивидуальной работы/ В. Н. Александров. – Мелитополь: Люкс, 2006. – 125 с.
125. Александров Д. В. Загальна соціологія: навч. посіб./ Д. В. Александров. – Мелітополь: МДПУ, 2011. - 129 с.
126. Александрова Г. І. Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для вищ. навч. закладів/ Г. І. Александрова, В. М. Александров, Л. І. Полякова. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 92 с.
127. Александрова Г. І. Основи ораторського мистецтва: навч. посіб. для серед. та вищ. навч. закладів/ Г. І. Александрова, В. М. Александров, З. О. Митяй. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 145 с.
128. Алексеев А. Н. Практикум по общей психологии. Ч. 1: Введение в психологию/ А. Н. Алексеев. – Мелитополь: МДПУ, 2003. - 49 с.
129. Аносов И. П. Основы гистологии: учеб. пособ./ И. П. Аносов, Т. Е. Золотова. - К.: Твім інтер, 2002. - 316 с.
130. Аносов И. П. Эволюция онтогенеза (Соотношение онтогенеза и филогенеза. Пути эволюции онтогенеза)/ И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич. - 2 е изд. – Мелитополь: МГПУ, 2003. - 56 с.
131. Аносов И. П. Эволюция онтогенеза (Соотношение онтогенеза и филогенеза. Пути эволюции онтогенеза): материалы для проведения семинарских занятий для студ. пед. вузов биол. ф-ов, учителей общеоб. школ, уч-ся ст. кл./ И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич. - 2-е изд. – Мелитополь: МГПУ, 2003. - 56 с.
132. Аносов І. П. Анатомія людини: навч. посіб./ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Т. І. Станішевська; худож. оформ. Д. В. Мазуренка. – К.: Твім інтер, 2006. – 304 с.
133. Аносов І. П. Анатомія людини у схемах: навч. наочн. посіб./ І. П. Аносов, І. П. Хоматов. - К.: Вища шк., 2002. - 191 с.
134. Аносов І. П. Навчально-польові практики: метод. матеріали/ І. П. Аносов, М. В. Елькін. - Мелітополь, 2003. - 86 с.
135. Аносов І. П. Начала педагогічної генетики: навч. посіб./ І. П. Аносов, Р. Л. Кулинич. – К.: Акцент, 2005. – 352 с.
136. Аносов І. П. Педагогічна антропологія: навч. посіб./ І. П. Аносов; худож. оформ. Д. В. Мазуренка. – К.: Твім інтер, 2005. – 264 с.
137. Аносов І. П. Психологічні основи педагогічного спілкування: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ І. П. Аносов, С. В. Яремчук, В. В. Молодиченко. – К.: Ін-т сучасного підруч., 2007. – 272 с.
138. Аносов І. П. Соціально-педагогічні основи студентського самоврядування як джерела демократизації вищої школи (управлінський аспект): навч. посіб./ І. П. Аносов, В. М. Приходько, М. І. Приходько. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2008. – 196 с.
139. Арабаджи Е. С. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных школ г. Мелитополя по курсу «Мой родной город» (Мелитополеведение)/ Е. С. Арабаджи, М. В. Элькин. – Мелитополь: МГПУ, 2001. - 39 с.
140. Артемчук О. Г. Розвиток творчого потенціалу майбутніх практичних психологів: навч.-метод. посіб./ О. Г. Артемчук, О. В. Лобода. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 82 с.
141. Байтеряков О. З. Пішохідний туризм: базова туристсько-спортивна підготовка в опорно-інформаційних схемах: навч.-метод. посіб./ О. З. Байтеряков, В. В. Молодиченко, Л. Л. Акимова. – Мелітополь: ЧП Верескун, 2011. - 70 с.
142. Баришевський С. О. Лінійне програмування: навч. посіб./ С. О. Баришевський. - Мелітополь: Ред.-вид. центр МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 73 с.
143. Барліт О. О. Основи стратегічного менеджменту в освіті: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ О. О. Барліт, М. В. Елькін, М. М. Окса. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2009. – 254 с.
144. Бельчева Т. Ф. Формирование речевой деятельности младших школьников: учеб.-метод. пособ./ Т. Ф. Бельчева. – Мелитополь: МГПУ, 2001. - 123 с.
145. Бєльчев П. В. Збірник діагностичних та навчально-корекційних тестових завдань і вправ для розвитку логічного мислення у процесі вивчення фізики в основній школі/ П. В. Бєльчев, А. І. Павленко. - Запоріжжя: Прем'єр, 2003. - 36 с.
146. Бєльчев П. В. Програмний комплекс тематичного оцінювання навчальних досягнень/ П. В. Бєльчев, А. І. Павленко. - Запоріжжя: Прем'єр, 2003. - 60 с.
147. Бойко В. О. Вибрані теми з «Педагогіка вищої освіти»: навч.-метод. матеріали/ В. О. Бойко. – Мелітополь: МДПУ, 2003. - 47 с.
148. Болотін Ю. П. Вибрані теми з теорії виховання: матеріали для самостійної роботи студентів/ Ю. П. Болотін, В. О. Бойко, Г. Г. Петрученя. – Мелітополь: МДПУ, 2003. - 67 с.
149. Введення в професію соціального педагога: навч. посіб./ за ред. М. І. Приходько, О. В. Федорової. – Мелітополь: ТОВ «ВД ММД», 2009. – 275 с.
150. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: підруч. для студ-тів біолог. спец. вищ. навч. закладів/ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Н. Г. Сидоряк [та ін.]. - Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 433 с.
151. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: практикум/ І. П. Аносов, Л. В. Антоновська, Н. Г. Сидоряк [та ін.]. - Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. - 122 с.
152. Вільчковський Е. С. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку: навч.-метод. посіб./ Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, Ю. М. Шевченко. - Тернопіль: Мандрівець, 2011. - 128 с.
153. Волков О. Г. Логіка у схемах/ О. Г. Волков. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. – 80 с.
154. Воровка В. П. Загальне землезнавство: словник термінів і понять: навч. посіб. для студ. географ. та еколог. спец. вищ. навч. закладів/ В. П. Воровка, Н. С. Сорокіна. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 235 с.
155. Вчені-природознавці з курсу "Основи науково-педагогічних досліджень": навч. посіб. для студ-тів природничо-географічного ф-ту/ уклад. Л. М. Даценко, М. М. Стецишин, Л. А. Прохорова [та ін.]. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 172 с.
156. Гапотій В. Д. Господарське право. Підприємницьке право [Електронний підручник]/ В. Д. Гапотій. – Мелітополь, 2010. – 1 електрон. опт. диск (DVD – ROM).
157. Гапотій В. Д. Екологічне право України: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. Д. Гапотій. - Мелітополь: ТОВ «ВБ ММД», 2010. - 177 с.
158. Гапотій В. Д. Електронний навчальний посібник з правознавства [Електронний ресурс]/ В. Д. Гапотій. – Мелітополь, 2010. - 1 електрон. опт. диск (CD – ROM).
159. Гапотій В. Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб./ В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - Мелітополь: ТОВ “Вид. буд. ММД”, 2011. - 360 с.
160. Гапотій В. Д. Правові основи безпеки життєдіяльності [Електронний ресурс]/ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. - Мелітополь, 2012. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).
161. Гапотій В. Д. Правові основи безпеки життєдіяльності: спецкурс навч. дисципліни «Правознавство»/ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. – Мелітополь: ТОВ «ВБ ММД», 2013. – 137 с.
162. Гапотій В. Д. Правознавство: практично-графічний електрон. навч. посіб. у схемах/ В. Д. Гапотій. – Мелітополь, 2013. – електрон. опт. диск (DVD-ROM).
163. Гапотій В. Д. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права [Електронний ресурс]/ В. Д. Гапотій, О. Мінкова. - Мелітополь, 2012. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).
164. Гапотій В. Д. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч. посіб./ В. Д. Гапотій, О. Мінкова. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. - 352 с.
165. Гаращенко О. О. Історія літератури Англії: посіб.-хрестоматія для студ-тів філол. ф-тів/ О. О. Гаращенко, О. І. Мелешко. - Мелітополь: МДПІ, 2000. - 25 с.
166. Горемичкін А. І. Історія західноєвропейської музики – друга (двомовна) версія комп’ютерного навчально-інформаційного комплексу [Електронний ресурс]/ А. І. Горемичкін. – Мелітополь, 2010. – 3 електрон. опт. диска (DVD-ROM).
167. Горемичкін А. І. Основи музичної мови: підручник – дослідження з методики викладання музично – теоретичних дисциплін в системі музично – педагогічної освіти (для підготовки магістрів)/ А. І. Горемичкін. – Мелітополь, 2005. – 246 с.
168. Горемычкин А. И. Основы музыкального языка: учебник – исследование по методике преподавания музыкально – теоретических дисциплин в системе музыкально – педагогического образования (для подготовки магистров)/ А. И. Горемычкин. – 2-е изд., авторский пер. на рус. яз. – Мелитополь, 2006. – 250 с.
169. Гудзь В. В. Історія України: підруч. для студ. неісторичних спец. вищ. навч. закладів/ В. В. Гудзь. - К.: Вид. дім “Слово”, 2003. - 616 с.
170. Гудзь В. В. Історія України: підручник/ В. В. Гудзь. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Вид. дім «Слово», 2008. – 671 с.
171. Гудзь В. В. Матеріали підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх закладів з історії України: навч. посіб./ В. В. Гудзь, Я. В. Попенко, В. В. Михайлов.– Мелітополь, 2010. – 176 с.
172. Данилина Е. В. Русская литература [Электронный ресурс]: учеб. пособ./ Е. В. Данилина. – Мелитополь, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM).
173. Даценко Л. М. Контрольні роботи з геології: навч. посіб. для студ. заочної форми навчання за спец. “Географія”/ Л. М. Даценко. – Мелітополь, 2006. – 123 с.
174. Джерела української гуманітарної думки: наук.-просвітня книга/ С. В. Кулєшов, Ю. І. Римаренко, І. П. Аносов [та ін.]. - К. - Мелітополь - М.: Слов'янський діалог, 2002. - 434 с.
175. Добровольська Л. П. Науково-дослідна робота студентів. Як написати, оформити та захистити курсову роботу з психології: навч.-метод. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ Л. П. Добровольська, В. В. Молодиченко, Л. М. Марковець. - Мелітополь, 2009. - 64 с.
176. Екологічна безпека в рекреації: навч. посіб. для студ-тів спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища"/ Д. С. Степаненко, О. В. Мацюра, Н. В. Тарусова, Ю. В. Кармишев. – Мелітополь, 2012. - 189 с.
177. Екологія: факультативний курс для початкової школи/ Мелітопольський державний педагогічний університет; уклад. В. Д. Мелаш. - Мелітополь, 2001. - 48 с.
178. Екологія рідного краю: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закадів/ Є. В. Яковлєва, В. Д. Мелаш, Н. Л. Лук’янова, К. Д. Яременко. – Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – 144 с.
179. Екологія рідного краю: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ О. В. Мацюра, О. Ф. Рильський, О. С. Арабаджі [та ін.]. – Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – 112 с.
180. Економіка підприємства: навч. посіб./ Р. І. Олексенко, О. М. Кондратов, В. О. Шишкін [та ін.]. – Мелітополь, 2010. - 243 с.
181. Елькін М. В. Історія педагогіки: навч.-метод. посіб. до самостійного вивчення дисципліни/ М. В. Елькін, М. М. Головкова, А. А. Коробченко. – 2-ге вид., доп. – Х.: Прінт HAOUCE, 2012. – 204 с.
182. Елькін М. В. Контрольно-оцінююча діяльність в закладах освіти: навч. матеріали для самостійної роботи студ-тів магістратури/ М. В. Елькін, М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2012. - 104 с.
183. Елькін М. В. Основи конфліктології: діяльність менеджера з попередження та розв’язання конфліктів в закладах освіти: дисципліна за вибором магістранта/ М. В. Елькін, М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2012. – 112 с.
184. Еремеев В. С. Схемотехника ЭВМ: учеб. пособ./ В. С. Еремеев, А. Я. Чураков, М. Н. Соловьева. – Мелитополь, 2006. – 208 с.
185. Єремєєв В. С. Курс лекцій з дисципліни «Теорія планування та обробки експерименту» [Електронний ресурс]/ В. С. Єремєєв. - Мелітополь, 2012. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).
186. Єремєєв В. С. Об’єктно – орієнтоване програмування: навч. посіб./ В. С. Єремєєв, О. Г. Тюрін, Т. В. Тюріна. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 150 с.
187. Єремєєв В. С. Програмування на мові Турбо Паскаль: навч. посіб./ В. С. Єремєєв. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 296 с.
188. Єремєєв В. С. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб./ В. С. Єремєєв, Д. О. Сосновських, О. В. Тітова. - Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2009. - 188 с.
189. Єремєєв В. С. Теорія планування експерименту [Електронний ресурс]: навч. посіб./ В. С. Єремєєв, С. Т. Рєфатова. – Мелітополь, 2012. – 1 електрон. опт. диск (СD – ROM).
190. Єремєєв В. С. Теорія планування та обробки експерименту: навч. посіб./ В. С. Єремєєв, Г. М. Ракович. - Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 87 с.
191. З історії українського мистецтва: навч. посіб./ Л. В. Афанасьєва, В. В. Гудзь, В. М. Александров [та ін.]. - Мелітополь: Аквілон, 2000. - 180 с.
192. Зайдлер Н. В. Літературний світовид Мелітопольщини: хрестоматія/ Н. В. Зайдлер, О. М. Гончаренко. – Мелітополь, 2010. – 488 с.
193. Йоркіна Є. Б. Методика музично-психологічної корекції професійно-важливих особистісних якостей виконавця-педагога: навч.-метод. посіб./ Є. Б. Йоркіна. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 125 с.
194. Інноваційні освітні технології: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, С. М. Дубяга, Т. Д. Олексенко, Н. О. Кравець. – Мелітополь: Вид. центр МДПУ, 2011. – 172 с.
195. Кардашов В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ В. М. Кардашов.– К.: Слово, 2007. – 296 с.
196. Коломійчук В. П. Практикум з біогеографії: навч. посіб. для студ-тів природн. ф-тів пед. ун-ту/ В. П. Коломійчук, О. В. Мацюра. – Мелітополь: Вид-во “ЦЕУ”, 2006. – 80 с.
197. Кондрашова В. М. Українська соціально-політична думка: джерела та досягнення (з Київської Русі до початку XX ст.): навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів з політології/ В. М. Кондрашова. - Мелітополь, 2000. - 80 с.
198. Коноваленко Т. В. Вплив педагогічного спілкування на розвиток творчої ініціативи: посіб. для мовленнєвої практики [на англ. мові]/ Т. В. Коноваленко, М. В. Малюга. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 76 с.
199. Конспект лекцій з дисципліни "Економіка"/ уклад. І. С. Верховод, О. А. Леушина. – Мелітополь, 2012. - 105 с.
200. Котова Л. М. Методика підготовки музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності: навч. посіб./ Л. М. Котова. - Мелітополь, 2010. - 230 с.
201. Кошелев А. И. Заповедное Приазовье/ А. И. Кошелев, В. А. Кошелев, А. Н. Николенко; под общ. ред. А. И. Кошелева. – Мелитополь, 2010. – 154 с.
202. Країнознавство США: навч. посіб. для студ-тів/ уклад. О. М. Соколова, М. І. Кобилинська, С. С. Кірсанова, А. В. Маслова. – М., 2008. – 127 с.
203. Крапівка М. В. “Ляльковий театр”: від теорії до практики: навч. – метод. посіб./ М. В. Крапівка. – Мелітополь, 2006. – 92 с.
204. Крапівка М. В. Мистецтво театру ляльок: навч.-метод. посіб. для студ-тів пед. навч. закладів/ М. В. Крапівка. – Мелітополь, 2008. – 99 с.
205. Крапівка М. В. Світ театру: метод. посіб. для вчителів – керівників шкільної художньої самодіяльності/ М. В. Крапівка. – Мелітополь, 2004. – 121 с.
206. Крапівка М. В. Театр ляльок, від теорії до практики: навч.-метод. посіб./ М. В. Крапівка. - Мелітополь, 2002. - 122 с.
207. Крапівка М. В. Театрознавство: навч.-метод. посіб./ М. В. Крапівка. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 96 с.
208. Кузько П. В. Практикум з синтетичного читання для студентів філологічних факультетів: навч. посіб./ П. В. Кузько, Г. М. Фаліна. – Мелітополь: ЧП Верескун "Люкс", 2009. – 96 с.
209. Кузько П. В. Lingvostilistische textanalyse (Texte, Aufgaben, Dis Kussionsstoff) = Лінгвостилістичний аналіз тексту: посібник/ П. В. Кузько. – Мелітополь: Люкс, 2009. – 235 с.
210. Курс истории биологии: учеб. пособ./ И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич, Р. Л. Кулинич [и др.]. - К.: Твім інтер, 2003. - 440 с.
211. Кучина Л. І. Історія педагогіки: навч. посіб./ Л. І. Кучина, В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко. – Мелітополь, 2007. – 200 с.
212. Кучина Л. І. Історія педагогіки: навч. посіб./ Л. І. Кучина, В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко. - Мелітополь, 2010. - 197 с.
213. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз/ О. О. Хромишева, В. О. Хромишев, А. М. Солоненко, О. М. Разнополов. – Мелітополь: МДПУ, 2008. - 120 с.
214. Лебедєв В. О. Криптологія [Електронний ресурс]/ В. О. Лебедєв, Н. О. Собко. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
215. Левада О. М. Польова практика з топографії: навч. посіб./ О. М. Левада, Н. М. Сажнєва, М. Л. Сажнєв. – Мелітополь: Люкс, 2008. – 86 с.
216. Левада О. М. Практикум з курсу “Економічна та соціальна географія зарубіжних країн”: навч. посіб./ О. М. Левада. – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 92 с.
217. Лінгвістика та лінгводидактика: кредитно-модульні курси магістратури: навч. посіб./ О. І. Потапенко, Т. І. Товкайло, Л. П. Кожуховська [та ін.]. - К.: Міленіум, 2010. - 310 с.
218. Літературний світовид Мелітопольщини: хрестоматія/ упоряд. Н. В. Зайдлер, О. М. Гончаренко. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2009. – 488 с.
219. Логвіна-Бик Т. А. Методика викладання основ безпеки життєдіяльності людини: навч.-метод. посіб./ Т. А. Логвіна-Бик. – Мелітополь, 2008. – 100 с.
220. Максимов О. С. Історія хімії: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ О. С. Максимов, Т. О. Шевчук. – Мелітополь: Люкс, 2010. – 287 с.
221. Максимов О. С. Методика викладання хімії: практикум: навч. посіб./ О. С. Максимов. – К.: Вища шк., 2004. – 167 с.
222. Мальцева І. А. Грунтові водорості лісів степової зони України/ І. А. Мальцева. – Мелітополь, 2009. – 312 с.
223. Мальцева І. А. Практикум із систематики рослин. Водорості: навч. посіб./ І. А. Мальцева, А. М. Солоненко. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. - 95 с.
224. Малюга М. В. Безособові форми дієслова: для студ-тів IV-V курсів філол. ф-тів/ М. В. Малюга, О. О. Гаращенко, Т. В. Рябуха. - Мелітополь, 2001. - 66 с.
225. Малюга М. В. Використання неособових форм дієслова у сучасній англійській мові: зб. вправ для студ-тів філол. ф-тів/ М. В. Малюга, Т. В. Рябуха, О. О. Гаращенко. - Мелітополь, 2000. - 90 с.
226. Мартинюк Т. В. З історії формування філософії українського національного відродження/ Т. В. Мартинюк, Т. С. Троїцька. – Запоріжжя, 2001. – 135 с.
227. Мартинюк Т. В. Пісні та танці чехів з українського Приазов'я: навч.-метод. посіб./ Т. В. Мартинюк. - Мелітополь, 2010. - 150 с.
228. Марченко О. А. Зошит для практичних і самостійних робіт з курсу “Раціональне пиродокористування”: робочий зошит/ О. А. Марченко. - Мелітополь, 2002. - 36 с.
229. Мелаш В. Д. Безперервна екологічна освіта: теорія і практика: навч. посіб./ В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. - 209 с.
230. Мелаш В. Д. Навчальні практики з методик викладання природознавства, біології та екології: навч. посіб./ В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко. - Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. – 330 с. - (Серія „Екологічна освіта для сталого розвитку”).
231. Мелаш В. Д. Формування екологічної культури школярів: навч.-метод. посіб./ В. Д. Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь, 2011. – 146 с.
232. Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації: навч. посіб./ Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська, А. В. Орлов. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2008. – 298 с.
233. Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації: навч. посіб./ Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська [та ін.]. – Мелітополь: Люкс, 2012. - 408 с.
234. Методичні розробки до курсу “Спеціальні мови програмування”/ уклад. С. М. Прийма, О. Г. Тюрін. – Мелітополь: Люкс, 2007. – 108 с.
235. Методы обработки результатов эксперементально-фонетических исследований речи и их лингвистическая интерпретация/ В. Г. Волошин, Н. Р. Григорян, Е. М. Музя, В. В. Олинчук. – О.: ВМВ, 2011. - 186 с.
236. Мікроелектроніка: навч. посіб./ В. С. Єремєєв, А. Я. Чураков, О. В. Строкань, М. М. Соловйова. – Мелітополь: Люкс, 2013. – 198 с.
237. Моделювання і прогнозування стану довкілля: навч. посіб. для студ-тів спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища"/ Д. С. Степаненко, Н. В. Тарусова, О. В. Мацюра, О. О. Данченко. – Мелітополь, 2011. - 180 с.
238. Молодиченко В. В. Екологічне право України [Електронний ресурс]: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій, Н. В. Тарусова. – Мелітополь, 2013. – 1 електрон. опт. диск.
239. Молодиченко В. В. Екологічне право України: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій, Н. В. Тарусова. - 2-ге вид., доп. та перероб. – Мелітополь: Вид. буд. ММД, 2013. – 292 с.
240. Молодиченко В. В. Історія формування шкільних дисциплін і методик їх викладання: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко, Ю. О. Шишкіна. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 38 с.
241. Молодиченко В. В. Історія формування шкільних дисциплін і методик їх викладання: хрестоматія/ В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко, Ю. О. Шишкіна. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 158 с.
242. Молодиченко В. В. Методика викладання природознавства [Електронний ресурс]/ В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко, Ю. О. Шишкіна. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
243. Молодиченко В. В. Організація краєзнавчої роботи у початковій школі: навч.-метод. посіб./ В. В. Молодиченко, Т. І. Люріна, С. М. Танана. – Мелітополь: Вид-во "Мелітополь", 2008. – 84 с.
244. Молодиченко В. В. Практикум з історії педагогіки: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, Т. С. Троїцька, Л. І. Кучина. – Мелітополь: Вид-во "Мелітополь", 2008. – 52 с.
245. Молодиченко В. В. Туризм. Туристичні змагання [Електронний ресурс]/ В. В. Молодиченко, О. З. Байтеряков. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD ROM).
246. Музейная педагогика в образовательном пространстве школы и вуза: учеб. пособ./ Т. М. Стручаева, Т. Д. Олексенко, Е. П. Кондакова [и др.]; под общ. ред. Т. М. Стручаевой. - Белгород; Мелитополь: Изд-во «Бел ИПКППС», 2013. – 140 с.
247. Навчальні завдання до лабораторних робіт з зоології хордових/ І. С. Митяй, С. М. Заброда, Л. Я. Кулініч [та ін.]. - Мелітополь: МДПУ, 2001.- 62 с.
248. Окса М. М. Загальна методологія наукової творчості: навч. посіб./ М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 96 с.
249. Окса М. М. Історія педагогіки України: навч.-метод. посіб./ М. М. Окса. – Мелітополь, 2001. – 36 с.
250. Окса М. М. Кадровий менеджмент в освіті: навч. посіб./ М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 92 с.
251. Окса М. М. Методологія і методика наукових досліджень/ М. М. Окса, М. В. Елькін. - Мелітополь: МДПУ, 2012. - 178 с.
252. Окса М. М. Стратегічний менеджмент в освіті: навч. посіб./ М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 178 с.
253. Окса М. М. Фінансово-економічна діяльність в освіті: навч.- метод. посіб./ М. М. Окса. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 68 с.
254. Олексенко Т. Д. Екологія рідного краю: підруч. для 3 кл. загальноосв. навч. закладів/ Т. Д. Олексенко, М. І. Грибачова, І. А. Сердюк. - Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – 144 с.
255. Олексенко Т. Д. Навчальна практика з методики викладання природознавства: навч. посіб./ Т. Д. Олексенко, В. В. Молодиченко. – Мелітополь, 2006. – 121 с.
256. Осадча К. П. Вступ до спеціальності програміста [Електронний ресурс]/ К. П. Осадча, І. М. Сердюк, Е. А. Яльчі. - Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
257. Осадчий В. В. Адміністрування комп’ютерних мереж [Електронний ресурс]/ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, Н. М. Глазунова. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
258. Осадчий В. В. Аналіз соціальних мереж [Електронний ресурс]/ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, В. О. Кінаш. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
259. Осадчий В. В. Використання мультимедійного проектору та електронної інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі ВНЗ: навч.-метод. посіб./ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2011. – 132 с.
260. Осадчий В. В. Використання системи дистанційного навчання Moodle у вищих навчальних закладах: навч.–метод. посіб./ В. В. Осадчий. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 124 с.
261. Осадчий В. В. Вступ до спеціальності програміста: навч. посіб./ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2011. - 296 с.
262. Осадчий В. В. Основи розробки веб-додатків: навч. посіб./ В. В. Осадчий, В. С. Круглик. – Мелітополь: ТОВ "Вид. будинок ММД", 2012. - 540 с.
263. Осадчий В. В. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-метод. посіб./ В. В. Осадчий, С. О. Сисоєва, К. П. Осадча.– К.; Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2011. - 280 с.
264. Осадчий В. В. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет: навч. – метод. посіб./ В. В. Осадчий, С. О. Сисоєва. – К.; Мелітополь: ТОВ «Вид. буд. ММД», 2005. – 200 с.
265. Осадчий В. В. Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації: навч.-метод. посіб./ В. В. Осадчий, С. В. Шаров. – Мелітополь, 2011. – 120 с.
266. Осадчий В. В. WEB – програмування [Електронний ресурс]/ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, С. А. Добридник. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
267. Основи педагогічної майстерності: метод. посіб. для студ-тів пед. вузів/ укл. В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко, Л. І. Кучина [та ін.]; за ред. Ю. П. Болотіна. – Мелітополь, 2001. – 96 с.
268. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. для студ-тів вищ. пед. навч. закладів/ укл. В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко, Л. І. Кучина, М. І. Воровка. – Мелітополь, 2009. – 185 с.
269. Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою: навч. вид./ Є. М. Павлютенков. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 320 с. – (Серія «Адміністратору школи»).
270. Пачев С. И. Возникновение болгарских сел в Северном Приазовье (1861-1863)/ С. И. Пачев. - Мелитополь: МГПУ, 2007. - 87 с.
271. Пачева В. М. Діалекти української мови: навч. посіб./ В. М. Пачева. – Мелітополь: ТОВ "Вид. будинок ММД", 2012. - 84 с.
272. Педагогіка вищої школи і вищої освіти: курс лекцій для магістрів/ І. П. Аносов, Т. Ф. Бєльчева, М. В. Елькін [та ін.]. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2009. – 316 с.
273. Педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія і практика: підруч. за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів/ Т. Ф. Бєльчева, С. С. Ізбаш, М. В. Елькін [та ін.]. – 2-ге вид. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2012. – 364 с.
274. Писанець Є. Земноводні України: посібник для визначення амфібій України та суміжних країн/ С. Писанець. - К.: Вид-во Раєвського, 2007. - 192 с.
275. Писанець Є. Земноводні України: природа України. Сер. Визначників/ Є. Писанець. – К.: Вид-во Раєвського, 2007. – 192 с.
276. Польова практика з ботаніки/ С. М. Казакова, Т. Є. Христова, В. П. Коломійчук, О. Є. Пюрко. – Мелітополь, 2004. – 47 с.
277. Полякова Л. І. Англія і Франція у середні віки: навч. посіб./ Л. І. Полякова. – Мелітополь, 2006. – 40 с.
278. Попенко Я. В. Організація та методика науково-дослідної роботи студентів спеціальності «історія»/ Я. В. Попенко, С. І. Пачев. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 115 с.
279. Практикум з анатомії та морфології рослин: метод. вказівки до виконання лабораторних занять та самостійної роботи з курсу “Ботаніка. Анатомія та морфологія рослин”/ С. М. Казакова, О. Є. Пюрко, В. П. Коломійчук [та ін.]. – Мелітополь, 2005. – 73 с.
280. Практикум з екологічної безпеки/ В. П. Коломійчук, Н. М. Сурядна, О. В. Мацюра, Ю. О. Карпенко. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 80 с.
281. Прийма С. М. Математична логіка і теорія алгоритмів: навч. посіб./ С. М. Прийма. – Мелітополь: ТОВ «Вид. буд. ММД», 2006. – 118 с.
282. Прийма С. М. Математична логіка і теорія алгоритмів: навч. посіб./ С. М. Прийма. - Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2008. – 134 с.
283. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: наук.-метод. посіб./ В. М. Приходько. - Запоріжжя: Прем'єр, 2006. - 287 с.
284. Приходько М. І. Технологія підготовки та оформлення магістерської роботи (дисертації) з соціальної педагогіки: метод. посіб./ М. І. Приходько, О. В. Федорова. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 99 с.
285. Сажнєва Н. М. Зошит для практичних і самостійних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія зарубіжних країн” (ЕСГЗК): для студ-тів педвузів. Ч. IV/ Н. М. Сажнєва. - Мелітополь: РВЦ “Наука і педагогіка”, 2000. - 58 с.
286. Сажнєва Н. М. Організація туризму (практичні та самостійні роботи): навч. посіб./ Н. М. Сажнєва, І. А. Арсененко. – Мелітополь: Люкс, 2011. – 216 с.
287. Сажнєва Н. М. Рекреаційна географія: навч. посіб./ Н. М. Сажнєва. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 329 с.
288. Сисоєва С. О. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет: навч. – метод. посіб./ С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий. – К. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2006. – 200 с.
289. Соціологічний практикум: навч. – метод. посіб./ Л. В. Афанасьєва, Л. Ф. Глинська, Т. С. Троїцька [та ін.]. – Мелітополь: МДПУ; Сімф.: Таврія, 2006. – 268 с.
290. Срибняк С. Н. Дизартрия: учеб. пособ. для студ-тов вузов и логопедов- практиков/ С. Н. Срибняк. – Мелитополь, 2001. – 54 с.
291. Срибняк С. Н. Практикум по основам педиатрии и гигиене детей и подростков/ С. Н. Срибняк. – Мелитополь, 2003. – 70 с.
292. Срібняк С. М. Звукарик: посіб. для дітей/ С. М. Срібняк. – Запоріжжя: ЗІПП, 2000. – 23 с.
293. Степин В. А. Конспект лекций по курсу «философия» для студентов заочной формы обучения/ В. А. Степин. – Мелитополь: МДПУ, 2011. - 192 с.
294. Стратегическое управление человеческими ресурсами: учеб. пособ./ Н. Д. Лукьянченко, Е. С. Шилец, И. В. Панченко [и др.]. - Мелитополь: Изд. дом МГТ, 2012. – 372 с.
295. Схемотехніка ЕОМ: навч. посіб./ В. С. Єремєєв, А. Я. Чураков, М. М. Соловйова, О. В. Строкань. – Мелітополь: Люкс, 2012. – 180 с.
296. Теоретична фонетика сучасної англійської мови та фоностилістика: підруч. для студ-тів вищ. навч. закладів/ Т. О. Бровченко, Н. Р. Григорян, Т. О. Кравченко [та ін.].– О.: Астропринт, 2009. – 197 с.
297. Теорія та методика професійно-педагогічної діяльності вожатого в літніх дитячих оздоровчих таборах: навч. посіб./ уклад. М. І. Воровка, Г. Г. Петрученя, Л. І. Кучина; за ред. В. В. Молодиченка. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2013. – 234 с.
298. Тетрадь для выполнения самостоятельных работ по дарвинизму/ А. И. Кошелев, Л. Я. Кулинич, И. С. Митяй [и др.]. - Мелитополь, 2001. - 32 с.
299. Троїцька Т. С. Практикум з акмеології навчання і виховання: навч. посіб./ Т. С. Троїцька. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2005. – 148 с.
300. Троїцька Т. С. Практикум з логіки: навч. посіб./ Т. С. Троїцька, Г. Г. Тараненко, О. М. Троїцька. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 107 с.
301. Троїцька Т. С. Практикум з релігієзнавства: навч. посіб./ Т. С. Троїцька, Г. Г. Тараненко, О. М. Троїцька. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 88 с.
302. Троїцька Т. С. Спеціальні історичні дисципліни: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ Т. С. Троїцька, Н. А. Шкода, Я. В. Попенко.– Мелітополь, 2010. – 252 с.
303. Троїцька Т. С. Філософія: навч. посіб./ Т. С. Троїцька. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 76 с.
304. Туризм: туристичні змагання [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ уклад. О. З. Байтеряков, В. В. Молодиченко. - Мелітополь, 2008. - 1 електрон. опт. диск (CD – ROM).
305. Управління та поводження з відходами: навч. посіб. для студ-тів спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища"/ Д. С. Степаненко, Н. В. Тарусова, О. В. Мацюра, О. О. Данченко. – Мелітополь, 2011. - 273 с.
306. Учебное пособие по химии (для поступающих в вузы)/ Т. И. Хорошилова, Т. М. Гапоненко, Е. А. Данченко [и др.]. – Мелитополь, 2001. – 64 с.
307. Федорова О. В. Структурно-схематичний зміст лекцій з курсу «Загальна педагогіка»: навч.-метод посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ О. В. Федорова. – Мелітополь, 2003. – 85 с.
308. Феруз І. О. Музичні бесіди: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ І. О. Феруз. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 107 с.
309. Філософія: навч.-метод. посіб./ Л. В. Афанасьєва, В. В. Букрєєв, Л. С. Воробйова [та ін.]. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 167 с.
310. Філософія: навч. – метод. посіб./ Л. В. Афанасьєва, В. В. Букрєєв, Л. С. Воробйова [та ін.]. – К.: Акцент, 2004. – 195 с.
311. Філософія науки: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська [та ін.]. – Мелітополь: Люкс, 2011. – 207 с.
312. Формирование речевой деятельности младших школьников: метод. пособ./ Т. Ф. Бельчева, Н. А. Молодыченко, И. А. Сердюк. - Мелитополь, 2001. - 123 с.
313. Хомчак Е. Г. Современный русский литературный язык: учеб. пособ./ Е. Г. Хомчак. – Мелитополь: ООО «ИД МГТ», 2010. – 163 с.
314. Хомчак О. Г. Вступ до слов'янської філології: навч.-метод. посіб./ О. Г. Хомчак. - Мелітополь, 2000. - 65 с.
315. Хрестоматія музичних бесід: навч.-метод. посіб. для студ. та викл. муз.-пед. ф-тів пед. ун-тів, вчителів музики. Вип. 5/ за ред. С. О. Феруза. - Мелітополь: МДПУ, 2001. - 75 с.
316. Христова Т. Є. Методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні/ Т. Є. Христова, О. Є. Пюрко, М. М. Мусієнко. – К.: Мелітополь: Вид. дім, 2009. – 419 с.
317. Цап Н. М. Співаємо і спілкуємося англійською (Sing and speak English): навч. посіб. для школярів та студ-тів/ Н. М. Цап, М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Медобори, 2005. – 48 с.
318. Царькова О. В. Організація професійно-психологічної підготовки працівників органів внутрішніх справ: наук.-практ. посіб./ О. В. Царькова. – Мелітополь: Вид.-полігр. центр "Люкс", 2012. - 279 с.
319. Чураков А. Я. Архітектура ЕОМ: навч. посіб./ А. Я. Чураков, С. В. Шаров, О. В. Строкань. - Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2012. – 195 с.
320. Чураков А. Я. Інформаційні технології в науці та освіті: навч. посіб. для студ-тів магістратури вищ. пед. навч. закладів/ А. Я. Чураков, В. С. Шелудько. - Мелітополь: Люкс, 2012.– 112 с.
321. Чураков А. Я. Інформаційні технології в науці та освіті: навч. посіб./ А. Я. Чураков, В. С. Шелудько. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 203 с.
322. Чураков А. Я. Інформаційні технології управління: навч. посіб./ А. Я. Чураков, В. С. Шелудько. - Мелітополь, 2013. - 211 с.
323. Чураков А. Я. Теорія керування: навч. посіб./ А. Я. Чураков, О. С. Умєров. - Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2012. – 200 с.
324. Шаров С. В. Архітектура ЕОМ: навч. посіб./ С. В. Шаров, А. Я. Чураков, О. В. Строкань. - Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2012. – 195 с.
325. Шарова Т. М. Історія зарубіжної літератури ХVII-ХVIIІ століття: навч. посіб./ Т. М. Шарова, А. В. Землянська. – Х.: Майдан, 2011. – 264 с.
326. Щебликіна І. О. Управління персоналом: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів/ І. О. Щебликіна, Р. І. Олексенко. – Сімф.: ДІАЙПІ, 2012. - 272 с.
327. Яремчук С. В. Вікова психологія в модулях: навч.- метод. матеріали. Модуль I/ С. В. Яремчук. - Мелітополь, 2002. - 62 с.
328. Яремчук С. В. Вікова психологія в модулях: навч.-метод. матеріали. Модуль II/ С. В. Яремчук. - Мелітополь, 2002. - 60 с.
329. Ярошенко М. І. 100 британських та американських жартів: читаємо, дискутуємо і переказуємо англійською мовою (100 British and American jokes: Let’s read, discuss and retell in Englich)/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2005. – 88 с.
330. Ярошенко М. І. Англійська мова для наймолодших: у школі та після уроків (English for young earners: At school and ofter classes): посіб. для учнів початкових класів/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2007. – 144 с.
331. Ярошенко М. Англійська мова – мова музики: навч. посіб. для старшокласників та студ-тів/ М. Ярошенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 108 с.
332. Ярошенко М. І. Англійська після уроків (Out – of – class English). 5 – 11 класи: посіб. для позакл. роботи англ. мовою/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 192 с.
333. Ярошенко М. І. Англомовна класика на шкільній сцені: збірник інсценівок художньої прози для самодіяльних театрів загальноосвітніх та вищих шкіл: посібник/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Астон, 2008. – 62 с.
334. Ярошенко М. І. Курс англійської мови: навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шкіл та абітурієнтів/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2004. – 160 с.
335. Ярошенко М. І. Надзвичайні пригоди братів наших менших: 4 – 6 класи (Animals. Their unusual adventures. Forms 4 - 6): навч. посіб. для позакл. читання англ. мовою/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 64 с.
336. Ярошенко М. І. Читаємо англомовну класику (We read English classical works): навч. посіб. для домашнього читання для учнів 5 – 9 кл. загальноосвіт. шкіл/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Медобори, 2007. – 52 с.
337. Ярошенко М. І. Читаємо українські народні казки англійською мовою: навч. посіб. для позакласного читання англ. мовою для учнів 2-7 кл. загальноосвіт. шкіл/ М. І. Ярошенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 128 с.
338. Robert Louis Stevenson (after C. O. Peare): посіб. з читання/ О. М. Соколова, О. А. Лозова, Т. В. Заброда, С. С. Кірсанова. – Мелітополь, 2005. – 41 с.
339. Sivash – the lagoon between two seas/ V. Siokhin, I. Chernichko, V. Kostyushyn et all. - Kyiv: Wetland international-AEME, 2000. - 48 p.
340. Sokolova O. N. English tests/ O. N. Sokolova, T. V. Zabroda, S. S. Kirsanova. – Melitopol, 2005. – Part 1. – 51 р.
341. Theodore Dreiser “Will you walk into my parlor”: посіб. з читання/ уклад. О. М. Соколова, Т. В. Заброда, Н. А. Молодиченко, С. С. Кірсанова. – Мелітополь, 2005. – 25 с.


Довідники. Словники. Атласи. Каталоги

342. Алексеев А. Н. Мелитополь военных лет (1941 – 1943)/ А. Н. Алексеев. – Мелитополь: Изд. дом МГТ, 2007. – 134 с.
343. Аносов И. П. Клетка: атлас/ И. П. Аносов, О. А. Прокофьева. - Мелитополь, 2001. - 171 с.
344. Байтеряков О. З. Дальні комплексні практики в Мелітопольському державному педагогічному інституті в період з 1981 по 1991 року: наук.-попул. довід./ О. З. Байтеряков, О. В. Рощина. – Мелітополь, 2011. – 82 с.
345. Барабоха Н. М. Топонімічний словник – довідник Запорізької області: природні топоніми/ Н. М. Барабоха. – Мелітополь: ТОВ “Вид-во Мелітополь”, 2005. – 84 с.
346. Воровка В. П. Словник термінів з загального землезнавства: метод. посіб. до вивчення понять і термінів. Ч. III/ В. П. Воровка. - Мелітополь, 2003. - 107 с.
347. Гармаш О. Л. Англо – український словник сучасної лексики ділової сфери/ О. Л. Гармаш, Ю. А. Зацний. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 212 с.
348. Географи Мелітопольського державного педагогічного інституту (1961-1990 рр.): історичний нарис. – Ч. І/ О. С. Арабаджи, Н. М. Барабоха, І. А. Донець [та ін.]; за заг. ред. О. С. Арабаджи, Н. М. Барабохи. – Мелітополь: ТОВ «Вид. будинок ММД», 2010. – 180 с.
349. Географічний топонімічний словник: посіб. для студ-тів географ. спец. пед. вузів/ О. В. Левада, Н. С. Сорокіна, М. Д. Торбунова, О. М. Левада. – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 179 с.
350. Даценко Л. М. Словник-довідник з курсу “Географія грунтів з основами грунтознавства”/ Л. М. Даценко, В. В. Молодиченко. - Мелітополь, 2001. - 100 с.
351. Даценко Л. М. Словник-довідник з курсу “Геологія”: метод. посіб. до вивчення мінеральних та гірських порідшаблоны для dle 11.2