Природничі науки
20.1я7
А 22
Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "Екоінспектор". Част.1: Підсистема "Викиди": метод. посіб./ за заг. ред. Г.В. Горячева.- 2-е вид. змінене та доп. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 192с.
Фізико -математичні науки
22.171я73
Є 70
ЄремєєвВ.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. для вищих навч. заклад./ В.С. Єремєєв, Д.О.Сосновських, О.В.Тітова.- Мелітополь: ТОВ "ВБММД", 2009. - 187с.
Науки про Землю
26.22(4Укр)
Г 35
Геоінформаційна система каталогу-класифікатора с паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р.Кальміус: метод. посіб. для студ-тів/
В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, С.В. Третьяков та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 280с.
26.22(4Укр)
Г 35
Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області: метод. посіб. для студ-тів/ В.Б.Мокін, Б.І. Мокін, В.П. Чіпак та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 227с.
26.22(4Укр)
С 40
Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій: метод.посіб. для студ-тів/ В.Б.Мокін, Б.І. Мокін, М.Я. Бабич та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2009. -351с.
26.22(4Укр)
С 40
Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій: метод. посіб. для студ-тів/ В.Б. Мокін, О.В.Дезірон та інші. - Вінниця:УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 240с.
26.22(4Укр)
С 40
Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип'ять з використанням геоінформаційних технологій: метод. посіб. для студ-тів/ В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, В.А. Сташук та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2009. - 233с.
26.22(4Укр)
С 40
Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дніпро з використанням геоінформаційних технологій: метод. посіб. для студ-тів/
В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, М.Я. Бабич та інш. - Вінниця, 2009. - 248с.
Географічні науки
26.82я73
К 89
Куйбіда В.В. Народне землезнавство: літосфера, гідросфера: навч. посіб. для студ-тів пед. фак-тів/ В.В. Куйбіда, Б.О.Чернов. - Тернопіль: Астон, 2008. - 191с.
26.8г
С 44
Скоробагатская М.А. Путь навстречу мечте/
М.А. Скоробагатская. - Х.: ТД "Золотая миля" , 2008. - 159с.
Біологічні науки
28.691.л6
Ч 83
Чубарева Л.А. Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera: Simvliidae): атлас. - С.Пб. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 134с.
28.588(4Укр-4Зап)
Ш 42
Шелегеда В.І. Рідкісні і зникаючі рослини Запорізької області/ В.І. Шелегеда, О.Р. Шелегада. - Запоріжжя: Тандем Арт Студія, 2008. - 95с.
Техніка і технічні науки в цілому
32.973я721
З-13
Завадський І.О. Інформатика: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. заклад./ І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. - К.: ВГ "BHV", 2009. - 319с.
Охорона здоров'я. Медичні науки
51.1(2)я721
В 75
Воронцова Т.В. Основи здоров'я: підручник для 9-го класу загальноосвіт. навч. закладів/ Т.В. Воронцова,
В.С. Пономаренко. - К.: Алатон, 2009. - 199с.
Історичні науки
63.4(4Укр)
Б 28
Батуринська старовина: збірник наукових праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії/ упоряд. В. Коваленко. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - 479с.
63.3(4Укр)613
Г 44
Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: всеукраїнська наукова конференція 19-20 травня 2008р./ відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К.: Вид-во ім. О. Теліги,
2008. - 319с.
63.3(0)я721
Г 51
Гісем О.В. Всесвітня історія: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. закладів/ О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. - Х.: Ранок, 2009. -222с.
63.3(4Укр)622
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка: матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 25-26 вересня 2008 року/ відп. ред. І.Р.Юхновський. - К.: ВД "Києво-Могилянська академія",
2009. - 447с.
63.3(4Укр)46
Г 70
Горобець В. Павло Полуботок/ В.Горобець. - К., 2009. - 63с.
63.3(0)
Н 34
Науковий вісник. Історико-філософська серія. Вип.5/ відп. за вип. В.В. Гудзь. - Мелітополь, 2009. - 180с.
63.3(4Укр-4Зап)
П 15
Память без границ/ рук. проекта В.М. Сахацкая. - Запорожье: Интер - М, 2008. - 100с.
63.4(3)
С 32
Середньовічні старожитності Центрально - Східної Європи: матеріали VIII Міжнародної студентської наукової археологічної конференції 10-12 квітня 2009р./ відп. ред.
В.О. Дятлов. - Чернігів: Сіверянська думка, 2009. - 251с.
63.3(0)я2
С 48
Словник історичних термінів та понять/ уклад. Л.І. Полякова, Я.В. Попенко.- Мелітополь, 2009. - 232с.
Економічні науки
65.04(4Укр)
П 32
Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ - на початку ХХІ сторіччя: монографія/ М.Д. Пістун. - К., 2009. -111с.
65.9(4Укр)
С 83
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х т. Том 1: Економіка знань – модернізаційний проект України/ за ред. В.М. Гейця та інш. - К.: Фенікс, 2007. -543с.
65.9(4Укр)
С 83
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х т. Т.2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки/ за ред. В.М. Гейця. - К.: Фенікс, 2007. - 563с.
65.9(4Укр)
С 83
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х т. Т.3: Конкуренто спроможність української економіки/ за ред. В.М. Гейця. - К.: Фенікс, 2007. - 555с.
65.9(4Укр)97
Ш 77
Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: монографія/ О.С. Шнипко. - К.: Генеза, 2009. - 247с.
65.9(4Укр)
Ш 77
Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы/ А.С. Шныпко. - К.: Генеза, 2007. -375с.
Політика. Політичні науки
66.3(4Укр)
С 91
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип.17/ гол. ред. кол. М.І. Михальченко. - К.: Укр. центр політичного менеджменту, 2009. - 363с.
66.2(4Укр)
У 45
Україна – 2015: національна стратегія розвитку. - К., 2009. - 25с.
66.2(4Укр)
У 45
Україна в 2005-2009р.р.: стратегічні оцінки суспільно – політичного та соціально – економічного розвитку: монографія/ за заг. ред. Ю.Г. Рубана. - К.: НІСД, 2009. - 649с.
66.2(4Укр)
Е 90
Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні Румунія – Республіка Молдова – Україна і порівняльний аналіз/ наук. ред. В. Сірко. - К.: К.І.С., 2009. - 148с.
Держава і право. Юридичні науки
67.301.1
Р 45
Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: монографія/ відп. ред. І.А. Грицяк. - К.: К.І.С.,
2009. - 239с.
Народна освіта. Педагогічна наука
74.58я73
А 65
Аносов І.П.Соціально-педагогічні основи студентського самоврядування як джерела демократизації вищої школи (управлінський аспект): навч. посіб. для студ-тів вищих навч. заклад./ І.П. Аносов, В.М. Приходько, М.І. Приходько. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2008. - 195с.
74.04я73
Б 25
Барліт О.О. Основи стратегічного менеджменту в освіті: навч. заклад./ О.О. Барліт, М.В. Елькін, М.М. Окса. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 254с.
74.202.4
Б 60
Биков В.Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням інетернет-технологій/ В.Ю. Биков,
Ю.М. Багачков, Ю.О. Жук. - К.: Пед. думка, 2008. - 127с.
74.202.4
В 54
Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць. Вип.6/ гол. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2009. - 314с.
74.58(4Укр-4Зап)
В 45
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Запорізька обл./ гол. ред. кол.
В.Г. Кремень; гол. ред. кол. тому І.П. Аносов та інш. - К.: Знання України, 2009. - 431с.
74.264.4я7
М 54
Методика вивчення курс "Природознавство" ("Довкілля") у 5-6 класах: навч.-метод. посіб./ В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, О.Г.Ільченко та інш. - К.: Пед. думка, 2008. - 167с.
74.263.8
Н 15
Навчайся у минулого, створюй майбутнє. Мистецтво та авторське право/ Марія де Ікаса. - К., 2007. - 72с.
74.202.4я73
О-75
Основи педагогічної майстерності: навч.посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ Уклад. В.В. Молодиченко та інш. - Мелітополь, 2009. - 185с.
74.58
О-75
Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: колективна монографія/ за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового. - К.: Пед. думка, 2008. -254с.
74.100я73
П 56
Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навч.посіб./
Т.І. Поніманська. - К.: Академвидав, 2006. - 455с.
74.261.3
Р 89
Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: сборник научных работ/ под общ. ред.
Л.А. Кудрявцевой. - К., 2009. - 440с.
74.04(3)
Т 33
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського союзу: монографія/ за ред. Н.М. Лавриченко. - К.: Пед. думка, 2008. - 144с.
74.04я2
У 67
Управління сучасним навчальним закладом: словник-довідник/ М.В. Елькін, В.М. Приходько, М.І. Приходько та інш. - Мелітополь: ТОВ "Вид. буд. ММД", 2008. - 159с.
74.200.5
Ф 79
Формування екологічної компетентності школярів: науково-методичний посібник/ Н.А. Пустовіт, О.Л. Пруцакова,
Л.Д. Руденко та інш. - К.: Пед. думка, 2008. - 63с.
74.58
Ф 95
Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: монографія/ А.В. Фурман,
А.Н. Гірняк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - 312с.
74.03(0)я73
Е 56
Елькін М.В. Історія педагогіки: навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ М.В. Елькін, М.М. Головкова,
А.А. Коробченко. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. -203с.
Мовознавство
81.2
А 47
Алексеев В.Г. Бегом от Европы? Кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств/ В.Г. Алексеев. - Харьков: Факт, 2008. - 239с.
Англійська мова
81.4Англ
Я 90
Яхонтова Т.В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: монографія/ Т.В. Яхонтова. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. - 419с.
Італійська мова
81.4Ита
Л 87
Лучшие объекты в Италии. - Рим, 2008. - 607с.
Німецька мова
81.4Нем
О-56
Ольховська Н.С. Прагматико- комунікативні та лінгвостилістичні характеристики драматургічних текстів Томаса Бернгарда: монографія/ Н.С. Ольховська. - К., 2009. -202с.
Літературознавство
83.3Укря73
Н 17
Наєнко М.К. Історія українського літературознавства: підручник/ М.К. Наєнко. - 2-ге вид. зі змінами та доп. - К.: Академія, 2003. - 359с.
83
Н 34
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство: збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука/ за ред. д.ф.н. Н.М. Поплавської. - Тернопіль: ТНПУ, 2009. - Вип.27. - 465с.
Українська література
83.3Укр
Д 18
Даниліна О.В. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в українській і зарубіжній літературі ХVІІ-ХХ століть: монографія/ О.В. Даниліна. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 139с.
83.3Укр7
М 74
Мовчан Р.В. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі: монографія/ Р.В. Мовчан. - К.: ВД"Стилос", 2008. - 541с.
83.3Укр1
С 15
Sacrum і Біблія в українській літературі/ за ред.
І Набитовича. - Люблін: Ingvarr, 2008. - 810с.
Українська художня література
84(4Укр-4Зап)
А 18
Авдеенко С.И. Последний атаман. Тайна императора: повести из истории Запорожского края/ С.И. Авдеенко. - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2008. - 107с.
84.(4Укр-4Зап)-5
Б 12
Бабуха В.А. І в синє небо грішним відлечу: поезії/
В.А. Бабуха. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 253с.
Мистецтво
85.318
К 27
Картавий П. Сучасна українська авторська пісня: статті про витоки жанру, авторів - ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка/ П. Картавий. - Суми: МакДен, 2009. - 75с.
85(0)я721
М 31
Масол Л.М. Художня культура: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Л.М. Масол. - К.: Генеза,
2009. - 287с.
Філософські науки
87.3я2
Ф 56
Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: ілюстрований енциклопедичний довідник/ уклад. Ю.В. Омельченко. – К., 2009. - 295с..
Психологія
88.5я7
Р 49
Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навч.-метод. посіб./ В.В. Рибалка. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 227с.
88.5я7
Р 49
Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості/ В.В. Рибалка. - К.: Шк. світ, 2009. - 119с.
88.5я7
Р 49
Рибалка В.В. Теорія особистості у вітчизняній психології та педагогіці: навч. посіб./ В.В. Рибалка. - Одеса, 2009. - 575с.
Бібліографія
91.9:74
В 55
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр.: науково-допоміжний бібліографічний покажчик/ наук. ред.
П.І. Рогова. - К.: Педагогічна думка, 2008. - 487с.
91.9:74
І 74
Інформаційно-комп'ютерні технології в освіті: бібліограф. покажчик/ упоряд. Н.В. Радутна. - Миколаїв: НПБ,
2007. - 124с.
91.9:74
С 71
Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 рр. (до 120-річчя від дня народження): бібліографічний покажчик/ упоряд. І.О. Іванова, Т.В. Лога. - К., 2008. - 179с.