Головна » факултети » Навчално-науковий iнститут соцiално-педагогiчноi та мистецкоi освiти

  • Кафедра англiйскоi мови
  • Кафедра iнструменталного виконавства та музичного мистецтва естради
  • Кафедра початковоi освiти
  • Кафедра психологii
  • Кафедра соцiалноi роботи соцiалноi педагогiки та дошкiлноi освiти
  • Кафедра теорii i методики музичноi освiти та хореографii
  • Секцiя з iноземних мов кафедри початковоi освiти