СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

     .NET платформа - Microsoft NET Framework - програмна технологія, призначена для створення як звичайних програм, так і веб-додатків (у якості платформи для розробок запропонована фірмою Microsoft).

     ADL - Architecture Description Language - мова описання архітектури.

     ANSI - American National Standards Institute - Американський національний інститут стандартів.

     API - Application Programming Interface - програмний інтерфейс додатка.

     AutoCAD - Auto Computer-Aided Design - двох- і трьохвимірна система автоматизованого проектування.

     CAD/CAM - Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing - система автоматизованого проектування/система автоматизованого виробництва.

     CASE - Computer-Aided Software Engineering - система автоматизованої розробки програм.

     CASE-засоби - програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу програмних продуктів, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування продукту і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне управління і управління проектом, а також інші процеси. CASE-засоби разом із системним програмним забезпеченням і технічними засобами утворюють повну середу розробки програмних систем.

     CASE-технологія (Computer Aided Software Engineering) - технологія, що представляє собою методологію проектування автоматизованих систем, а також набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній формі моделювати предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу програмних систем і розробляти додатки у відповідності з інформаційними потребами користувачів.

     CCIE - Certified Cisco Internetwork Expert - сертифікований компанією Cisco експерт з об'єднаних мереж.

     CCNP - Cisco Certified Network Professional - сертифікований професіонал мереж.

     CCNА - Cisco Certified Network Associate - сертифікований фахівець мереж.

     CNE - Certified Novell Engineer - сертифікований інженер.

     COM - Component Object Model - об'єктна модель компонентів.

     DAOP - Dynamic Aspect-Oriented Platform.

     DCOM - Distributed Component Object Model - розподілена модель компонентних об'єктів.

     DDL - Data Definition Language - мова визначення даних.

     DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамічної конфігурації вузла.

     DLL - Dynamic-link Library - бібліотека динамічного компонування.

     DNS - Domain Name System - система доменних імен.

     DSDL - Document Schema Definition Languages - мови опису схеми документа.

     DWH - Data Warehouse - сховище даних.

     EIA - Electronic Industry Association - асоціація електронної промисловості.

     EOSDIS - Earth Observing System Data and Information System - база даних системи спостереження землі.

     EULA - End User License Agreement - ліцензійна угода кінцевого користувача.

     FPP - Full Package Product - коробкові версії продуктів.

     FSF - Free Software Foundation - фонд вільного програмного забезпечення.

     GNU - General Public License - відкрита ліцензійна угода.

     HTTP - HyperText Transfer Protocol - протокол пересилання гіпертексту.

     IEC - International Electrotechnical Commission - міжнародна комісія по електротехніці.

     IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers - інститут інженерів по електротехніці та електроніці.

     IFIP - International Federation of Information Processing - міжнародна федерація з обробки інформації.

     ISBL - Information Systems Base Language - базова мова інформаційних систем.

     ISO - International Standards Organization - міжнародна організація зі стандартизації.

     IT - Information Technology - інформаційні технології.

     ITIL - IT Infrastructure Library - бібліотека інфраструктури інформаційних технологій.

     ITSM - IT Service Management - управління послугами ІТ.

     MCP - Microsoft Certified Partner - сертифікований партнер Microsoft.

     MCPD - Microsoft Certified Professional Developer - сертифікований професійний розробник Microsoft.

     MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer - сертифікований системний інженер Microsoft.

     MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist - сертифікований технічний спеціаліст Microsoft.

     МFС - Microsoft Foundatlion Classes - бібліотека класів.

     MSDN - Microsoft Developer Network.

     MSF - Microsoft Solutions Framework - методологія розробки програмного забезпечення.

     MySQL - вільна система управління базами даних.

     ODBC - Open Database Connectivity - відкритий зв'язок з базами даних.

     OEM - Original Equipment Manufacture - фабрика оригінального обладнання.

     PHP - Hypertext Preprocessor - препроцесор гіпертексту.

     RAD - Rapid Application Development - швидке створення додатків.

     RM-ODP - The Reference Model of Open Distributed Processing - еталонна модель для відкритої розподіленої обробки.

     RSI - Repetitive Strain Injury - травма від повторюваних навантажень м'язів.

     SAAM - Software Architecture Analysis Method - метод оцінки архітектури системи.

     SCA - Sun Certified Associate - сертифікований програміст початкового рівня для платформи J2SE.

     SCD - Sun Certified Developer - сертифікований розробник Sun для платформи Java.

     SEI- Software Engineering Institute - Інститут програмної інженерії.

     SOAP - Simple Object Access Protocol - простий протокол доступу до об'єктів.

     SQL - Structured Query Language - мова структурованих запитів.

     TDD - Test Driven Development - розробка через тестування.

     TDS - Tabular Data Stream - протокол передачі табличних даних.

     UML (англ. Unified Modeling Language) - уніфікована мова об'єктно-орієнтованого моделювання, використовується у парадигмі об'єктно-орієнтованого програмування. Є невід'ємною частиною уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення.

     VBA - Visual Basic for Applications - Visual Basic для додатків.

     VPN - Virtual Private Network - віртуальна приватна мережа.

     WINS - Windows Internet Name Service - служба визначення адрес.

     Windows API (application programming interfaces) - загальна назва цілого набору базових функцій інтерфейсів програмування додатків операційних систем сімейств Windows і Windows NT корпорації Microsoft. Є найбільшим прямим способом взаємодії застосунків з ОС Windows.

     Абстрагування від проблеми - ігнорування ряду подробиць з тим, щоб звести задачу до більш простого завдання.

     Абстрактна машина Дейкстри - застосовується в проектуванні архітектури системи, найнижчий рівень абстракції - це рівень апаратури. Кожний рівень реалізує абстрактну машину з дедалі більшими можливостями.

     Абстрактний батьківський клас - батьківський клас, який не має примірників об'єктів.

     Автоматизована система (АС) - організаційно-технічна система, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях, система, яка складається з персоналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності, що реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

     Автономне тестування (тестування модуля) (module testing) - контроль окремого модуля в ізольованому середовищі (наприклад, за допомогою ведучої програми), інспекція тексту модуля на сесії програмістів, яка іноді доповнюється математичним доказом правильності модуля.

     Алгоритм - строго однозначно визначена для виконавця послідовність дій, що призводять до вирішення завдання.

     Альфа тестування (системне тестування, лабораторні випробування) - фаза тестування, виконувана розробниками для підтвердження, що всі фрагменти правильно інтегровані в систему, а сама система працює надійно.

     Апаратне забезпечення - комплекс електронних, електричних і механічних пристроїв, що входять до складу системи або мережі.

     Артефакт реалізації - щось, що не можна виявити в постановці розв'язуваної задачі, але необхідне для складання програми.

     Архітектура системи - структура об'єднання кількох програмних засобів в одне ціле.

     Атестація (certification) - авторитетне підтвердження правильності програми.

     База даних (БД) - інформаційна модель, що дозволяє в упорядкованому вигляді зберігати дані про групу об'єктів з однаковим набором властивостей або пойменовану сукупність структурованих даних (пойменована сукупність структурованих даних предметної області).

     Батьківський клас - початковий клас, від якого успадковуються класи-нащадки.

     Батько - безпосередній клас-предок, який стоїть біля кореня схеми ієрархії, і від якого породжуються перші нащадки, а від нащадків ще нащадки.

     Бета-тестування - це фаза загального тестування, при якій програмний виріб поставляється обмеженому колу кінцевих користувачів для більш жорсткого тестування.

     ВНЗ - Вищий Навчальний Заклад.

     ВОІВ - Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності.

     Веб-програмування - розділ програмування, що розвивається досить бурхливо, орієнтований на розробку динамічних Internet додатків. Мови веб-програмування - це відповідно мови, які в основному призначені для роботи з Інтернет-технологіями. Мови веб-програмування діляться на дві групи: клієнтські та серверні.

     ВОІВ - Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності.

     Верифікація - встановлення того, що поведінка програми співпадає з очікуваною поведінкою.

     Випробування (validation) - спроба знайти помилки, виконуючи програму в заданому програмному середовищі.

     Візуальне моделювання - процес графічного представлення моделі за допомогою деякого стандартного набору графічних елементів.

     Властивості (property) - це певним чином оформлені методи, призначені як для читання і контрольованої зміни внутрішніх даних об'єкта (полів), так і виконання дій, пов'язаних із поведінкою об'єкта.

     Відновлюваність програмного забезпечення - властивість, що характеризує можливість пристосовуватися до виявлення помилок та їхнього усунення.

     Візуальне програмування - спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об'єктами замість написання програмного коду в текстовому вигляді. Мови візуального програмування можуть бути додатково класифіковані в залежності від типу і ступеня візуального вираження.

     Впровадження - стадія, після завершення якої, програмну документацію розмножено в потрібній кількості, програму встановлено і вона супроводжується, користувачі навчені.

     Гіпермедіа - термін, введений Тедом Нельсоном, і використаний у його роботі Complex information processing: a file structure for the complex, the changing and the indeterminate (1965 рік). Гіпермедіа - це гіпертекст, в який включено графіку, звук, відео, текст і посилання, для того щоб створити основу нелінійного середовища інформації. Гіпермедіа співвідноситься з визначенням мультимедіа, яке використовується, щоб описати неінтерактивні послідовні дані так само як і гіпермедіа.

     ГСТУ - Галузевий Стандарт України.

     Декомпіляція - декодування програми таким чином, щоб получити похідний код в вигляді мов високого рівня.

     Деструкція - особливий метод самого об'єкта, що забезпечує знищення даного об'єкта.

     Динамічна змінна - це так би мовити статична змінна, але така, що розміщується в особливій області пам'яті поза кодом програми. У будь-який момент часу пам'ять для розміщення динамічних змінних може, як виділятися, так і звільнятися.

     Динамічне зв'язування - асоціація запиту з об'єктом і однією з його операцій під час виконання.

     Доказ (proof) - спроби знайти в програмі помилки шляхом доказів на основі математичних теорем про правильність програми, безвідносно до зовнішнього програмного середовища.

     Документ - документ, виконаний за заданою формою, в якому представлено будь-яке проектне рішення.

     ДСТУ - Державний Стандарт України.

     ЄЕС - Європейське Економічне Співтовариство.

     Експертна система - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень одної сфери науково-практично\ діяльності в іншу. З поширенням компютерних технологій це тотожна (подібна, основана на оптимізуючому алгоритмі) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів у відношенні до деякої галузі застосування і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностика, тестування, проектування тощо) без присутності експерта (спеціаліста в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) в деякій предметній галузі.

     Експлуатаційна документація - частина робочої документації на програму, призначена для використання при експлуатації програми, яка визначає правила дії персоналу і користувачів програми при її функціонуванні, перевірці та забезпеченні її працездатності.

     Екстремальне програмування (extreme programming) (XP) - адаптивний інженерний підхід, раціональне поєднання відомих методів та їх сукупного використання дає істотні результати й успішно виконані проекти при розробці невеликих систем, вимоги до яких чітко не визначені й цілком можуть змінитися.

     Ескізний проект (ЕП) - комплект проектних документів на програму, який розробляється на стадії "Ескізний проект", затверджений в установленому порядку, що містить опис декількох альтернативних варіантів реалізації майбутнього виробу й уточнені вимоги на основі їх аналізу. Ступінь опрацювання при цьому повинна бути достатньою лише для досягнення можливості порівняння варіантів.

     Етап проекту - зазвичай частина стадії проекту, виділена з міркувань єдності характеру робіт та (або) завершального результату або спеціалізації виконавців.

     Єдина система програмної документації (ЕСПД) - комплекс державних стандартів, що встановлює взаємопов'язані правила розробки, оформлення та обігу програм і програмної документації.

     Життєвий цикл (ЖЦ) - база для природної систематизації інструментів і методів, ресурсів і результатів на різних етапах розробки та використання програмних систем. Сукупність взаємопов'язаних процесів створення та послідовної зміни стану продукції від формування до неї вихідних вимог до закінчення її експлуатації або споживання.

     Заглушка - макет ще не реалізованого модуля, необхідний при низхідній реалізації, являє собою найпростішу підпрограму або без дій, або з діями виведення вхідних даних, або повертає до вищестоящих модулів тестові дані (які зазвичай присвоюються всередині заглушки), або містить комбінацію цих дій.

     Зв'язність - особливо продуманий логічний пристрій збереження цілісності структури даних, елементи якої можуть перебувати в довільних, несуміжних, неконтрольованих за адресацією ділянках динамічно розподіленої пам'яті поза кодом програми.

     Знак відповідності - зареєстрований в законодавчому порядку сертифікаційний знак, що використовується у встановленому порядку третьою стороною для продукції (послуги), яка відповідає вимогам нормативного документу, який застосовується при сертифікації.

     Ієрархія - підпорядкованість.

     Інженер (від лат. іngenium - природний розум, винахідливість) - фахівець із вищою технічною освітою, творець інформації про архітектуру матеріального засобу досягнення мети чи способу виготовлення цього засобу (продукту) і здійснюючий керівництво і контроль за виготовленням продукту.

     Інженерія програмування (англ. software engineering, у термінах автоматизованих систем - розробка програмного забезпечення) - інженерна справа, творча технічна діяльність. Інженерія спирається на специфічні методи та методики, у тому числі евристичні. Інженерія вивчає різні методи та інструментальні засоби з точки зору певних цілей, тобто має очевидну практичну спрямованість. Основна ідея інженерії програмування в тому, що розробка програмного забезпечення є формальним процесом, який можна вивчати, висловлювати в методиках і вдосконалювати. Головна відмінність між технологією програмування і програмною інженерією полягає у способі розгляду та систематизації матеріалу. У програмній інженерії вивчаються, перш за все, методи та інструментальні засоби розробки програм з точки зору досягнення певних цілей - вони можуть використовуватися в різних технологічних процесах (і в різних технологіях програмування).

     Інженер-програміст - найменування посади відповідно до кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців, фахівець зі створення та експлуатації програм.

     Інженер-системотехнік - найменування посади відповідно до кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців, інженер інженерів, фахівець із вирішення проектних завдань створення таких особливо складних штучних систем як автоматизовані системи.

     Інкапсуляція - це механізм, що об'єднує дані й код, який маніпулює цими даними, а також захищає і те, й інше від зовнішнього втручання або неправильного використання.

     Інтегроване середовище розробки - це комп'ютерна програма, що допомагає програмістові розробляти нове програмне забезпечення чи модифікувати (удосконалювати) вже існуюче

     Інтегровані структури даних - структури даних, складовими частинами яких є інші структури даних - прості або у свою чергу інтегровані. Інтегровані структури даних конструюються програмістом з використанням засобів інтеграції даних, що надаються мовами програмування.

     Інтерпретатор - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну) обробку, перетворення в машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює в машинні коди всю програму без її виконання).

     Інтерфейс - це набір форматів допустимих повідомлень. Для виключення можливих, але неприпустимих повідомлень, використовується механізм приховування інформації.

     Інформаційна система - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

     Клас - представляє собою об'єднуючу концепцію набору об'єктів, що мають спільні характеристики

     Кодувальник програм - програміст, який пише і автономно тестує код компонентів програм.

     Компілятор - комп'ютерна програма (або набір комп'ютерних програм), що перетворює (компілює) програмний код, написаний певною мовою програмування, на семантично еквівалентний код в іншій мові програмування, який, як правило, необхідний для виконання програми машиною, наприклад, комп'ютером.

     Комплексне тестування (system testing) - контроль та/або випробування системи по відношенню до вихідних цілей. Є процесом контролю, якщо воно виконується в середовищі, яке моделюється, і процесом випробування при виконанні в реальному середовищі.

     Контроль (verification) - спроба знайти помилки, виконуючи програму в тестовому середовищі або в середовищі, що моделюється .

     Коректність програмного забезпечення - властивість безпомилкової реалізації необхідного алгоритму, при відсутності таких чинників як: помилки вхідних даних, помилки операторів ЕОМ (людей), збоїв і відмов ЕОМ.

     КПК - кишеньковий комп'ютер.

     Логічна структура даних - розгляд структури даних без урахування її подання до машинної пам'яті.

     Метод - спосіб практичного здійснення чого-небудь.

     Методи об'єкта (methods, member functions) - підпрограми, що реалізують дії (виконання алгоритмів) у відповідь на їх виклик у вигляді відданого повідомлення;

     Методика - сукупність методів практичного виконання чого-небудь.

     Методологія (від грец. Methodos і logos - слово, вчення про методи) - система принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему. Методологія програмування вивчає методи з точки зору основ побудови. Це об'єднана єдиним філософським підходом сукупність методів, що застосовуються в процесі розробки програмних продуктів. Будь-яка методологія створюється на основі вже накопичених у предметній області емпіричних фактів і практичних результатів.

     Механізм приховування інформації - механізм, який використовується для виключення можливих, але неприпустимих повідомлень об'єктам.

     Множинне успадкування класів - успадкування, при якому кожен клас може, в принципі, породжуватися від одного або відразу від декількох батьківських класів, наслідуючи поведінку всіх своїх предків.

     Мова програмування - формальна знакова система, призначена для запису комп'ютерних програм. Мова програмування визначає набір лексичних, синтаксичних і семантичних правил, що задають зовнішній вигляд програми і дії, які виконує виконавець (комп'ютер) під її управлінням.

     Моделі життєвого циклу - основа знання методологій програмування та інструментарію, що підтримує їх.

     Модель - один об'єкт або система може виступати в ролі моделі іншого об'єкта або системи, якщо між ними встановлено схожість в якомусь сенсі.

     Модель компонентних об'єктів Component Object Model (СОМ) - специфікація методу створення компонентів і побудови з них програм.

     Модуль - фундаментальне поняття і функціональний елемент технології структурного програмування, підпрограма, але оформлена у відповідності з особливими правилами, файл (unit) з описами споріднених класів.

     Модульність програм - основний принцип технології структурного програмування, характеризується тим, що вся програма складається з модулів.

     Мультимедіа (multimedia) - це взаємодія візуальних і аудіоефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення.

     Налагодження (debugging) - є засобом встановлення точної природи помилок.

     Наскрізний структурний контроль - використання на багатьох етапах проекту контролю коректності специфікації зв'язків частин програми.

     Науково-дослідна робота (НДР) - самостійний етап, що проводиться для виявлення останніх наукових досягнень з метою їхнього використання у проекті, перевірки реалізованості виробу та уточнення окремих його характеристик.

     Нащадок - клас, який використовує характеристики іншого класу за допомогою наслідування.

     Низхідна реалізація програми - у технології структурного програмування первинна реалізація групи модулів верхніх рівнів, які називаються ядром програми, і, далі, поступово відповідно до плану, реалізуються модулі нижніх рівнів. Необхідні для компонування програми, відсутні модулі імітуються заглушками.

     Низхідне проектування - один з головних принципів технології структурного програмування, згідно з яким, при розробці ієрархії модулів програм виділяються спочатку модулі самого верхнього рівня ієрархії, а потім підлеглі модулі.

     Об'єкт - логічна одиниця, що містить всю інформацію про деякий фізичний предмет або поняття, яке реалізується в програмі, структурована змінна типу клас, яка містить поля даних і методи з кодом алгоритму.

     Об'єктна модель - модель, що описує структуру об'єктів, які становлять систему, їх атрибути, операції, взаємозв'язок з іншими об'єктами. В об'єктній моделі мають бути відображені ті поняття й об'єкти реального світу, які важливі для системи, що розробляється.

     Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) (object-oriented programming) - це процес реалізації програм, заснований на представленні програми у вигляді сукупності об'єктів. Де об'єкт - деяка динамічна структура - має деякий набір властивостей.

     Об'єктно-орієнтоване проектування (ООПр) (object-oriented design, OOD) - методологія проектування, що сполучає в собі процес об'єктної декомпозиції і прийоми подання логічної і фізичної, а також статичної та динамічної моделей проектованої системи.

     Об'єктно-орієнтований аналіз (ООА) (object-oriented analysis) - методологія, при якій вимоги до системи сприймаються з точки зору класів та об'єктів, прагматично виявлених у предметній області.

     ОЗП - Оперативний Запам'ятовуючий Пристрій.

     ОКХ - Освітньо-Кваліфікаційна Характеристика.

     Операції над структурами даних - над усіма структурами даних можуть виконуватися п'ять операцій: створення, знищення, вибір (доступ), оновлення, копіювання.

     Операційна система (ОС) - це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організує взаємодію з користувачем.

     Операційний підхід до складання алгоритмів - відповідно до цього підходу, операції (алгоритмічні дії) виділяються послідовно на шляху обчислень при якихось наборах даних.

     Оптимізація розробки програм - знаходження розумного компромісу між метою, що повинна бути досягнутою, і затраченими на це ресурсами.

     Організованість даних - продуманий пристрій з метою раціонального використання за призначенням.

     Підпрограма - деяка послідовність інструкцій, яку можна викликати у кількох місцях програми, програмна одиниця, компільована незалежно від інших частин програми. У Об'єктно-орієнтованому програмуванні відповідає методу.

     Показники якості (критерії) - величини, властивості, поняття, що характеризують систему з точки зору суб'єкта, які дозволяють оцінити ступінь задоволення його потреб.

     Поліморфізм - це засіб для надання різних значень одній і тій же події в залежності від типу оброблюваних даних. Тобто поліморфізм визначає різні форми реалізації однойменної дії.

     Порт - програмний механізм накопичення та верифікації як вхідних, так і вихідних даних у відповідних чергах.

     Портфоліо - зібрання зразків робіт, що дають уявлення про пропоновані послуги організації (фірми) або спеціаліста.

     Предикат - функція, визначена на деякій предметній області змінних і приймаюча значення в галузі істинносних значень.

     Предок - це клас, що надає свої можливості та характеристики іншим класам.

     Прикладне програмування (application programming) - розробка та налагодження програм для кінцевих користувачів, наприклад бухгалтерських, обробки текстів і т.п.

     Програмне забезпечення(ПЗ) - складова частина обчислювальної техніки, сукупність програм з даними і документації на них, що забезпечує її функціонування.

     Програмна специфікація (program specification) - точний опис того результату, якого потрібно досягти за допомогою програми. Цей опис має точно встановлювати, що повинна робити програма, не вказуючи, як вона повинна це робити.

     Програмне забезпечення автоматизованих систем - сукупність програм на носіях даних і програмних документів, призначена для налагодження, функціонування і перевірки працездатності автоматизованих систем.

     Програмний виріб - програма на носії даних, що є продуктом промислового виробництва.

     Програмний документ - документ, який містить відомості, необхідні для розробки, виготовлення, експлуатації та супроводу програмного виробу.

     Програмний продукт - програма, яку можна запускати, тестувати, виправляти і розвивати. Така програма повинна бути написана в єдиному стилі, ретельно відтестована до необхідного рівня надійності, супроводжена докладною документацією та підготовлена для тиражування. Стандартний термін - програмний виріб.

     Програмне забезпечення (ПЗ; англ. software) - всі програми, якими забезпечена комп'ютерна система; розрізняють системне програмне забезпечення (зокрема, операційна система, транслятори, редактори, графічний інтерфейс користувача) та прикладне програмне забезпечення, що використовується для виконання конкретних завдань

     Програмування - процес і мистецтво створення комп'ютерних програм та/або програмного забезпечення за допомогою мов програмування. Програмування включає в себе як елементи мистецтва, так і фундаментальні науки (у першу чергу математику та інженерію).

     Проект (від лат. Projectus - кинутий вперед) - сукупність проектних документів відповідно до встановленого переліку, яка представляє результат проектування.

     Проектне завдання (англ. Engineering Task) характеризується невизначеністю апріорі інформації: що потрібно одержати, що задано. Більше того, спосіб вирішення задачі є об'єктом проектування. І, нарешті, рішення проектної задачі повинно бути знайдено в рамках обмежень зовнішнього середовища проектування: доступних грошових коштів, заздалегідь заданих термінів, можливостями технічних засобів та інструментарію програмування, наукових знань, програмних заділів тощо.

     Проектне рішення - описання в заданій формі об'єкта проектування або його частини, необхідне і достатнє для визначення подальшого напрямку проектування.

     Проектний документ - документ, виконаний за заданою формою, в якому представлено будь-яке проектне рішення. У програмуванні проектні рішення оформляються у вигляді програмної документації. Розрізняють зовнішню програмну документацію, яка узгоджується із замовником, і внутрішню проміжну документацію проекту, яка необхідна самим програмістам для їх роботи.

     Проектування - це розробка проекту, процес створення специфікації, необхідної для побудови в заданих умовах ще неіснуючого об'єкта на основі первинного опису цього об'єкта. Результатом проектування є проектне рішення або сукупність проектних рішень, що задовольняють заданим вимогам. Задані вимоги обов'язково повинні включати форму подання рішення.

     Профайлер - інструмент аналізу продуктивності, який вимірює поведінку програми коли вона працює, особливо частоту і тривалість звернень до функцій.

     Резидентна програма - програма, що постійно знаходиться в оперативній пам'яті ЕОМ і не видаляється ОС.

     Резюме - документ, що містить інформацію про навички, досвід роботи, освіту та іншої інформації, яка відноситься до справи, зазвичай потрібний при розгляді кандидатури людини для найму на роботу.

     Рефакторинг - перетворення програмного коду, зміна внутрішньої структури програмного забезпечення для полегшення розуміння коду і легшого внесення подальших змін без зміни зовнішньої поведінки самої системи.

     Робочий проект (РП) - найменування стадії та програмний документ, що містить опис реалізованого виробу.

     Сесія програмістів - зустріч кодувальників для проведення взаємної інспекції текстів програм і набору використаних тестів.

     Сертифікація - діяльність третьої сторони, незалежної від виробника (продавця) і споживача продукції, по затвердженню відповідності продукції встановленим вимогам.

     Сертифікація персоналу - встановлення якісних характеристик персоналу вимогам вітчизняних та/чи міжнародних стандартів.

     Система - безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, яка утворює певну цілісність, єдність.

     Система програмування - система для розробки нових програм на конкретній мові програмування.

     Система управління базою даних (СУБД) - це спеціалізована програма (частіше комплекс програм), призначена для організації та ведення бази даних.

     Системне програмування (або програмування систем) - рід діяльності, що полягає в роботі над системним програмним забезпеченням. Основна відмінна риса системного програмування в тому, що його результатом є випуск програмного забезпечення, який пропонує сервіси по взаємодії з апаратним забезпеченням (наприклад, дефрагментація жорсткого диска), що має на увазі сильну залежність таких програм від апаратної частини.

     Системне (базове) ПЗ - програмне забезпечення, що включає в себе операційні системи, мережеве ПЗ, сервісні програми, а також засоби розробки програм (транслятори, редактори зв'язків, відлагоджувачі тощо.).

     Системний аналітик - програміст, який розробляє проект від вимог до внутрішньої структури програми та бере участь у тестуванні як при інтеграції компонентів у ядро, так і в комплексному тестуванні ПЗ.

     Системний підхід (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.

     Службове завдання - це завдання роботодавця, в якому він доручає працівникові виконати ті чи інші обов'язки. Наприклад, службове завдання вдосконалити комп'ютерну програму з розрахунку собівартість виробництва по одному з продуктом роботодавця.

     Службові обов'язки - це обов'язки працівника, визначені в трудовому договорі, посадових інструкціях, які передбачають виконання певних робіт. Наприклад, вести бухгалтерський облік, писати комп'ютерну програму, вести листування.

     Службовий твір - це твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків згідно службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

     Спадкування - це визначення класу і потім використання його для побудови ієрархії класів-нащадків, причому кожен нащадок успадковує доступ до коду і даних усіх своїх класів прабатьків.

     Специфікація - у сфері проектної діяльності це будь-яке описання в точних термінах.

     Стадія проекту - одна з частин процесу створення програми, встановлена нормативними документами і закінчується випуском проектної документації, що містить опис повної, в рамках заданих вимог, моделі програми на заданому для цієї стадії рівні, або виготовленням програм. Після досягнення стадії замовник має можливість розглянути стан проекту і прийняти рішення щодо подальшого продовження проектних робіт.

     Статистичне моделювання - спосіб вивчення поведінки стохастичних систем в умовах, коли внутрішні взаємодії в цих системах не визначені.

     Стійкість програмного забезпечення - властивість здійснювати необхідне перетворення інформації при збереженні вихідних рішень програми в межах допусків, встановлених специфікацією при впливі на програми таких факторів нестійкості, як помилки операторів ЕОМ, а також не виявлених помилок програми.

     Стохастичне програмування - напрямок у математичному програмуванні, комплекс методів вирішення оптимізаційних завдань стохастичного характеру. Це говорить про те, що або умови задачі, або параметри цільової функції, або й ті й інші являють собою випадкові величини.

     СТП - Стандарти підприємств.

     Стратегія (від грец. Stratos військо і ago веду) - наука, мистецтво генерації найбільш істотних спільних довгострокових цілей і найбільш загального плану досягнення переваги, курсу дій і розподілу ресурсів ще до виконання реальних дій. Стратегія охоплює теорію і практику підготовки до виконання проекту, а також найбільш загальне планування тактик ведення проектів. Стратегія визначає, куди, у якому напрямку рухатися, куди тримати курс ще до початку проекту. А тактика визначає, як, яким способом рухатися, які конкретні дії робити при труднощах у ході виконання проекту.

     Структура даних програми - безліч елементів даних, безліч зв'язків між ними, а також характер їхньої організованості.

     Структура програми - штучно виділені програмістом взаємодіючі частини програми.

     Структурний аналіз - виявлення елементів об'єкта і зв'язків між ними.

     Структурне кодування модулів програм - основний принцип технології структурного програмування, сприйнятий технологією об'єктно-орієнтованого програмування, який полягає в особливому оформленні текстів модулів (методів). У модуля повинен бути легко помітний заголовок з коментарем, що пояснює функціональне призначення модуля. Імена змінних повинні бути мнемонічними. Суть змінних та порядок розміщення в них інформації повинен бути пояснений коментарями. Код повинен бути закодований з використанням типових алгоритмічних структур.

     Структурний підхід - набір принципів, що характеризує технологію структурного програмування: модульність програм; структурне кодування модулів програм; спадне проектування раціональної ієрархії модулів програм; спадна реалізація програми з використанням заглушок; здійснення планування на всіх стадіях проекту; наскрізний структурний контроль програмних комплексів у цілому та їхніх складових модулів.

     Структурне програмування - методологія розробки програмного забезпечення, в основі якої лежить подання програми у вигляді ієрархічної структури блоків.

     СТТУ - Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України.

     Супровід - діяльність з надання послуг, необхідних для забезпечення сталого функціонування розвитку програмного виробу, включає аналіз функціонування, розвиток і вдосконалення програми, а також внесення змін до неї з метою усунення помилок.

     Схема ієрархії програми - використовується в технології структурного програмування, відображає тільки підпорядкованість модулів (підпрограм), але не порядок їхнього виклику або функціонування програми.

     Сценарій - послідовність подій, яка може мати місце при конкретному виконанні системи.

     Сценарій діалогу програми - послідовність введення і виведення інформації в діалоговому режимі роботи програми.

     Теорія ігор - напрям у прикладній математиці, в якому розглядаються математичні моделі конфліктних ситуацій (таких ситуацій, за яких інтереси учасників протилежні ("антагоністичні ігри"), або не однакові, хоча і не протилежні ("ігри з непротилежними інтересами")).

     Тестувальник - програміст, який готує набори тестів для налагодження розроблюваного програмного виробу.

     Тестування (testing) - процес виконання програми з наміром знайти помилки. Може здійснюватися як з ЕОМ, так і без ЕОМ.

     Технічне завдання (ТЗ) - документ, оформлений в установленому порядку, визначає цілі створення програми, вимоги до програми і основні вихідні дані, необхідні для її розробки, а також план-графік створення програми.

     Технічний проект (ТП) - комплект проектних документів на програму, що розробляється на стадії "Технічний проект", затверджений у встановленому порядку, який містить основні проектні рішення щодо програми в цілому, її функцій і достатній для розробки робочого проекту.

     Технологія (від грец. Techne - мистецтво, майстерність, уміння і logos - слово, вчення) - сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також науковий опис способів виробництва, сукупність прийомів, застосовуваних в якій-небудь справі, майстерності, мистецтві. Сучасна методологія проектування дозволила довести методи проектування до технологій з набором методик.

     Технологія візуального програмування - популярна парадигма програмування, що складається в автоматизованій розробці програм з використанням особливої діалогової оболонки.

     Технологія об'єктно-орієнтованого програмування - технологія, орієнтована на отримання програм, що складаються з об'єктів.

     Технологія програмування Дейкстри, заснована на абстракції даних - у даній технології на чолі ставляться дані, спочатку дуже ретельно специфікується вихід, вхід, проміжні дані, велика увага приділяється типізації даних з використанням структур задля об'єднання близької за змістом інформації в єдині дані.

     Технологія програмування - сукупність методів, прийомів і засобів для скорочення вартості та підвищення якості розробки програмних систем.

     Технологія структурного програмування - технологія заснована на структурному підході.

     Типізація - це спосіб захиститися від використання об'єктів одного класу замість іншого, або, принаймні, керувати таким використанням. Типізація змушує висловлювати абстракції так, щоб мова програмування, що використовується в реалізації, підтримувала дотримання прийнятих проектних рішень.

     Транспортна задача - одне з найбільш часто використовуваних завдань (як правило - лінійного) програмування. У загальному вигляді її можна сформулювати наступним чином: необхідно визначити такий план доставки вантажів від постачальників до споживачів, щоб витрати на перевезення (або загальна дальність або обсяг транспортної роботи) були мінімальними.

     Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи чи організації (або уповноваженим ним органом) або фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи чи організації (або уповноваженим ним органом) чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

     Управління розробкою програмних систем (software management) - діяльність, спрямована на забезпечення необхідних умов для роботи колективу розробників програмного забезпечення, на планування і контроль діяльності цього колективу з метою забезпечення необхідної якості ПЗ, виконання строків і бюджету розробки ПЗ.

     Успадкування - в об'єктно-орієнтованому програмуванні, метод утворення нових класів на основі використання вже існуючих.

     Фізична структура даних - спосіб фізичного представлення даних у пам'яті машини, називається ще структурою зберігання, внутрішньою структурою, структурою пам'яті або дампом.

     Форма - візуальний компонент, що володіє властивістю вікна Windows.

     Центр сертифікації - юридична особа, уповноважена одночасно виконувати функції органу із сертифікації та випробувальної лабораторії.

     Шаблони проектування (паттерн, англ. design pattern) - це багато разів застосовувана архітектурна конструкція, що надає рішення загальної проблеми проектування в рамках конкретного контексту й описує значимість цього рішення.

     Ядро - вже реалізована частина програми, яка постійно збільшується.<< Попередній крок