Бюлетень нових надходжень 22.10.12-29.10.12

Бюлетень нових надходжень

Природничі науки
20.1я73
М 74
Моделювання і прогнозування стану довкілля: навч. посіб./ Д. С. Степаненко, Н. В. Тарусова, О. В. Мацюра, О. О. Данченко. – Мелітополь, 2011. - 178 с. 3[/b]
Хімічні науки
24.46я73
Л 12
Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз/ О. О. Хромишева, В. О. Хромишев, А. М. Соло ненко, О. М. Разнополов. – Мелітополь: Укр. фітосоціологічний центр, 2008. - 120 с. 5[/b]
Географічні науки
26.89(4Укр-4Зап)
К 85
Крылов Н. В. Улицы Мелитополя: историко-географический словарь/ Н. В. Крылов. – Мелитополь: ООО "Издательский дом МГТ", 2011. - 71 с. 2[/b]
Біологічні науки
28.903я73
В 43
Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: практикум/ І. П. Аносов, Л. В. Антоновська, Н. Г. Сидоряк та інш. – Мелітополь: ВБ "ММД", 2012. - 122 с. 1[/b]
28.081(4Укр)я73
Е 45
Екологічна безпека в рекреації: навч. посіб./ Д. С. Степаненко, О. В. Мацюра, Н. В. Тарусова, Ю. В. Кармишев. – Мелітополь, 2012. - 189 с. 2[/b]
28.591я73
М 21
Мальцева І. А. Практикум з систематики рослин. Водорості: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ І. А. Мальцева, А. М. Солоненко. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. - 95 с. 1[/b]
28.081я73
У 67
Управління та поводження з відходами: навч. посіб. для студ-тів спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища"/ Д. С. Степаненко, Н. В. Тарусова, О. В. Мацюра, О. О. Данченко. – Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2011. - 273 с. 3[/b]
Програмування
32.973-01
А 95
Ахо А. В. Структуры данных и алгоритмы/ А. В. Ахо, Д. Э. Хопкрофт, Дж. Д. Ульман. – М.: Вильямс, 2010. - 391 с. 1[/b]
32.973-01я7
В 52
Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оборона/ Н. Вирт. – 2-е изд. испр.; пер. с англ. Ф. В. Ткачева. – М.: ДМК Пресс, 2011. - 272 с. 1[/b]
32.973-01я73
З-17
Зайченко О. Ю. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ О. Ю. Зайченко, Ю. П. Зайченко. – К.: Слово, 2010. - 519 с. 3[/b]
32.973-01я73
Л 84
Лунтовський А. О. Проектування та дослідження комп’ютерних мереж: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ А. О. Лунтовський, І. В. Мельник. –К.: Ун-т "Україна", 2010. - 360 с. 4[/b]
32.973-01я73
М 59
Мікроелектроніка: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. С. Єремєєв, А. Я. Чураков, О. В. Строкань, М. М. Соловйова. – Мелітополь: Люкс, 2012. - 198 с. 5[/b]
32.973-01
М 77
Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans/ В. В. Монахов. – 3-е изд. – С. Пб.: БХВ – Петербург, 2012. - 703 с. 1[/b]
32.973-01я73
О-72
Осадчий В. В. Основи розробки веб-додатків: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. В. Осадчий, В. С. Круглик. – Мелітополь: "ВБ ММД", 2012. - 539 с. 1[/b]
32.973-01я73
С 92
Схемотехніка ЕОМ: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. С. Єремєєв, А. Я. Чураков, О. В. Строкань, М. М. Соловйова. –Мелітополь: Люкс, 2012. - 178 с. 3[/b]
Соціологія
60.5я73
А 46
Александров Д. В. Загальна соціологія: навч. посіб./ Д. В. Александров. – Мелітополь: Люкс, 2011. - 129 с. 1[/b]
60.55(0)
К 20
Капська А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навч. посіб./ А. Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко. – К.: Слово, 2011. - 245 с. 1[/b]
60.55
Л 84
Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика): підруч. для студ-тів вищих навч. закладів/ М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К.: Каравела, 2011. - 367 с. 1[/b]
60.55
М 42
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навч.-метод. посібник/ за ред. Л. А.. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. - 439 с. 1[/b]
60.55я7
Т 41
Тимошко Г. М. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб: навч. посіб./ Г. М. Тимошко. – Ніжин: ПП "Лисенко М. М.", 2011. - 247 с. 1[/b]
Історичні науки
63.3(4Укр)я73
Г 81
Греченко В. А. Історія України. Модульний курс: навч. посіб. для ВНЗ/ В. А. Греченко. – Х.: ПП "Торсінг плюс", 2009. - 383 с. 1[/b]
63.3(0)я2
Д 58
Довідник школяра і студента. Всесвітня історія/ В. К. Губарев. – Донецьк: БАО, 2011. - 494 с. 1[/b]
63.3(4Укр)я2
К 90
Кульчицький С. В. Історія Україна. Повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів: довідник для абітурієнтів та школярів/ С. В. Кульчицький. – К.: Літера, 2010. - 526 с. 1[/b]
63.3(4Укр)
З-51
Земерова Т. Ю. Історія України: схеми і таблиці/ Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. – Х.: ФОП Співак В. Л., 2010. - 511 с. 1[/b]
63.3(4Укр)
Р 17
Разом на одній землі: Історія України багатокультурна: навч. посіб./ гол. ред. П. Кендзьор; наук. ред. О. Кісь, В. Мисан. – Львів: ЗУКЦ, 2012. - 331 с. 1[/b]
63.5(4Укр)
С 42
Скарбниця народної мудрості. Свята, традиції, прислів’я, приказки/ авт.-уклад. О. В. Лаврик. – Х.: Аргумент Принт, 2012. - 254 с. 1[/b]
Економічні науки
65я73
К 65
Конспект лекцій з дисципліни "Економіка"/ уклад. І. С. Верховод, О. А. Леушина. – Мелітополь, 2012. - 105 с. 5[/b]
65.9(4Укр)29-2я73
Щ 30
Щебликіна І. О. Управління персоналом: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ І. О. Щебликіна, Р. І. Олексенко. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. - 271 с. 1[/b]
Економічна географія
65.049
Е 45
Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених 29 березня 2012 року/ наук. ред. Ю. А. Романченко. – Донецьк: ДІСО, 2012. - 215 с. 1[/b]
Політика. Політичні науки
66.07
Р 69
Романчук Я. Либерализм. Идеология счастливого человека/ Я. Романчук. – К.: К. И. С., 2010. - 555 с. 1[/b]
Держава і право. Юридичні науки
67.0(4Укр)я73
Г 19
Гапотій В. Д. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч. посіб. для студ-тів заочної форми навчання вищих навч. закладів/ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. – Мелітополь, 2012. - 350 с. 5[/b]
Народна освіта. Педагогічна наука
74.102я73
Б 74
Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: підручник/ А. М. Богуш, Н. В. Гаврик. – 2-ге вид., доп. – К.: Слово, 2011. - 703 с. 1[/b]
74.268
Г 65
Гончар В. В. Модели многогранников/ В. В. Гончар, Д. Р. Гончар. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 143 с. 1[/b]
74.58
Г 68
Горемычкин А. И. Инженерия знаний в системе гуманитарного образования: монография/ А. И. Горемычкин. – Мелитополь: Люкс, 2012. - 210 с. 3[/b]
74.04(4Укр)
Г 85
Гриневич Л. Організаційно-методичні засади побудови системи моніторингу якості освіти на регіональному рівні: на прикладі Центру моніторингу столичної освіти м. Києва: наук.-метод. посіб./ Л. Гриневич, О. Линовицька. – К., 2011. - 111 с. 1[/b]
74.266
К 64
Кондратов Л. Г. Художня культура. 9 клас: методичний посібник/ Л. Г. Кондратова. – Х.: Основа, 2011. - 207 с. 1[/b]
74.266
К 64
Кондратова Л. Г. Художня культура. 11 клас: метод. посіб./ Л. Г. Кондратов. – Х.: Основа, 2011. - 239 с. 1[/b]
74.58я73
М 47
Мелаш В. Д. Безперервна екологічна освіта: теорія і практика: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко. – Мелітополь: ВБ "ММД", 2012. - 209 с. 1[/b]
74.200.5я73
М 47
Мелаш В. Д. Формування екологічної культури школярів: навч.-метод. посібник для студ-тів вищих навч. закладів/ В. Д. Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь, 2011. - 147 с. 1[/b]
74.100.5я73
М 54
Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія/ уклад. Н. М. Горопаха. – К.: Слово, 2012. - 429 с. 1[/b]
74.58
Н 34
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Вип. VII/ гол. ред. І. П. Аносов. – Мелітополь, 2011. - 354 с. – (Педагогіка) 1[/b]
74.58
Н 73
Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 березня 2012 року/ гол. ред. кол. В. В. Молодиченко. – Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2012. - 203 с. 2[/b]
74.58
Н 73
Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Част. ІІ 22-23 березня 2012 року/ гол. ред. кол. В. В. Молодиченко. – Мелітополь: МДПУ, 2012. - 190 с. 2[/b]
74.263.1я73
Н 73
Нові підходи до історичної освіти в умовах багато культурного суспільства: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ за ред. К. Баханова. – Львів: ЗУКЦ, 2012. - 163 с. 1[/b]
74.100.5я73
О-23
Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – К.: Слово, 2010. - 374 с. 1[/b]
74.100.57я73
О-64
Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: навч.-метод. посіб./ за ред. Г. С. Тарасенко. – К.: Слово, 2010. - 318 с. 1[/b]
74.24
П 12
Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою/ Є. М. Павлютенков. – Х.: Основа, 2011. - 320 с. 1[/b]
74.58я73
П 32
Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу: навч. посіб./ за ред. Т. І. Поніманської. – 2-ге вид., доп. – К.: Слово, 2010. - 303 с. 1[/b]
74.100.5
С 79
Степанова Т. М. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку: монографія/ Т. М. Степанова, Т. А. Лісовська. – К.: Слово, 2012. - 253 с. 1[/b]
74.58я73
Т 33
Теорія та методика професійно-педагогічної діяльності вожатого в літніх дитячих оздоровчих таборах: навч. посіб. для студ-тів вищих пед. навч. закладів/ уклад. М. І. Воровка, Г. Г. Петрученя, Л. І. Кучина; за ред. В. В. Молодиченка. – Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011. - 233 с. 2[/b]
74.200.56
Т 76
Теофанова Т. Г. Збірник статей, виступів та публікацій з питань репродуктивного здоров'я/ Т. Г. Теофанова. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. - 73 с. 1[/b]
74.102я73
Щ 61
Щербакова К. Й. Методика формування елементів математики в дошкільників: навч. посіб./ К. Й.. Щербакова. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. - 261 с. 1[/b]
Німецька мова
81.4Нім-93
П 77
Прищепа В. Є. Відомі, маловідомі та невідомі німецькі автори/ В. Є. Прищепа, В. П. Прищепа. – Вінниця: Нова книга, 2007. - 366 с. 1[/b]
Українська мова
81.4Укр-5я73
П-21
Пачева В. М. Діалекти української мови: навч. посіб./ В. М. Пачева. – Мелітополь: ТОВ "Вид. буд. ММД", 2012. - 84 с. 5[/b]
Мистецтво
85.143(4Укр-4Зап)
А 18
Авдеенко С. Александр Тышлер и Мелитополь/ С. Авдеенко. – Мелитополь: ИД МГТ, 2012. - 86 с. 1[/b]
85.12я73
Л 86
Луцан Н. І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну: навч. посіб./ Н. І. Луцан. – К.: Слово, 2009. - 170 с. 1[/b]
85.143(3)
П 68
Прадо. Мадрид/ текст Д. Тарабра. – К.: ВД "Зеніт", 2011. - 157 с.: ил. – (Великие музеи мира) 1[/b]
Релігієзнавство
86.3я73
Т 70
Троїцька Т. С. Практикум з релігієзнавства/ Т. С. Троїцька, Г. Г. Тараненко, О. М. Троїцька. – Мелітополь: МДПУ, 2012. - 88 с. 5[/b]
Філософськи науки
87.2я73
С 79
Степин В. А. Конспект лекций по курсу "философия" для студ-тов заочной формы обучения/ В. А. Степин. – 6-е изд. доп. и испр. – Мелитополь, 2011. - 192 с. 2[/b]
Етика
87.717.7
Б 72
Бобир О. В. Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О. В. Бобир. – К.: Слово, 2009. - 213 с. 1[/b]
Психологія
88.5
Д 15
Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации/ М. Далворт. – М.: Добрая книга, 2010. - 243 с. 1[/b]
88.4
Л 55
Либин А. Дифференциальная психология. Наука о сходстве и различиях между людьми: учеб. пособ. для студ-тов высших учебных завед./ А. Либин. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ЭКСМО, 2009. - 574 с. 1[/b]
88я73
П 14
Пальм Г. А. Загальна психологія: навч. посіб./ Г. А. Пальм. –К.: Центр учбової літератури, 2009. - 255 с. 1[/b]
88
П 77
Присталова С. И. Как развить суперпамять, интеллект и внимание/ С. И. Присталова. – Х.: Книжный клуб семейного досуга, 2012. - 318 с. 1[/b]
88
П 86
Психологічні перспективи. Спецвипуск: "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери"/ гол. ред. ради М. Слюсаревьский. – К., 2012. - 347 с. 1[/b]
88
П 86
Психологічні перспективи. Спецвипуск: Психологія соціальної роботи/ гол. ред. ради М. Слюсаревський. – К., 2011. - 259 с. 1[/b]
88.4
П 86
Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості: монографія/ за ред. Т. В. Ткач. – Мелітополь, 2012. - 407 с. 1[/b]
88.4я73
С 13
Савицька О. В. Етнопсихологія: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К.: Каравела, 2011. - 263 с. 1[/b]
88.5я73
С 69
Соціально-психологічна профілактика стресів та стресових розладів в учнів і студентів: навч.-метод. посібник/ за ред. В. Г. Панка, І. І. Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2007. - 162 с. 1[/b]
88.4я73
Ц 20
Царькова О. В. Організація професійно-психологічної підготовки працівників органів внутрішніх справ: науково-практичний посібник/ О. В. Царькова. – Мелітополь: Люкс, 2012. - 279 с. 1[/b]
Бібліографія
91.9:74
П 33
Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч: біобіблографічний покажчик/ упоряд. Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах; наук. ред. П. І. Рогова. – К.: Пед. думка, 2011. - 123 с. – (Видатні педагоги світу. Вип. 7) 1[/b]
шаблоны для dle 11.2
---