Хімія та охорона навколишнього середовища і моніторинг довкілля

Хімія та охорона навколишнього середовища і моніторинг довкілля
(до тижня хіміко-біологічного факультету):

(письмова бібліографічна довідка)


1) Андрейцев В. Новітні доктрини екологічного права України: ретроспективний аналіз та погляд у майбутнє/ В. Андрейцев// Вища школа. – 2010. - № 5-6. – С. 25-46.

2) 67.307.9 Андрусевич А. Всесвітня організація охорони здоров'я: діяльність у сфері
В 53 охорони довкілля/ А. Андрусевич, О. Мелень// Вісник екологічної
адвокатури. – 2002. - № 18. – С. 32-36.

3) Андрущакевич О. А. Хімія і охорона природи/ О. А. Андрущакевич// Все для вчителя. – 2011. – (№ 16-17). – С. 24-27.

4) Аранская О. С. Образовательный проект "Химия и охрана окружающей среды"/ О. С. Аранская// Химия в школе. – 2004. - № 7. – С. 68-80.

5) 28.081я73 Батлук В. А. Озоновая дыра в атмосфере// Батлук В. А.Основы экологии и
Б 28 охраны окружающей среды. – Львов, 2001. – С. 59-61.

6) 28.081 я73 Батлук В. А. Проблемы утилизации отходов// Батлук В. А. Основы
Б 28 экологии и охрана окружающей природной среды. – Львов, 2001. – С. 213-
232.

7) Безпечне та екологічно обґрунтоване вилучення радіоактивних відходів (цільове управління)// Екологічне управління: підруч./ В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – С. 357.

8) Бойко Л. Проблеми урбанізованого суспільства [Утилізація відходів]/ Л. Бойко// Урядовий кур’єр. – 2006. – 3 березня. – С. 11.

9) Боровский Е. Э. Планетарная типоксия/ Е. Э. Боровский// Химия в школе. – 2004. - № 9. – С. 5-8.

10) Величко Л. Досягнення сучасної науки у змісті курсу хімії: екологічний аспект/ Л. Величко// Біологія і хімія в школі. – 2009. - № 1. – С. 8-10.

11) 65.9(4Укр)я73 Відходи, їх розміщення і утилізація// Регіональна економіка та
Р 32 природокористування/ А. П. Голіков, О. Г. Дейнека,
Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К., 2011. – С. 224-240.

12) Возняк О. Транспорт як джерело викидів вуглекислого газу/ О. Возняк// Біологія і хімія в школі. – 2009. - № 6. – С. 36-37.

13) 28.081я73 Вплив людської діяльності на довкілля // Грицик В. Екологія довкілля.
Г-85 Охорона природи/ В. Грицик. – К., 2009. – С. 101-192.

14) Гатауллін Р. Г. Вивезення та утилізація пестицидів – завдання державного значення/ Р. Г. Гатауллін// Безпека життєдіяльності. – 2010. - № 11. – С. 30-31.

15) Гиндина А. Г. Дайте планете шанс!/ А. Г. Гиндина// Химия в школе. – 2010. - № 5. – С. 70-76.

16) Горб К. Н. Потенциальная природоохранная активность населения Украины: опыт регионального анализа и оценки/ К. Н. Горб, К. А.Шерстюк, А. С. Шерстюк// Гуманитарный экологический журнал. – 2002. – Т. 4. – Вып. 2. – С. 7-16.

17) Грабовий А. Екологічний аспект шкільного хімічного експерименту/ А. Грабовий// Біологія і хімія в школі. – 2007. - № 2. – С. 12-17.

18) Грищенко В. Н. Исторический очерк развития природоохранной биотехники/ В. Н. Грищенко// Гуманитарный экологический журнал. – 2000. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 6-15.

19) Давыдова Г. Е. К изучению экологических проблем в курсе органической химии/ Г. Е. Давыдова// Химия в школе. – 2007. - № 1. – С. 28-34.

20) 65.248я73 Дія забрудненого повітря на організм людини// Охорона праці: навч.
О-92 посіб./ за ред. В. Кучерявого. – Львів, 2007. – С. 220-223.

21) 28.081я73 Екологічні катастрофи// Білявський Г. О. Основи екології: підруч./
Б-61 Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – С. 24-
32.

22) 28.081я73 Екологічно безпечне вилучення небезпечних відходів (цільове
Е-45 управління)// Екологічне управління: підруч./ В. Я. Шевчук,
Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – С. 354-355.

23) 28.081я73 Екологічно безпечне вилучення твердих відходів і очищення стічних вод
Е-45 (цільове управління)// Екологічне управління: підруч./ В. Я. Шевчук,
Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – С. 356-357.

24) 28.081я73 Екологія і природокористування, їх місце серед інших дисциплін//
С 21 Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування/ Т. А. Сафранов. –
Львів, 2010. – С. 9-16.

25) Загвойская Л. Подходы и методы оценки влияний проектов на окружающую среду/ Л. Загвойская, О. Лазор, О. Лазор// Экономика Украины. – 2007. - № 3. – С. 80-89.

26) Задерей Н. Організація учнівської екологічної експедиції/ Н. Задерей// Біологія і хімія в школі. – 2004. - № 3. – С. 31-34.

27) 38.761.1я73 Запольський А. К. Екологічна політика і завдання охорони природних вод/
З-33 А. К. Запольський// А. К. Запольський Водопостачання, водовідведення та
якість води: підруч. – К., 2005. – С. 662-665.

28) 28.081я73 Захист атмосферного повітря від викидів промислового пилу// Промислова
П-81 екологія: навч. посіб./ С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк
та ін. – К.: Знання, 2005. – С. 92-188.

29) 28.081я73 Захист атмосферного повітря від промислових викидів паро і газоподібних
П-81 шкідливих речовин// Промислова екологія: навч. посіб./ С. О. Апостолюк,
В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк та ін. – К.: Знання, 2005. – С. 189-237.


30) 65.248я73 Захист навколишнього середовища від забруднення// Охорона праці: навч.
О-92 посіб./ за ред. В. Кучерявого. – Львів, 2007. – С. 207-265.

31) 28.081я73 Захист стічних вод і земельних ресурсів від промислових викидів//
П-81 Промислова екологія: навч. посіб./ С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей,
А. С. Апостолюк та ін. – К.: Знання, 2005. – С. 238-296.

32) Інновації сучасного природокористування/ Є. І. Захаренков, А. П. Пашков, О. М. Колосовський, Л. А. Нападовська// Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 2. – С. 31-37.

33) 28.081 Інформаційні технології у системі моніторингу довкілля// Моніторинг
М 77 довкілля: підруч./ Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін. –
Вінниця, 2010. – С. 172-195.

34) Інформація на сайтах з питань відходів// Вісник екологічної адвокатури. – 2003. - № 21. – С. 40-41.

35) Карта радиационного загрязнения Украины// Индустриальное Запорожье. – 2011. – 24 мая (№ 74). – С. 4.

36) 28.081я73 Комунальні й побутові відходи// Грицик В. Екологія довкілля. Охорона
Г-85 природи/ В. Грицик. – К., 2009. – С. 118-119.

37) Куницька-Іляш М. В. Моніторинг забруднених земель/ М. В. Куницька-Іляш// Освіта. – 2011. – 11-18 травня (№ 23). – С. 6.

38) 51.1(2)я73 Лапін В. М. Сучасні екологічні проблеми і здоров'я людини/ В. М. Лапін//
Л 24 Безпека життєдіяльності людини/ В. М. Лапін. – К., 2007. – С. 180-207.

39) Луговской А. М. Оценка качества окружающей природной среды методом дендроиндикации/ А. М. Луговской// География в школе. – 2004. - № 6. – С. 33-37.

40) Мітрясова О. П. Відображення проблеми екології у змісті хімічної освіти/ О. П. Мітрясова// Проблеми освіти. – 2002. – Вип. 27. – С. 177-181.

41) Мітрясова О. Спецкурс "Хімічні основи екології"/ О. Мітрясова// Рідна школа. – 1999. - № 1. – С. 59-61.

42) Медведєв В. В. Необхідні кроки у розвитку екологічного моніторингу/ В. В. Медведєв// Екологічний вісник. – 2002. - № 7-8. – С. 8-9.

43) 28.081я73 Методи боротьби із забрудненням атмосфери// Білявський Г. О.
Б 61 Основи екології/ Г. О. Білявський, Р. C. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К.,
2004. – С. 146-148.

44) Мягкоступова О. В. Обобщающий химический эксперимент экологической направленности/ О. В. Мягкоступова// Химия в школе. – 2007. - № 3. – С. 62-69.

45) 28.081я73 Навколишнє середовище// Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи/
Г-85 В. Грицик. – К., 2009. – С. 8-43.

46) 28.081я73 Навколишнє середовище на промислових підприємствах// Промислова
П-81 екологія: навч. посіб./ С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк та
ін. – К.: Знання, 2005. – С. 33-91.

47) Назаренко В. М. Школьный химический эксперимент в экологическом образовании/ В. М. Назаренко, Н. В. Лучинина// Химия в школе. – 1993. - № 6. – С. 47.

48) Найбільші катастрофи танкерів у ХХ столітті// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – Грудень. - № 46. – С. 23.

49) 74.264.5 Науково-методичні матеріали до викладання теми "Соціальне здоров'я
Г 85 людини" [Чинники забруднення довкілля: АЕС, підприємства, транспорт]//
Гриньова М. В. Методика викладання валеології/ М. В. Гриньова. –
Полтава, 2003. – С. 159-175.

50) 28.081 Організація моніторингу за складовими довкілля// Моніторинг довкілля:
М 77 підруч./ Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін. – Вінниця,
2010. – С. 30-114.

51) 28.081я73 Основні екологічні закони// Білявський Г. О. Основи екології/
Б 61 Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К., 2004. – С. 99-101.

52) 28.081я73 Основні закони, правила і принципи екології та природокористування//
С-21 Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування/ Т. А. Сафранов. –
Львів, 2004. – С. 166-173.

53) Основні міжнародно-правові акти у сфері охорони довкілля за участі України// Вісник екологічної адвокатури. – 2003. - № 21. – С. 23-25.

54) 28.081я73 Основні техногенні забруднювачі природного середовища//
Б 61 Білявський Г. О. Основи екології/ Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй,
І. Ю. Костіков. – К., 2004. – С. 177-182.

55) Особливості радіоактивного забруднення території України// Все для вчителя. – 2005. – Квітень. – (№ 7-8). – С. 14-15.

56) 28.081 Памятка по экологии (это должен знать каждый): Хартия земли (принята
П 15 ООН в 2000 г.). – Курск, 2006. - 47 с.

57) 28.081я73 Переработка та знешкодження промислових відходів для підвищення
П-81 екологічної безпеки довкілля// Промислова екологія: навч. посіб./
С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. C. Апостолюк та ін. – К.: Знання,
2005. – С. 297-327.

58) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами: закон України від 21 січня 2010 р. № 1825. – VІ// Урядовий кур’єр. – 2010. - 21 січня. – С. 9-10.

59) Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577-р// Урядовий кур’єр. – 2011. – 27 липня (№ 135). – С. 16.

60) Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об’єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1410-р// Урядовий кур’єр. – 2009. – 9 грудня. – С. 13-14.

61) Проблема утилізації відходів// Білявський Г. О. Основи екології/ Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К., 2004. – С. 217-219.

62) Прохоров О. Азбест у вогні конкурентної боротьби: екологія// Запорізька правда. – 2007. – 25 жовтня (№ 160-161). – С. 6.

63) Ромасишин Г. Динаміка глобальної екологічної кризи. Екологічний моніторинг. Людина і суспільство у ставленні до природи. Комплекс екологічних проблем/ Г. Ромасишин// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. - № 37. – С. 3-7.

64) Рудишин С. Мед як показник забруднення довкілля/ С. Рудишин// Біологія і хімія в шк. – 2011. - № 1. – С. 38-41.

65) Самые грязные города Украины// Индустриальное Запорожье. – Панорама. – 2010. – 10 июня. – С. 3.

66) Сибриков С. Г. Как образуются кислотные дожди/ С. Г. Сибриков// Химия в школе.- 2007. - № 10. – С. 7-11.

67) Соколов В. Величезна токсична пустеля на карті України/ В. Соколов// Запорізька правда. – 2005. – 17 листопада. – С. 8.

68) Стратегія поводження з радіоактивними відходами в Україні. Проблема, яка потребує розв’язання// Урядовий кур’єр. – 2009. – 9 вересня. – С. 14-16.

69) 65.050я73 Стеченко Д. М. Державне регулювання охорони природи та
С 79 природокористування [Моніторинг навколишнього середовища]//
Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. – К., 2007. –
С. 194-207.

70) 65.248я73 Техногенні аварії та катастрофи// Охорона праці: навч. посіб./ за ред.
О-92 В. Кучерявого. – Львів, 2007. – С. 311-315.

71) Технологии утилизации и обезвреживания отходов// Содружество. – 2006. - № 37. – С. 15-18.

72) Чала С. В. Хімія та екологія. Сміття навколо нас/ С. В. Чала// Все для вчителя. – 2011. – (№ 16-17). – С. 27-29.

73) 51.1(2)я73 Чирва Ю. О. Вплив забруднення природного середовища на умови
Ч-64 життєдіяльності людини/ Ю. О. Чирва, О. С. Баб’як// Чирва Ю. О. Безпека
життєдіяльності: навч. посіб./ Ю. О. Чирва, О. С. Баб’як. – К., 2003. –
С. 220-241.

74) 51.1(2)я73 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них//
Б-40 Безопасность жизнедеятельности/ под ред. Л. А. Михайлова. – СПб, 2008. –
С. 117-260.

75) Шевель А. Основні тенденції екобезпечного розвитку України/ А. Шевель// Політичний менеджмент. – 2009. - № 5. – С. 142-149.

76) Энергия растительного мусора// Вокруг света. – 2005. - № 11. – С. 66-67.шаблоны для dle 11.2
---