Бюлетень нових надходжень 19.09.11-26.09.11

Бюлетень нових надходжень

Гідрологія
26.222.5(4Укр)
В 55
Вишневський В. І. Гідрологічні характеристики річок України/ В. І. Вишневський, О. О. Косовець. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 323 с.1
26.22я73
В 55
Вишневський В. І. Загальна гідрологія: навч. посіб./ В. І. Вишневський. – К., 2011. – 40 с.1
Географічні науки
26.8(0)я2
Г 35
Географічний топонімічний словник: посіб. для студ-тів географ. спец. пед. вузів/ О. В. Левада., Н. С. Сорокіна, М. Д. Торбунова, О. М. Левада. – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 179с.1
26.8г
І-90
Історія географічних відкриттів. Видатні мандрівники/ уклад. Г. Г. Дюков. – К.: Павлін, 2005. – 222 с. – (Це цікаво).1
26.8г
І-90
Історія географічних відкриттів. Дослідження материків/ уклад. Г. Г. Дюков. – К.: Павлін, 2005. – 222 с.– (Це цікаво).1
26.8г(4Укр)
У 45
Українські дослідники Землі/ упоряд. Н. Муніч, В. Серебрій. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 127 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
Біологічні науки
28.08я73
М 26
Марисова І. В. Біогеографія. Регіональний аспект: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ І. В. Марисова. – Суми: Університетська книга, 2005. – 127 с.1
28.081
М 77
Моніторинг довкілля: підручник/ під ред. В. М. Боголюбова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 233 с.2
Харчова промисловість
36.99я73
А 87
Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літ-ри; Фірма "Інкос", 2008. – 381 с.1
Рукоділля
37.248
В 95
Вышивка. Универсальное руководство для начинающих и профессионалов/ пер. с итал. Г. Гавы. – Харьков: Книжный Клуб "Клуб семейного досуга", 2008. – 127 с.: ил.1
Охорона здоров’я. Медичні науки
51.204.0
Г 82
Грибан В. Г. Валеологія: підруч. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літ-ри, 2008. – 213 с.1
Соціологія
60.55я73
Ш 37
Шевчук Л. Т. Соціальна географія: навч. посіб./ Л. Т. Шевчук. – К.: Знання, 2007. – 349 с.1
Історичні науки
63.3(4Укр)6
Б 43
Белый В. В. Время Махно/ В. В. Белый. – Мелитополь, 2010. – 44 с.1
63.3(0)
В 19
Васильева Е. К. 100 знаменитых мудрецов/ Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев. – Х.: Фолио, 2010. – 510 с.1
63.3(0)
Г 13
Газін В. П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика: монографія/ В. П. Газін. – К.: Слово, 2009. – 442 с.1
63.3(0)я2
Г 81
Греченко В. А. Історія світової та української культури з тестовими завданнями/ В. А. Греченко, І. В. Чорний. – К.: Літера, 2009. – 414 с.1
63.3(0)4
П 99
50 знаменитых загадок Средневековья/ авт.-сост. М. П. Згурская. – Х.: Фолио, 2010. – 506 с. 1
63.3(0)
С 81
100 знаменитых евреев/ В. Скляренко и др. – Харьков: Фолио, 2008. – 511 с. 1
Економічні науки
65.049(4Укр-4Зап)
С 69
Соціальні дослідження Запорізького регіону: теорія, практика, методика: монографія/ відп. ред. Н. М. Сажнєва. – Мелітополь: Люкс, 2011. – 175 с.1
Економічна географія
65.049(0)я73
Л 34
Левада О. М. Практикум з курсу "Економічна та соціальна географія зарубіжних країн": навч. посіб. для студ-тів географ. фак-тів пед. ун-тів. – Мелітополь: Колор Принт, 2008. – 90с.1
Народна освіта. Педагогічна наука
74.1я2
Д 71
Дошкільна освіта: словник-довідник понад 1000 термінів, понять та назв/ упоряд. К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова. – Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. – 322 с.10
74.00я73
З-13
Заверико Н. В. Соціальна педагогіка: навч. посіб./ Н. В. Заверико. – К.: Слово, 2011. – 239 с.5
74.202.4
З-14
Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 318 с.1
74.00
З 17
Зайченко М. Інструментарій соціального педагога/ М. Зайченко. – К.: Шк. світ, 2011. – 125 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
74.100
І 66
Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод. посіб./ Н. Дятленко. – К.: Шк. світ, 2010. – 126 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
74.204
К 47
Класному керівнику: як вирішувати конфлікти у класі/ упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. (Б-ка "Шкільного світу").1
74.202.2
К 63
Компетентнісний підхід: система впровадження в школі/ упоряд. І. В. Родигіна та ін. – К.: Шк. Світ, 2010. – 109 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
74.204
М 29
Мартинець Л. Імідж сучасного вчителя/ Л. Мартинець. – К.: Шк. світ, 2011. – 92 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
74.264.3
Н 57
Нетрадиційні уроки: географія 6-10 класи/ уклад. Н. В. Томашевська. – Харків: ПП "Торсінг плюс", 2008. – 128 с.1
74.00я73
С 65
Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. Є. Сорочинська. – К.: Кондор, 2010. – 208 с.1
74.204
С 91
Сучасні форми роботи з педкадрами/ упоряд. М. К. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2010. – 126 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
74.100.5
Ш 95
Шуть М. Організація дитячих свят/ М. Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 127 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
74.24
Я 44
Як створити профільну школу/ упоряд. М. К. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2010. – 126 с. – (Б-ка "Шкільного світу").1
Фізична культура та спорт
75.1я73
П 24
Педагогика физической культуры и спорта: учеб. для студ-тов высш. учеб. завед. / под ред. С. Д. Неверковича. – М.: Академия,2010. – 329с.1
75.81я73
С 14
Сажнєва Н. М. Організація туризму (практичні та самостійні роботи): навч. посіб./ Н. М. Сажнєва, І. А. Арсененко. – Мелітополь: Люкс, 2011. – 215 с.3
75.578я73
С 60
Соломоко В. В. Футбол: підруч. для студ-тів вищ. навч. закл./ В. В.Соломонко, Г.А. Лісенчук, О.В. Соломонко. – К.: Олімпійська література,2005. – 295с.1
75.0я73
С 73
Спортивна медицина і фізична реабілітація: навч. посіб. для студ-тів вищ. мед. закл. освіти/ В.А. Шаповалова та ін. – К.:Медицина,2008. – 246с.1
Мовознавство
81-7я73
Ф 33
Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы)/ А. В. Федоров. – 5-е изд. – СПб: Филологический фак-т СПб ГУ; М.: ООО "Изд. Дом "Филология три"", 2002. – 415 с.1
Англійська мова
81.4Англ-7я7
К 69
Корунець І.В. Теорія і практика перекладу( аспектний переклад): підруч./ І.В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 445с.1
81.4Англ7я3
Т 33
Теоретична фонетика сучасної англійської мови та фоностилістика/ Т. О. Бровченко та ін. – Одеса: Астропринт, 2009. – 197 с.1
Німецька мова
81.4Нем
Б 82
Бориско Н. Ф. Немецкий язык: уровень совершенства/ Н. Ф. Бориско. – К.: ООО "ИП Логос-М", 2010. – 528 с.1
81.4Нім.-7я73
К 46
Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу( німецька мова): підруч. для студ-тів вищ. навч. закл./ Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй, А.М. Науменко. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 586с.1
81.4Нім-0я73
Л 37
Левицький В .В. Історія німецької мови: посіб. для студ-тів вищ. навч. закл./ В. В. Левицький. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 214с.1
Українська мова
81.4Укр
Д 69
Дорошенко Т. С. Сучасний український правопис/ Т. С. Дорошенко, І. А. Череп. – Х.: ПП "Торсінг плюс", 2010. – 319 с.1
81.4Укр
К 21
Караман С. О. Сучасна українська літературна мова: навч. посіб./ С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ; за ред. С. О. Карамана. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 558 с.1
81.4Укр-2
Н 28
Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси): моногр./ (відп. ред. В. М. Мойсієнко. – Запоріжжя- Кривий Ріг: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2010. – 480с. 1
81.4Укр
П 12
Павликівська Н. М. Питання української псевдонімії XX століття: моногр./ Н. М. Павликівська. – Вінниця: Глобус-прес, 2009. – 386с.1
81.4Укр я2
П 12
Павликівська Н. Словник псевдонимів ОУН-УПА/ Н. Павликівська. – Вінниця: О. Власюк, 2007. – 439с.1
81.4Укр
С 30
Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посіб./ О. М. Семеног. – К.: ВЦ "Академія", 2010. – 213 с.1
81.4Укр
У 45
Українська мова за професійним спрямуванням: практикум: навч. посіб./ за ред. Т. В. Симоненко. – К.: ВЦ "Академія", 2010. – 270 с.1
Літературознавство
83.3(0)4я73
Ш 26
Шарова Т. М. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття: навч. посіб./ Т. М. Шарова, А. В. Землянська. – Х.: Майдан, 2011. – 263 с.1
Мистецтво
85.32я73
Ц 27
Цветкова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю: підруч./ Л. Ю. Цвєткова. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2010. – 324с.1
Філософські науки
87.4я73
К 64
Конверський А. Є. Логіка: підруч. для студ-тів юрид. фак-тів/ А. Є. Конверський. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літ-ри, 2008. – 303 с.1
Психологія
88
А 72
Антощук Є. Знайомтеся, ваша пам'ять!/ Є. Антощук. – К.: Шкільний світ, 2010. – 191 с. – (Психологічна скарбничка).1
88.4я73
Б 86
Бочелюк В.Й. Психология спорту: навч. посіб.для студ-тів вищ.навч.закл./ В.Й. Бочелюк, О.А. Черепахіна. – К: Центр учбов.літ-ри,2007. – 222с.1
88.4я7
В 19
Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: навч. посіб./ С. В. Васьківська.- К.: Четверта хвиля, 2004. – 255 с.1
88.8
Г 95
Гурлєва Т. Підліток: становлення відповідальності/ Т. Гурлєва. – К.: Шк. світ, 2010. – 126 с. (Б-ка "Шкільного світу").1
88.8
П 42
Пов'якель Н. Психологія дитячих страхів/ Н. Пов'якель, О. Скляренко. – К.: Шк. світ, 2011. – 126 с.1
88.8
П 69
Практичному психологу навчального закладу. Організація роботи. Документація/ упоряд. Н. Лунченко, Т. Червонна. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. (Б-ка "Шкільного світу").1
88.4
Р 83
Руденко Є. Методика професійної психодіагностики/ Є. Руденко. – К.: Шк. світ, 2011. – 125 с.1
88.8
Ш 85
Шрагіна Л. Технологія розвитку креативності/ Л. Шрагіна. – К.: Шкільний світ, 2010. – 159 с.1
шаблоны для dle 11.2
---