Бюлетень нових надходжень

Бюлетень нових надходжень

Фізико-математичні науки
22.11
К 20
Каплан Н. А. Практические занятия по высшей математике. Часть ІІ: Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных/ И. А. Каплан – Харьков: Вища школа, 1973. – 367с. (в пер.)1
22.151я721
Г 36
Геометрія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. заклад. Проіфльний рівень/ Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова та інш. – К.: Генеза, 2010. – 231с.5
22.3я721
Б 26
Бар’яхтар В. Г. Фізика. Академічний рівень 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів/ В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. – Харків: Ранок, 2010. – 256с.5
Географічні науки
26.82я73
Г 97
Гуцуляк В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посіб./ В. М. Гуцуляк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 167с.2
26.89(0)я73
Д 69
Дорошко М. С. Країнознавство. Країни СНД: навч. посіб./ М. С. Дорошко. – К.: МАУП, 2007. – 284с.1
26.89(0)я73
М 31
Масляк П. О. Країнознавство: підруч./ П. О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2008. – 292с.1
28.6я7
О-75
Основи зоології: курс лекцій/ уклад. С. І. Шевченко. – Мелітополь: Колор Прінт, 2008. – 109с.1
26.891я73
П 30
Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: навч. посіб./ В. А. Петранівський, М. Й. Рутинський; за ред. Ф. Д. Заставного. 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2008. – 575с. – (в опр.)1
28.081я73
П-30
Петрук В. Г. Вступ до фаху: курс лекцій/ В. Г. Петрук. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 226с.1
Хімічні науки
24г173
М 17
Максимов О. С. Історія хімії: підручник для студ-тів вищих навч. закладів / О. С. Максимов, Т. О. Шевчук. – Мелітополь: Люкс, 2010. – 287с. 1
Біологічні науки
28.081
Д 44
Дідух Я. П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 192с.1
28.081я723
Г 62
Голубкина Н. А. Лабораторный практикум по экологии: учеб. пособ. Для студ-тов учреждений среднего профессионального образования / Н. А. Голубкина. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Форум, 2009. – 60с.1
28.081я73
Г 85
Грицик В. (мол.) Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. Грицик (мол.), Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К.: Кондор, 2009. – 290с.1
28.081я73
С 21
Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: навч. посіб./ Т. А. Сафранов. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 247с.2
28.7я73
Ю 71
Юрій М. Ф. Антропологія: навч. посіб./ М. Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2008. – 421с.2
28.081
Ю 83
Юрченко Л. І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: монографія /Л. І. Юрченко. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 294с.1
Техніка і технічні науки в цілому
30.69я73
Р 15
Радовенчик В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування: навч. посіб. для вищих навч. закладів /В. М. Радовенчик , М. Д. Гомеля. – К.: Кондор, 2010. – 549с. – (в опр)1
Програмування
32.973-01я73
В 38
Веселовська Г. В. Комп'ютерна графіка: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. – Херсон: ОЛДІ – плюс, 2008. – 581с. – (в опр.)1
32.973-01я73
Г 68
Гордеев А. В. Операционные системы: учеб. для студ-тов высших учеб. завед./ А. В. Гордеев. – 2-е изд. – М.: Питер, 2004. – 415 с.1
32.973-01я7
К 89
Кузин А. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / А. В. Кузин, С. А. Песков. – М.: Форум, 2010. – 350с. – (в пер.)1
32.973-01
Л 29
Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++ /Р. Лафоре. – 4-е изд. – М.: Питер, 2011. – 923с. – (в пер.)1
32.973-01
П 12
Павловская Т. А. С /С++. Структурное и объектно-ориентированное программирование: практикум /Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак. – М.: Питер, 2010. – 347с.1
32.973.2-01
П 16
Панасенко С. П. Алгоритмы шифрования: специальный справочник /С. П. Панасенко. – СПб: БХВ – Петербург, 2009. – 564с. – (в пер.)1
32.973-01я723
П 16
Пантюхин П. Я. Компьютерная графика. Ч 1: учеб. пособ. для студентов образов. учреждений среднего профессионального образования /П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. – М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2011. – 85с.: ил. + CD1
32.973-01я723
П 16
Пантюхин П. Я. Компьютерная графика. Ч 2: учеб. пособ. для студентов образов. учреждений среднего профессионального образования /П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. – М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2010. – 63с.: ил. 1
32.973-01
Т 18
Таненбаум Э. Компьютерные сети/ Э. Таненбаум. – 4-е изд. – М.: Питер, 2003. – 991с.1
32.973-01я73
Ш 32
Шаховська Н. Б. Алгоритми і структури даних: посібник /Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук; за заг. ред. В. В. Пасічника. – Льівв: Магнолія 2006, 2001. – 214с.1
Грунтознавство
40.3я2
С 48
Словник із ґрунтознавства/ уклад. Л. М. Даценко, В. В. Молодиченко, О. В. Непша. – Мелітополь, 2005. – 88 с.1
Рослинництво
42.374я73
П 91
Пушкар В. В. Дизайн квітників: навч. посіб. для вищих навч. закладів культури і мистецтв /В. В. Пушкар. – К.: Альтерпрес, 2007. – 333с.1
Охорона здоров’я, медичні науки
51.28я73
Г 46
Гигиена детей и подростков: учеб. для студ-тов мед. ин-тов/ под ред. В. Н. Кардашенко. – М.: Медицина, 1980. – 438с.1
51.1(2)я721
К 57
Коденко Я. В. Основи медичних знань: навч. посіб. для 10-11 кл. серед. загальноосвіт. школи/ Я. В. Коденко. – К.:Арт-Освіта1
57.3я73
К 75
Коцур Н. І. Основи педіатрії і дитячої гігієни: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ Н. І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – 629с.1
Соціологія
60.5я73
А 19
Аверьянов Л. Я. Социология: искусство задавать вопросы: учеб. пособие/ Л. Я. Аверьянов. – М., 1998. – 187с.1
60.5я73
Б 28
Батыгин Г. С. Лекции по методологи социологических исследований/ Г.С. Батыгин. – 2000. – 278с.1
60.5я73
Б 43
Белановский С. А. Метод фокус-групп: учеб. Пособ./ С. А. Белановский. – М.: Магистр, 1996. – 137с.1
60.55(4Укр)
В 36
Верховод І. С. Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні: монографія/ І. С. Верховод, О. А. Леушина. – Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2010. – 154с.6
60.5я73
Д 26
Девятко И. Ф. Методы социологического исследования/ И. Ф. Девятко. – Екатиринбург: изд-во Урал. ун-та, 1998. – 208с.1
60.55
Е 56
Ельмеев В. Я. Прикладная социология: очерки методологии/ В. Я. Ельмеев, В. Г. Овсянников. – С. Пб: Изд-во С. – Петербургского гос. Университета, 1999. – 296с.1
60.5
И 90
История теоретической социологии. Том 2: Социология ХІХ века профессионализация соціально-научного знания/ отв. ред. и сост. Ю. Н. Давыдов. – 2008. – 250с.1
60.5
И 90
История теоретической социологии. Том 3/ науч. ред. И. Ф. Девятко. – М.: Канон + ОН "Реабилитация", 2002. – 442с.2
60.7я73
М 91
Муромцева Ю. І. Демографія: навч. посібник /Ю. І. Муромцева. – К.: Кондор, 2009. – 299с.1
60.5
П 16
Панина Н. В. Избранные труды по социологии: в 3-х т. Том 1: Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики/ Н. В. Панина, под ред. Е. И. Головахи. – К.: Факт, 2008. – 470с.1
60.55
П 32
Пилипенко В. Е. Социальная регуляция трудового поведения (социологический анализ): монография/ В. Е. Пилипенко. – К.: Наукова думка, 1993. – 127с.2
60.55я73
П 50
Политическая социология: учеб. пособ. для студ-тов высш. учеб. завед./ отв. ред. Г. П. Сопов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 633с.1
60.5я73
С 30
Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: учеб. пособ./ В. В. Семенова. – М., 1998. – 210с. 1
60.5я2
С 48
Словарь по социологии. – 2009. – 270с. – (в пер.)1
60.5я73
С 69
Соціологічний практикум: навч. – метод. посіб./ уклад. Л. В. Афанасьєва та інш. – 2-е вид., доп. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 266с.3
60.5
С 90
Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід/ за ред.. В. В. Танчера та інш. – К., 2004. – 243с.1
60.55я73
Ш 92
Штомпка П. Социология социальных изменений/ П. Штомпка; пер. с англ. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 480с.1
Історичні науки
63.3(0)я73
І-90
Історія світової та української культури: підручник/ В. Греченко та інш. – К.: Літера, 2010. – 478с.10
63.3(0)
Мирошникова В. 100 знаменитых политиков/ В. Мирошникова, Д. Мирошникова. – Х.: Фоли. – 2004. – 510с.1
63.3(4Укр)6я721
Турченко Ф. Г. Історія України 10 кл. Профільний рівень: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів/ Ф. Г. Турченко. – К.: Генеза, 2010. – 300с.5
63.3(4Бол)
С 82
Стоянов И. Любен Каравелов: нови крихи към живота и дейността му/ И. Стоянов. – Велико Търново, 2008. – 129 с. – (на болг. Яз.)1
63.3(4Бол)
С 82
Стоянов И. ТЦБК идеи и проекти/ И. Стоянов. – Велико Търново: ИВИС, 2010. – 228с.1
63.2(4Укр)я7
У 73
Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство: навч. посіб. /О. М. Уривалкін. – 2-ге вид., стерео. – К.: КНТ, 2008. – 295с. – (в опр.)1
63.3(4Укр)
Ю71
Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України: монографія /М. Ф. Юрій. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2008. – 736с. – (в опр.)1
Економічні науки
65.28я73
Б 72
Бобровський А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ-тів вищих навч. закладів /А. Л. Бобровський. – Суми: Університетська книга, 2009. – 585с.1
65.050
Б 77
Бойко И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент): монография /И. И. Бойко. – К.: Кондор, 2008. – 278с.1
65.050я73
В 49
Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: навч. посіб. /М. Д. Виноградський. А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К.: Кондор, 2010. – 412с.1
65.58я73
Г 67
Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини /Л. М. Грбач, О. В. Плотніков. – К.: Кондор, 2010. – 263с.1
65.28(4Укр)я73
Г 85
Гринів Л. С. Екологічна економіка: навч. посіб. /Л. С. Гринів. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 358с.1
65.050я73
Д 81
Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб.для студ-тів вищих навч. закладів /Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 254с.1
65.24я73
Є 83
Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Н. І. Єсінова. – К.: Кондор, 2006. – 429с. – (в опр.) 1
65.26я73
І 23
Івасів Б. С. Гроші та кредит: підручник /Б. С. Івасів. – К.: Кондор, 2008. – 527с.1
65.050-5я73
К 76
Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. – К.: Кондор, 2008. – 338с. – (в опр.)1
65.9(4Укр)я73
Л 67
Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник /В. І. Лишиленко. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 383с.1
65.441я73
М 50
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко; під заг. ред. М. М. Поплавського, О. О. Гаца. – К.: Кондор, 2008. – 458с.1
65.050я73
М69
Михайловська О. В. Операційний менеджмент: навч.-метод. посібник для сам ост. вивчення дисципліни /О. В. Михайловська. – К.: Кондор, 2008. – 549с.1
65.441(4Укр)я73
Н 59
Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 343с.1
65.04я2
П 56
Понятійно-термінологічний словник з економічної і соціальної географії/ уклад. Н. М. Барабоха, О. П. Барабоха. – Мелітополь, 2010. – 43с.3
65.9(4Укр)я73
Р 32
Регвональна економіка та природокористування: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /за ред.. А. П. Голікова. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літ-ри, 2011. – 351с.2
65.049(4Укр)я7
Смаль І. В. Економічна і соціальна географія України: навч. посіб./ І. В. Смаль. – Ніжин Вид-во НДУ, 2009. – 286с.10
65.051я73
Т 48
Ткач Є. І. Загальна теорія статистики: підручник для студентів вищих навч. закладів /Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 440с. – (в опр.)1
65.28(4Укр)
Х 30
Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування: монографія /М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – К.: Кондор, 2009. – 523с. – (в опр.)1
65.26
Ч 46
Череп А. В. Банківські операції: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К.: Кондор, 2008. – 407с. – (в опр.)1
Політика. Політичні науки
66.0я73
Ц 98
Цюрупа М. В. Основи сучасної політології: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська. – К.: Кондор, 2009. – 349с.1
Держава і право. Юридичні науки
67.304.7
М 64
Мироненко В. П. Сімейне право України: підручник/ В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко. – К.: Правова єдність, 2008. – 477с.1
67.300.3
П 68
Права людини: концепції, підходи, реалізація/ під. ред. Б. Зізік. – К.: Ай Бі, 2003. – 262с.1
67.307.9я73
Г 19
Гапотій В. Д. Екологічне право України: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. Д. Гапотій. – Мелітополь: ТОВ ВБ "ММД", 2010. – 177с.5
67.9(4Укр)304.7
С 37
Сімейне право України: навч. посіб. /за ред.. Є. О. Харитонова. – К.: Істина, 2008. – 193с.1
67.9(4Укр)310
Ц 58
Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. На 22 вересня 2010 р.(відповідає офіційному текстові). – К.: Правова єдність, 2010. – 143с.1
Народна освіта. Педагогічна наука.
74.00
А 43
Актуальні питання сучасної педагогічної освіти/ уклад. Т. Ф. Бельчєва, М. М. Головкова, М. В. Елькін. – Мелітополь, 2010. – 64с.2
74.263я73
А 66
Андрусишин Б. І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": підруч./ Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. – К.: Знання, 2008. – 301с.1
74.264.4я7
Б 18
Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах: навч. посіб./ Т. М. Байбара. – К.: Веселка, 2010. – 334с.2
74.264.5я73
В 27
Величко С. П. Методика викладання безпеки життєдіяльності: навч. посіб./ С. П. Величко, І. Л. Царенко, О. М. Царенко. – К.: КНТ, 2008. – 3182
74.261.2
І 73
Інтерактивні технології при вивченні української мови/ уклад. Р. Орищин, Л. Залюбовської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 79с.1
74я73
М 55
Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. /Г. М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 197с.1
74.261.2
Н 57
Нетрадиційні уроки. Українська мова 5-12 кл./ уклад. Л. І. Нечволод. – Х. Торсінг плюс, 2008. – 254с.1
74.261.7
Н 63
Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2008. – 285с.1
74.58
Н 73
Нові технології навчання: наук.-метод. збірник/ Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63. – 116с.1
74.58
Н 73
Нові технології навчання: наук.-метод. збірник/ Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 65. – 126с.1
74.5
О 72
Освіта. Технікуми. Коледжі: навч. метод. журнал/ Наук. метод. центр1
74.202.2
П 27
Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті/ за заг. ред.. С. П. Бондар. – Рівне: Тетіс, 2003. – 197с.1
74.100я73
П 56
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб./ Т. І. Поніманська. – К.: Академ-видав, 2008. – 455с.3
74.58
П 78
Проблеми освіти: наук. збірник ін.-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 62. – 75с.1
74.58
П 78
Проблеми освіти: наук. збірник ін.-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 64. – 123с.1
74.58я73
Р 88
Руснак І. С. Педагогіка і психологія вищої школи: навч.-метод. посіб./ І. С. Руснак, М. Г.Іванчук. – Чернівці: Рута, 2008. – 176с.1
74.267.5
С 13
Савченко А. П. Фізичне виховання учнів 8-9 класів/ А. П. Савченко. – К.: Пед. думка, 2008. – 142с.10
74.200.55
С 91
Сухар В.Л. Естетичне виховання молодших школярів. Розробки занять/ В. Л. Сухар. – Х.: Ранок: Веста, 2008. – 175с.1
74.200.58
Ш 66
Шкільні виховні заходи. Вип. 1/ упоряд. Л. В. Петренко. – Тернопіль – Харків: Ранок, 2010. – 173с.1
74.200.58
Ш 66
Шкільні виховні заходи. Вип. 2/ упоряд. Л. В. Петренко. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2010. – 190с.1
74.200.58
Шкільні виховні заходи. Вип. 3/ упоряд. Л. В. Петренко. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2010. – 159с.1
74.04
В 68
Волобуєва Т. Б. Сучасні освітні моделі. Інноваційні освітні системи: методичний посібник/ Т. Б. Волобуєва. – Донецьк: Каштан, 2007. – 93с.1
74.58я7
О 72
Осадчий В. В. Використання мультимедійного проектора та електронної інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі ВНЗ: навч.-метод. посіб./ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 130с.3
74.58я7
О 72
Осадчий В. В. Використання системи дистанційного навчання MOODLE у вищих навчальних закладах: навч. – метод. посібник/ В. В. Осадчий. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 124с.5
74.261.7Англ
Р 69
Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: навч. посіб. /С. В. Роман. – К.: Ленвіт, 2009. – 216с.1
74.2
Ш 67
Школа та суспільство: пошуки культуро творчої парадигми освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції/ ред. Л. В. Афанасьєва, В. В. молодиченко та інш.. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 240с.1
Фізична культура та спорт
75.711я7
Г 58
Гогін О. В. Легка атлетика: навч. посібник /О. В. Гогін. – Х.: ОВС, 2010. – 394с.1
75.81я7
Д 53
Дмитрук О. Ю. Экотуризм: навч. посіб. /О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук. – К.: Альтерпрес, 2009. – 357с.1
75.81(4Укр)я73
І 90
Історія екскурсійної діяльності в Україні: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. К. Федорченко та інш. – К.: Кондор. 2010, – 163с.1
75.81я73
К 59
Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. М. Козинець. – К.: Кондор, 2006. – 575с.1
75.1я73
С 32
Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: підручник /Л. П. Сергієнко. – К.: КИТ, 2010. – 773с.1
75.1я73
С 89
Суббота Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом: практ. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів 3-4 рівнів акредитації /Ю. В. Суббота. – К.: Кондор, 2011. – 163с.1
75.1я73
Т 33
Теорія і методика фізичного виховання: у 2т. Том1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ за ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська літ-ра, 2008. – 391с.2
75.1я73
Т 33
Теорія і методика фізичного виховання: у 2т. Том2: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ за ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська літ-ра, 2008. – 367с.2
Музейна справа
79.1я73
Р 90
Рутинський М. Й. Музеєзнавство: навч. посіб./ М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – К.: Знання, 2001. – 428с.1
Мовознавство
81-923
Є 97
Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. /Т. А. Єщенко. – К.: Академія, 2009. – 263с.1
81-7-923
К 75
Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб./ І. М. Кочан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423с.1
81-923
К 75
Кочерган М. П. Всуп до мовознавства: підручник/ М. П. Кочерган. – 2-е вид. – К.: Академія, 2010. – 367с.10
Українська мова
81.4Укр-922
У 45
Українська мова. Профільний рівень: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів з навч. укр.. мовою/ М. Я. Плющ та інш. – К.: Освіта, 2010. – 416с.10
81.4Укр-9
Г 16
Галузинська Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб./ Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430с.1
81.4Укр-2
Г 70
Горпинич В. О. Українська морфологія: навч. посіб. для студентів вищих навч. заклад./ В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 359с.1
81.4Укр-2
Г 70
Горпинич В. О. Українська морфологія: навч. посіб. для студентів філолог. спец. вищих заклад. Освіти/ В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 359с.2
81.4Укря73
М 36
Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. для студентів вищих навч.закладів/ З. Мацюк, Н. Станкевич. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2010. -351с.5
81.4Укр-923
М 22
Мамрак А. В. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів / А.В. Мамрак, О. І. Шаров. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 231с.1
81.4Укря73
М 74
Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб./ В. І. Мозговий. – К.: Центр учбової літ-ри, 2010. – 591с.5
81.4Укр
Р 88
Русанівський В. Історія української літературної мови: підручник/ В. Рксанівський. – К., 2001. – 248с.1
81.4Укр-923
С 91
Сучасна українська літературна мова: підруч. для студентів філологіч. Спец. вищих навч. закладів/ за ред. М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стерео. – К.: Вища школа, 2009. – 430с.1
81.4Укр-923
С 91
Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка: практикум: навч. посіб. /за ред.. М. М. Фащенко. – К.: Академія, 2010. – 174с.1
81.4Укр
Т 41
Тимкова В. А. Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із предикатами якості в українській мові: монографія / В. А. Тимкова. – К.: Кондор, 2005. – 132с.1
81.4Укр8
У 45
Українська мова. Орфографія. Орфоепія. Тестові завдання: навч. посіб./ за ред. М. Л. Микитин-Дружинець. – К.: Академія, 2009. – 335с.1
81.4Укр-2-923
Ц 60
Цілина М. М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: навч. посіб. для дистанційного навчання /М. М. Цілина. – К.:Ун-т Україна, 2009. – 214с.1
81.4Укр-2-923
Ш 95
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови6 підруч. /К. Ф. Шульжук.-2-ге вид., доп. – К.:Академія, 2010. – 406с.2
Французька мова
81.4Фра
М 33
Матвиишин В. Г. Бизнес-курс французского языка/ В. Г. Матвиишин, В. П. Ховхун. – К.: Логос, 2002. – 382с.2
81.4Фра
М 33
Матвиишин В. Г. Бизнес-курс французского языка/ В. Г. Матвиишин, В. П. Ховхун. – К.: Логос, 2004. – 382с.3
81.4Фра
Ф 94
Функе М. Французский за 30 дней/ М. Фрунке. – К.: Методика, 2002. – 288с.1
Англійська мова
81.4Англ
А 64
Английский язык для студентов языковых ВУЗов. Второй этап обучения: тексты для аудирования, ключи и тесты: учеб. пособие/ под ред. Л. А. Кочетовой. – М.: Астрель: АСТ, 2002. – 142с.1
81.4Англ-3
А 72
Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка: учеб. пособ. Для студ-тов высших учеб. завед./ Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – 7-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2007. – 287с.1
81. 4Англ-7-923
А 84
Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: учеб. для ВУЗов /И. В. Арнольд; науч. Ред. П. Е. Бухаркин. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 383с.1
81.4Англ
Г 20
Гармаш О. Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру: монографія/ О. Л. Гармаш. – Мелітополь: ТОВ ВД "ММД", 2009. – 127с.1
81.4Англ-2
Г 76
Грамматика английского языка: пособ. Для студ-тов пед. ин-тов и ун-тов /В. А. Каушанская и др. К.: ИНКОС, 2009. – 319с.2
81.4Англ
Д 80
Дугин С. English & Le francais: новый самоучитель/ С. Дугин. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 508с.1
81.4Англ-0
П 12
Павленко Л. Г. История английского язика: учеб. пособ. Для студ-тов высших учеб. завед. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 63с.1
81.4Англ-923
П 18
Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови: навч. посіб. для студ-тів вищих закладів освіти./ В. Ю. Паращук. – 2-ге вид., стерео. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 228с.2
81.4Англ-7
С 34
Сидорук Г.І. Основи перекладознавства: метод. розробка / Г. І. Сидорук. – К.: Кондор, 2010. – 282с.1
81.4Англ-4
С 56
Современный англо-русский русско-английский словарь: 30000 слов + грамматический справочник/ ред. Э. В. Белик, З. В. Неиволода. – Донецк: БАО, 2007. – 383с.1
81.4Англ-923
С 79
Степанова С. Н. Английский язык для педагогических специальностей = English for Pedagogical Specialities: учеб. пособ. Для студ-тов высш. Пед. учеб. завед. /С. Н. Степанова , С. Н. Хафизова, Т. А. Гревцева; под ред. С. Н. Степановой. – М.: Академия, 2008. – 223с.1
81.4 Англ
У 59
Универсальный сборник тем современного английского языка/ Д. М. Курбанисмаилова. – Донецк: БАО, 2008. – 351с.1
Латинська мова
81.4 Латин
С 21
Сафроняк О. В. Латинський буквар/ О. В. Сафроняк, Б. В. Чернюх. – Львів: Світ, 1995. – 119с.1
Німецька мова
81.4Нем-923
Б 27
Басова Н. В. Немецкий для экономистов: учеб. Пособ. для студ-тов эконом. Спец. высших учеб. Завед. /Н. В. Басова, Т. Ф. Гайвоненко. – 11-е изд., испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 378с.1
81.4 Нем
З-13
Завьялова В. Практический курс немецкого языка. Для начинающих/ В. Завьялова, Л. Ильина. – 6-е изд. Перераб. И доп. – М. Лист Нью, 2005. – 875с.1
81.4Німя73
К 89
Кузько П. В. Lingvosti Listische text analyse (Texte, Aufgaben, Diskussionsstoff) = Лінгвостилістичний аналіз тексту/ П. В. Кузько. – Мелітополь: Люкс, 2009. – 235с.1
Фольклор
82.3(0)
И 20
Иванова-Казас О.М. Птицы в мифологии, фольклоре и искусстве / О.М.Иванова-Казас. - С.Пб.: Нестор-История, 2006. - 172с.1
82.3(4Укр-6Крм)
Л 38
Легенды и сказания Крыма / сост. Ю.Ситько. - Севастополь: Библекс, 2008. - 191с.1
Літературознавство
83я73
І-19
Іванішин В. П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб./ В. П. Іванішин. – К.: Академія, 2010. – 253с.1
Російська література
83.3(4Рос)5я73
Ч 59
Чижевський Д. Історія російської літератури XIX століття. Романтизм/ Д. Чижевський. – К.: Академія, 2009. – 214с.2
83.3(4Рос)5
Ч 59
Чижевський Д. Історія російської літератури XIX століття. Романтизм [електр. ресурс]/ Д. Чижевський. – 2009. – опт.диск (CD-R)5
Світова література
83.3(0)4я73
Д 13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII – XVIII ст.: навч. посіб./Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 289с.2
83.3(0)5я73
Д 13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХIХ – початку XХ ст.: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. заклад./Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 2-ге вид., перераб. та доп. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 399с.2
83.3(0)6я73
Д 13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. заклад./Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. –К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 487с.2
83.3(0)3я73
П 22
Пащенко В. І. Антична література: підручник для студ-тів вищу навч. заклад./ В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. – К.: Либідь, 2008. – 718с.1
Українська література
83.3(4Укр)4я73
Б 61
Білоус П. В. Історія української літератури ХI – XVIII ст.: навч. посіб./ П. В. Білоус. – К.: Академія, 2009. – 423с.1
83.3Укря2
У 74
Усі українські поети/ упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 447с.1
Мистецтво
85.313(3/8)5
В 72
Волынский Э. Кароль Шимановский (1882-1937): краткий очерк жизни и творчества/ Э. Волынский. – Ленинград: Музыка, 1974. – 87с.1
85.334(4Укр)
Н 59
Нещерет Т. Народний артист України Олександр Король: бібліографічний нарис/ Т. Нещерет. – Запоріжжя: РВП "Видавець", 1995. – 46с.1
85.126я73
Ш 37
Шевнюк О. Л. Історія костюма: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – К.: Знання, 2008. – 375с.1
85.313(4Укр-4Зап)
М 29
Мартинюк Т. Музичний професіоналізм Північного Приазов’я ХІХ-ХХ ст. (п’ять поглядів на геосоціокультурну динаміку Запорізького краю)/ Т. Мартинюк. – Мелітополь, 2003. – 608с.1
85.11817я73
К 82
Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: підручник /Н. Я. Крижанівська. – К.:Ліра-К, 2009. – 217с.1
Релігієзнавство
86.3я73
Ч-49
Черній А. М. Релігієзнавство: підручник/ А. М. Черній. – К.: Академвидав, 2008. – 399с.26
Філософськи науки
87я73
Ф 56
Філософія: навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад./ за ред. І. Ф. Надолного. – К.: Вікар, 2000. – 622с.1
Естетика
87.8я73
С 51
Сморж Л.О. Естетика: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів / Л.О.Сморж. – К.: Кондор, 2009. – 333 с.1
Психологія
88.8
А 92
Атемасова О. А. Проблеми розвитку та корекція емоційної сфери молодших школярів/ О. А. Атемасова. – Х.: Ранок, 2010. – 175с.1
88.8
Б 87
Браілко Т. Б. Особливості мислення молодших школярів/ Т. Б. Браілко. – Х.: Ранок, 2010. – 175с.1
88.8
К 17
Кальба Я. Шкільному психологу: вчинковий потенціал старшокласника/ Я. Кальба. – К.: Шкільний світ, 2010. – 126с.1
88.4я73
Х 69
Ходаківський Є. І. Психологія управління: навч. посіб./ Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 606с.1
88.4я73
К 85
Крысько В. Г. Этническая психология: учеб. Пособ./ В. Г. Крысько. – 2-е изд., стерео. – М.: Академия. 2004. – 313с.1
88.4я73
П 37
Платонов Ю. П. Основы этническойпсихологии: учеб. Пособие/ Ю. П. Платонов. – СПб: Речь, 2003. – 451с.1
88.5я73
С 12
Савельєва В. С. Психологія управління: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. С. Савельєва. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 315с.1
Збірники
92я2
В 42
Видатні наукові відкриття / авт. – упоряд. В. М. Скляренко та інш. – Х.: Фоліо, 2008. – 319с. – (Дитяча енциклопедія)1

Просмотров: 4102

автор: info

18 января 2011

navstatistic100%

Новости библиотеки

Афганістан (1979-1989): біль і ..
15 лютого - День виведення радянських військ з Афганістану.До цього дня бібліотека МДПУ ім. Б. Хмельницького підготувала книжкову виставку"Афганістан ...

Перелік періодичних видань на ..
Шановні читачі!Пропонуємо Вам ознайомитися зі списком періодичних видань на 2018 рік

buy Amlodipine buy generic Doxycycline