Бюлетень нових надходжень

Бюлетень нових надходжень

Фізико-математичні науки
22.11
К 20
Каплан Н. А. Практические занятия по высшей математике. Часть ІІ: Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных/ И. А. Каплан – Харьков: Вища школа, 1973. – 367с. (в пер.)1
22.151я721
Г 36
Геометрія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. заклад. Проіфльний рівень/ Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова та інш. – К.: Генеза, 2010. – 231с.5
22.3я721
Б 26
Бар’яхтар В. Г. Фізика. Академічний рівень 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів/ В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. – Харків: Ранок, 2010. – 256с.5
Географічні науки
26.82я73
Г 97
Гуцуляк В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посіб./ В. М. Гуцуляк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 167с.2
26.89(0)я73
Д 69
Дорошко М. С. Країнознавство. Країни СНД: навч. посіб./ М. С. Дорошко. – К.: МАУП, 2007. – 284с.1
26.89(0)я73
М 31
Масляк П. О. Країнознавство: підруч./ П. О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2008. – 292с.1
28.6я7
О-75
Основи зоології: курс лекцій/ уклад. С. І. Шевченко. – Мелітополь: Колор Прінт, 2008. – 109с.1
26.891я73
П 30
Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: навч. посіб./ В. А. Петранівський, М. Й. Рутинський; за ред. Ф. Д. Заставного. 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2008. – 575с. – (в опр.)1
28.081я73
П-30
Петрук В. Г. Вступ до фаху: курс лекцій/ В. Г. Петрук. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 226с.1
Хімічні науки
24г173
М 17
Максимов О. С. Історія хімії: підручник для студ-тів вищих навч. закладів / О. С. Максимов, Т. О. Шевчук. – Мелітополь: Люкс, 2010. – 287с. 1
Біологічні науки
28.081
Д 44
Дідух Я. П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 192с.1
28.081я723
Г 62
Голубкина Н. А. Лабораторный практикум по экологии: учеб. пособ. Для студ-тов учреждений среднего профессионального образования / Н. А. Голубкина. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Форум, 2009. – 60с.1
28.081я73
Г 85
Грицик В. (мол.) Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. Грицик (мол.), Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К.: Кондор, 2009. – 290с.1
28.081я73
С 21
Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: навч. посіб./ Т. А. Сафранов. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 247с.2
28.7я73
Ю 71
Юрій М. Ф. Антропологія: навч. посіб./ М. Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2008. – 421с.2
28.081
Ю 83
Юрченко Л. І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: монографія /Л. І. Юрченко. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 294с.1
Техніка і технічні науки в цілому
30.69я73
Р 15
Радовенчик В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування: навч. посіб. для вищих навч. закладів /В. М. Радовенчик , М. Д. Гомеля. – К.: Кондор, 2010. – 549с. – (в опр)1
Програмування
32.973-01я73
В 38
Веселовська Г. В. Комп'ютерна графіка: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. – Херсон: ОЛДІ – плюс, 2008. – 581с. – (в опр.)1
32.973-01я73
Г 68
Гордеев А. В. Операционные системы: учеб. для студ-тов высших учеб. завед./ А. В. Гордеев. – 2-е изд. – М.: Питер, 2004. – 415 с.1
32.973-01я7
К 89
Кузин А. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / А. В. Кузин, С. А. Песков. – М.: Форум, 2010. – 350с. – (в пер.)1
32.973-01
Л 29
Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++ /Р. Лафоре. – 4-е изд. – М.: Питер, 2011. – 923с. – (в пер.)1
32.973-01
П 12
Павловская Т. А. С /С++. Структурное и объектно-ориентированное программирование: практикум /Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак. – М.: Питер, 2010. – 347с.1
32.973.2-01
П 16
Панасенко С. П. Алгоритмы шифрования: специальный справочник /С. П. Панасенко. – СПб: БХВ – Петербург, 2009. – 564с. – (в пер.)1
32.973-01я723
П 16
Пантюхин П. Я. Компьютерная графика. Ч 1: учеб. пособ. для студентов образов. учреждений среднего профессионального образования /П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. – М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2011. – 85с.: ил. + CD1
32.973-01я723
П 16
Пантюхин П. Я. Компьютерная графика. Ч 2: учеб. пособ. для студентов образов. учреждений среднего профессионального образования /П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. – М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2010. – 63с.: ил. 1
32.973-01
Т 18
Таненбаум Э. Компьютерные сети/ Э. Таненбаум. – 4-е изд. – М.: Питер, 2003. – 991с.1
32.973-01я73
Ш 32
Шаховська Н. Б. Алгоритми і структури даних: посібник /Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук; за заг. ред. В. В. Пасічника. – Льівв: Магнолія 2006, 2001. – 214с.1
Грунтознавство
40.3я2
С 48
Словник із ґрунтознавства/ уклад. Л. М. Даценко, В. В. Молодиченко, О. В. Непша. – Мелітополь, 2005. – 88 с.1
Рослинництво
42.374я73
П 91
Пушкар В. В. Дизайн квітників: навч. посіб. для вищих навч. закладів культури і мистецтв /В. В. Пушкар. – К.: Альтерпрес, 2007. – 333с.1
Охорона здоров’я, медичні науки
51.28я73
Г 46
Гигиена детей и подростков: учеб. для студ-тов мед. ин-тов/ под ред. В. Н. Кардашенко. – М.: Медицина, 1980. – 438с.1
51.1(2)я721
К 57
Коденко Я. В. Основи медичних знань: навч. посіб. для 10-11 кл. серед. загальноосвіт. школи/ Я. В. Коденко. – К.:Арт-Освіта1
57.3я73
К 75
Коцур Н. І. Основи педіатрії і дитячої гігієни: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ Н. І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – 629с.1
Соціологія
60.5я73
А 19
Аверьянов Л. Я. Социология: искусство задавать вопросы: учеб. пособие/ Л. Я. Аверьянов. – М., 1998. – 187с.1
60.5я73
Б 28
Батыгин Г. С. Лекции по методологи социологических исследований/ Г.С. Батыгин. – 2000. – 278с.1
60.5я73
Б 43
Белановский С. А. Метод фокус-групп: учеб. Пособ./ С. А. Белановский. – М.: Магистр, 1996. – 137с.1
60.55(4Укр)
В 36
Верховод І. С. Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні: монографія/ І. С. Верховод, О. А. Леушина. – Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2010. – 154с.6
60.5я73
Д 26
Девятко И. Ф. Методы социологического исследования/ И. Ф. Девятко. – Екатиринбург: изд-во Урал. ун-та, 1998. – 208с.1
60.55
Е 56
Ельмеев В. Я. Прикладная социология: очерки методологии/ В. Я. Ельмеев, В. Г. Овсянников. – С. Пб: Изд-во С. – Петербургского гос. Университета, 1999. – 296с.1
60.5
И 90
История теоретической социологии. Том 2: Социология ХІХ века профессионализация соціально-научного знания/ отв. ред. и сост. Ю. Н. Давыдов. – 2008. – 250с.1
60.5
И 90
История теоретической социологии. Том 3/ науч. ред. И. Ф. Девятко. – М.: Канон + ОН "Реабилитация", 2002. – 442с.2
60.7я73
М 91
Муромцева Ю. І. Демографія: навч. посібник /Ю. І. Муромцева. – К.: Кондор, 2009. – 299с.1
60.5
П 16
Панина Н. В. Избранные труды по социологии: в 3-х т. Том 1: Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики/ Н. В. Панина, под ред. Е. И. Головахи. – К.: Факт, 2008. – 470с.1
60.55
П 32
Пилипенко В. Е. Социальная регуляция трудового поведения (социологический анализ): монография/ В. Е. Пилипенко. – К.: Наукова думка, 1993. – 127с.2
60.55я73
П 50
Политическая социология: учеб. пособ. для студ-тов высш. учеб. завед./ отв. ред. Г. П. Сопов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 633с.1
60.5я73
С 30
Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: учеб. пособ./ В. В. Семенова. – М., 1998. – 210с. 1
60.5я2
С 48
Словарь по социологии. – 2009. – 270с. – (в пер.)1
60.5я73
С 69
Соціологічний практикум: навч. – метод. посіб./ уклад. Л. В. Афанасьєва та інш. – 2-е вид., доп. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 266с.3
60.5
С 90
Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід/ за ред.. В. В. Танчера та інш. – К., 2004. – 243с.1
60.55я73
Ш 92
Штомпка П. Социология социальных изменений/ П. Штомпка; пер. с англ. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 480с.1
Історичні науки
63.3(0)я73
І-90
Історія світової та української культури: підручник/ В. Греченко та інш. – К.: Літера, 2010. – 478с.10
63.3(0)
Мирошникова В. 100 знаменитых политиков/ В. Мирошникова, Д. Мирошникова. – Х.: Фоли. – 2004. – 510с.1
63.3(4Укр)6я721
Турченко Ф. Г. Історія України 10 кл. Профільний рівень: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів/ Ф. Г. Турченко. – К.: Генеза, 2010. – 300с.5
63.3(4Бол)
С 82
Стоянов И. Любен Каравелов: нови крихи към живота и дейността му/ И. Стоянов. – Велико Търново, 2008. – 129 с. – (на болг. Яз.)1
63.3(4Бол)
С 82
Стоянов И. ТЦБК идеи и проекти/ И. Стоянов. – Велико Търново: ИВИС, 2010. – 228с.1
63.2(4Укр)я7
У 73
Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство: навч. посіб. /О. М. Уривалкін. – 2-ге вид., стерео. – К.: КНТ, 2008. – 295с. – (в опр.)1
63.3(4Укр)
Ю71
Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України: монографія /М. Ф. Юрій. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2008. – 736с. – (в опр.)1
Економічні науки
65.28я73
Б 72
Бобровський А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ-тів вищих навч. закладів /А. Л. Бобровський. – Суми: Університетська книга, 2009. – 585с.1
65.050
Б 77
Бойко И. И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент): монография /И. И. Бойко. – К.: Кондор, 2008. – 278с.1
65.050я73
В 49
Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: навч. посіб. /М. Д. Виноградський. А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К.: Кондор, 2010. – 412с.1
65.58я73
Г 67
Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини /Л. М. Грбач, О. В. Плотніков. – К.: Кондор, 2010. – 263с.1
65.28(4Укр)я73
Г 85
Гринів Л. С. Екологічна економіка: навч. посіб. /Л. С. Гринів. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 358с.1
65.050я73
Д 81
Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб.для студ-тів вищих навч. закладів /Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 254с.1
65.24я73
Є 83
Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Н. І. Єсінова. – К.: Кондор, 2006. – 429с. – (в опр.) 1
65.26я73
І 23
Івасів Б. С. Гроші та кредит: підручник /Б. С. Івасів. – К.: Кондор, 2008. – 527с.1
65.050-5я73
К 76
Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. – К.: Кондор, 2008. – 338с. – (в опр.)1
65.9(4Укр)я73
Л 67
Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник /В. І. Лишиленко. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 383с.1
65.441я73
М 50
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко; під заг. ред. М. М. Поплавського, О. О. Гаца. – К.: Кондор, 2008. – 458с.1
65.050я73
М69
Михайловська О. В. Операційний менеджмент: навч.-метод. посібник для сам ост. вивчення дисципліни /О. В. Михайловська. – К.: Кондор, 2008. – 549с.1
65.441(4Укр)я73
Н 59
Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 343с.1
65.04я2
П 56
Понятійно-термінологічний словник з економічної і соціальної географії/ уклад. Н. М. Барабоха, О. П. Барабоха. – Мелітополь, 2010. – 43с.3
65.9(4Укр)я73
Р 32
Регвональна економіка та природокористування: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /за ред.. А. П. Голікова. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літ-ри, 2011. – 351с.2
65.049(4Укр)я7
Смаль І. В. Економічна і соціальна географія України: навч. посіб./ І. В. Смаль. – Ніжин Вид-во НДУ, 2009. – 286с.10
65.051я73
Т 48
Ткач Є. І. Загальна теорія статистики: підручник для студентів вищих навч. закладів /Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 440с. – (в опр.)1
65.28(4Укр)
Х 30
Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування: монографія /М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – К.: Кондор, 2009. – 523с. – (в опр.)1
65.26
Ч 46
Череп А. В. Банківські операції: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К.: Кондор, 2008. – 407с. – (в опр.)1
Політика. Політичні науки
66.0я73
Ц 98
Цюрупа М. В. Основи сучасної політології: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська. – К.: Кондор, 2009. – 349с.1
Держава і право. Юридичні науки
67.304.7
М 64
Мироненко В. П. Сімейне право України: підручник/ В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко. – К.: Правова єдність, 2008. – 477с.1
67.300.3
П 68
Права людини: концепції, підходи, реалізація/ під. ред. Б. Зізік. – К.: Ай Бі, 2003. – 262с.1
67.307.9я73
Г 19
Гапотій В. Д. Екологічне право України: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. Д. Гапотій. – Мелітополь: ТОВ ВБ "ММД", 2010. – 177с.5
67.9(4Укр)304.7
С 37
Сімейне право України: навч. посіб. /за ред.. Є. О. Харитонова. – К.: Істина, 2008. – 193с.1
67.9(4Укр)310
Ц 58
Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. На 22 вересня 2010 р.(відповідає офіційному текстові). – К.: Правова єдність, 2010. – 143с.1
Народна освіта. Педагогічна наука.
74.00
А 43
Актуальні питання сучасної педагогічної освіти/ уклад. Т. Ф. Бельчєва, М. М. Головкова, М. В. Елькін. – Мелітополь, 2010. – 64с.2
74.263я73
А 66
Андрусишин Б. І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": підруч./ Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. – К.: Знання, 2008. – 301с.1
74.264.4я7
Б 18
Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах: навч. посіб./ Т. М. Байбара. – К.: Веселка, 2010. – 334с.2
74.264.5я73
В 27
Величко С. П. Методика викладання безпеки життєдіяльності: навч. посіб./ С. П. Величко, І. Л. Царенко, О. М. Царенко. – К.: КНТ, 2008. – 3182
74.261.2
І 73
Інтерактивні технології при вивченні української мови/ уклад. Р. Орищин, Л. Залюбовської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 79с.1
74я73
М 55
Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. /Г. М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 197с.1
74.261.2
Н 57
Нетрадиційні уроки. Українська мова 5-12 кл./ уклад. Л. І. Нечволод. – Х. Торсінг плюс, 2008. – 254с.1
74.261.7
Н 63
Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2008. – 285с.1
74.58
Н 73
Нові технології навчання: наук.-метод. збірник/ Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63. – 116с.1
74.58
Н 73
Нові технології навчання: наук.-метод. збірник/ Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 65. – 126с.1
74.5
О 72
Освіта. Технікуми. Коледжі: навч. метод. журнал/ Наук. метод. центр1
74.202.2
П 27
Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті/ за заг. ред.. С. П. Бондар. – Рівне: Тетіс, 2003. – 197с.1
74.100я73
П 56
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб./ Т. І. Поніманська. – К.: Академ-видав, 2008. – 455с.3
74.58
П 78
Проблеми освіти: наук. збірник ін.-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 62. – 75с.1
74.58
П 78
Проблеми освіти: наук. збірник ін.-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 64. – 123с.1
74.58я73
Р 88
Руснак І. С. Педагогіка і психологія вищої школи: навч.-метод. посіб./ І. С. Руснак, М. Г.Іванчук. – Чернівці: Рута, 2008. – 176с.1
74.267.5
С 13
Савченко А. П. Фізичне виховання учнів 8-9 класів/ А. П. Савченко. – К.: Пед. думка, 2008. – 142с.10
74.200.55
С 91
Сухар В.Л. Естетичне виховання молодших школярів. Розробки занять/ В. Л. Сухар. – Х.: Ранок: Веста, 2008. – 175с.1
74.200.58
Ш 66
Шкільні виховні заходи. Вип. 1/ упоряд. Л. В. Петренко. – Тернопіль – Харків: Ранок, 2010. – 173с.1
74.200.58
Ш 66
Шкільні виховні заходи. Вип. 2/ упоряд. Л. В. Петренко. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2010. – 190с.1
74.200.58
Шкільні виховні заходи. Вип. 3/ упоряд. Л. В. Петренко. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2010. – 159с.1
74.04
В 68
Волобуєва Т. Б. Сучасні освітні моделі. Інноваційні освітні системи: методичний посібник/ Т. Б. Волобуєва. – Донецьк: Каштан, 2007. – 93с.1
74.58я7
О 72
Осадчий В. В. Використання мультимедійного проектора та електронної інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі ВНЗ: навч.-метод. посіб./ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 130с.3
74.58я7
О 72
Осадчий В. В. Використання системи дистанційного навчання MOODLE у вищих навчальних закладах: навч. – метод. посібник/ В. В. Осадчий. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 124с.5
74.261.7Англ
Р 69
Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: навч. посіб. /С. В. Роман. – К.: Ленвіт, 2009. – 216с.1
74.2
Ш 67
Школа та суспільство: пошуки культуро творчої парадигми освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції/ ред. Л. В. Афанасьєва, В. В. молодиченко та інш.. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 240с.1
Фізична культура та спорт
75.711я7
Г 58
Гогін О. В. Легка атлетика: навч. посібник /О. В. Гогін. – Х.: ОВС, 2010. – 394с.1
75.81я7
Д 53
Дмитрук О. Ю. Экотуризм: навч. посіб. /О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук. – К.: Альтерпрес, 2009. – 357с.1
75.81(4Укр)я73
І 90
Історія екскурсійної діяльності в Україні: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. К. Федорченко та інш. – К.: Кондор. 2010, – 163с.1
75.81я73
К 59
Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів /В. М. Козинець. – К.: Кондор, 2006. – 575с.1
75.1я73
С 32
Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: підручник /Л. П. Сергієнко. – К.: КИТ, 2010. – 773с.1
75.1я73
С 89
Суббота Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом: практ. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів 3-4 рівнів акредитації /Ю. В. Суббота. – К.: Кондор, 2011. – 163с.1
75.1я73
Т 33
Теорія і методика фізичного виховання: у 2т. Том1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ за ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська літ-ра, 2008. – 391с.2
75.1я73
Т 33
Теорія і методика фізичного виховання: у 2т. Том2: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підручник для студ-тів вищих навч. закладів/ за ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська літ-ра, 2008. – 367с.2
Музейна справа
79.1я73
Р 90
Рутинський М. Й. Музеєзнавство: навч. посіб./ М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – К.: Знання, 2001. – 428с.1
Мовознавство
81-923
Є 97
Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. /Т. А. Єщенко. – К.: Академія, 2009. – 263с.1
81-7-923
К 75
Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб./ І. М. Кочан. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423с.1
81-923
К 75
Кочерган М. П. Всуп до мовознавства: підручник/ М. П. Кочерган. – 2-е вид. – К.: Академія, 2010. – 367с.10
Українська мова
81.4Укр-922
У 45
Українська мова. Профільний рівень: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів з навч. укр.. мовою/ М. Я. Плющ та інш. – К.: Освіта, 2010. – 416с.10
81.4Укр-9
Г 16
Галузинська Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб./ Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430с.1
81.4Укр-2
Г 70
Горпинич В. О. Українська морфологія: навч. посіб. для студентів вищих навч. заклад./ В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 359с.1
81.4Укр-2
Г 70
Горпинич В. О. Українська морфологія: навч. посіб. для студентів філолог. спец. вищих заклад. Освіти/ В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 359с.2
81.4Укря73
М 36
Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. для студентів вищих навч.закладів/ З. Мацюк, Н. Станкевич. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2010. -351с.5
81.4Укр-923
М 22
Мамрак А. В. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів / А.В. Мамрак, О. І. Шаров. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 231с.1
81.4Укря73
М 74
Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб./ В. І. Мозговий. – К.: Центр учбової літ-ри, 2010. – 591с.5
81.4Укр
Р 88
Русанівський В. Історія української літературної мови: підручник/ В. Рксанівський. – К., 2001. – 248с.1
81.4Укр-923
С 91
Сучасна українська літературна мова: підруч. для студентів філологіч. Спец. вищих навч. закладів/ за ред. М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стерео. – К.: Вища школа, 2009. – 430с.1
81.4Укр-923
С 91
Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка: практикум: навч. посіб. /за ред.. М. М. Фащенко. – К.: Академія, 2010. – 174с.1
81.4Укр
Т 41
Тимкова В. А. Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із предикатами якості в українській мові: монографія / В. А. Тимкова. – К.: Кондор, 2005. – 132с.1
81.4Укр8
У 45
Українська мова. Орфографія. Орфоепія. Тестові завдання: навч. посіб./ за ред. М. Л. Микитин-Дружинець. – К.: Академія, 2009. – 335с.1
81.4Укр-2-923
Ц 60
Цілина М. М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: навч. посіб. для дистанційного навчання /М. М. Цілина. – К.:Ун-т Україна, 2009. – 214с.1
81.4Укр-2-923
Ш 95
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови6 підруч. /К. Ф. Шульжук.-2-ге вид., доп. – К.:Академія, 2010. – 406с.2
Французька мова
81.4Фра
М 33
Матвиишин В. Г. Бизнес-курс французского языка/ В. Г. Матвиишин, В. П. Ховхун. – К.: Логос, 2002. – 382с.2
81.4Фра
М 33
Матвиишин В. Г. Бизнес-курс французского языка/ В. Г. Матвиишин, В. П. Ховхун. – К.: Логос, 2004. – 382с.3
81.4Фра
Ф 94
Функе М. Французский за 30 дней/ М. Фрунке. – К.: Методика, 2002. – 288с.1
Англійська мова
81.4Англ
А 64
Английский язык для студентов языковых ВУЗов. Второй этап обучения: тексты для аудирования, ключи и тесты: учеб. пособие/ под ред. Л. А. Кочетовой. – М.: Астрель: АСТ, 2002. – 142с.1
81.4Англ-3
А 72
Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка: учеб. пособ. Для студ-тов высших учеб. завед./ Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – 7-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2007. – 287с.1
81. 4Англ-7-923
А 84
Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: учеб. для ВУЗов /И. В. Арнольд; науч. Ред. П. Е. Бухаркин. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 383с.1
81.4Англ
Г 20
Гармаш О. Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру: монографія/ О. Л. Гармаш. – Мелітополь: ТОВ ВД "ММД", 2009. – 127с.1
81.4Англ-2
Г 76
Грамматика английского языка: пособ. Для студ-тов пед. ин-тов и ун-тов /В. А. Каушанская и др. К.: ИНКОС, 2009. – 319с.2
81.4Англ
Д 80
Дугин С. English & Le francais: новый самоучитель/ С. Дугин. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 508с.1
81.4Англ-0
П 12
Павленко Л. Г. История английского язика: учеб. пособ. Для студ-тов высших учеб. завед. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 63с.1
81.4Англ-923
П 18
Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови: навч. посіб. для студ-тів вищих закладів освіти./ В. Ю. Паращук. – 2-ге вид., стерео. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 228с.2
81.4Англ-7
С 34
Сидорук Г.І. Основи перекладознавства: метод. розробка / Г. І. Сидорук. – К.: Кондор, 2010. – 282с.1
81.4Англ-4
С 56
Современный англо-русский русско-английский словарь: 30000 слов + грамматический справочник/ ред. Э. В. Белик, З. В. Неиволода. – Донецк: БАО, 2007. – 383с.1
81.4Англ-923
С 79
Степанова С. Н. Английский язык для педагогических специальностей = English for Pedagogical Specialities: учеб. пособ. Для студ-тов высш. Пед. учеб. завед. /С. Н. Степанова , С. Н. Хафизова, Т. А. Гревцева; под ред. С. Н. Степановой. – М.: Академия, 2008. – 223с.1
81.4 Англ
У 59
Универсальный сборник тем современного английского языка/ Д. М. Курбанисмаилова. – Донецк: БАО, 2008. – 351с.1
Латинська мова
81.4 Латин
С 21
Сафроняк О. В. Латинський буквар/ О. В. Сафроняк, Б. В. Чернюх. – Львів: Світ, 1995. – 119с.1
Німецька мова
81.4Нем-923
Б 27
Басова Н. В. Немецкий для экономистов: учеб. Пособ. для студ-тов эконом. Спец. высших учеб. Завед. /Н. В. Басова, Т. Ф. Гайвоненко. – 11-е изд., испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 378с.1
81.4 Нем
З-13
Завьялова В. Практический курс немецкого языка. Для начинающих/ В. Завьялова, Л. Ильина. – 6-е изд. Перераб. И доп. – М. Лист Нью, 2005. – 875с.1
81.4Німя73
К 89
Кузько П. В. Lingvosti Listische text analyse (Texte, Aufgaben, Diskussionsstoff) = Лінгвостилістичний аналіз тексту/ П. В. Кузько. – Мелітополь: Люкс, 2009. – 235с.1
Фольклор
82.3(0)
И 20
Иванова-Казас О.М. Птицы в мифологии, фольклоре и искусстве / О.М.Иванова-Казас. - С.Пб.: Нестор-История, 2006. - 172с.1
82.3(4Укр-6Крм)
Л 38
Легенды и сказания Крыма / сост. Ю.Ситько. - Севастополь: Библекс, 2008. - 191с.1
Літературознавство
83я73
І-19
Іванішин В. П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб./ В. П. Іванішин. – К.: Академія, 2010. – 253с.1
Російська література
83.3(4Рос)5я73
Ч 59
Чижевський Д. Історія російської літератури XIX століття. Романтизм/ Д. Чижевський. – К.: Академія, 2009. – 214с.2
83.3(4Рос)5
Ч 59
Чижевський Д. Історія російської літератури XIX століття. Романтизм [електр. ресурс]/ Д. Чижевський. – 2009. – опт.диск (CD-R)5
Світова література
83.3(0)4я73
Д 13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII – XVIII ст.: навч. посіб./Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 289с.2
83.3(0)5я73
Д 13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХIХ – початку XХ ст.: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. заклад./Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 2-ге вид., перераб. та доп. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 399с.2
83.3(0)6я73
Д 13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. заклад./Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. –К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 487с.2
83.3(0)3я73
П 22
Пащенко В. І. Антична література: підручник для студ-тів вищу навч. заклад./ В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. – К.: Либідь, 2008. – 718с.1
Українська література
83.3(4Укр)4я73
Б 61
Білоус П. В. Історія української літератури ХI – XVIII ст.: навч. посіб./ П. В. Білоус. – К.: Академія, 2009. – 423с.1
83.3Укря2
У 74
Усі українські поети/ упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 447с.1
Мистецтво
85.313(3/8)5
В 72
Волынский Э. Кароль Шимановский (1882-1937): краткий очерк жизни и творчества/ Э. Волынский. – Ленинград: Музыка, 1974. – 87с.1
85.334(4Укр)
Н 59
Нещерет Т. Народний артист України Олександр Король: бібліографічний нарис/ Т. Нещерет. – Запоріжжя: РВП "Видавець", 1995. – 46с.1
85.126я73
Ш 37
Шевнюк О. Л. Історія костюма: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – К.: Знання, 2008. – 375с.1
85.313(4Укр-4Зап)
М 29
Мартинюк Т. Музичний професіоналізм Північного Приазов’я ХІХ-ХХ ст. (п’ять поглядів на геосоціокультурну динаміку Запорізького краю)/ Т. Мартинюк. – Мелітополь, 2003. – 608с.1
85.11817я73
К 82
Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: підручник /Н. Я. Крижанівська. – К.:Ліра-К, 2009. – 217с.1
Релігієзнавство
86.3я73
Ч-49
Черній А. М. Релігієзнавство: підручник/ А. М. Черній. – К.: Академвидав, 2008. – 399с.26
Філософськи науки
87я73
Ф 56
Філософія: навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад./ за ред. І. Ф. Надолного. – К.: Вікар, 2000. – 622с.1
Естетика
87.8я73
С 51
Сморж Л.О. Естетика: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів / Л.О.Сморж. – К.: Кондор, 2009. – 333 с.1
Психологія
88.8
А 92
Атемасова О. А. Проблеми розвитку та корекція емоційної сфери молодших школярів/ О. А. Атемасова. – Х.: Ранок, 2010. – 175с.1
88.8
Б 87
Браілко Т. Б. Особливості мислення молодших школярів/ Т. Б. Браілко. – Х.: Ранок, 2010. – 175с.1
88.8
К 17
Кальба Я. Шкільному психологу: вчинковий потенціал старшокласника/ Я. Кальба. – К.: Шкільний світ, 2010. – 126с.1
88.4я73
Х 69
Ходаківський Є. І. Психологія управління: навч. посіб./ Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 606с.1
88.4я73
К 85
Крысько В. Г. Этническая психология: учеб. Пособ./ В. Г. Крысько. – 2-е изд., стерео. – М.: Академия. 2004. – 313с.1
88.4я73
П 37
Платонов Ю. П. Основы этническойпсихологии: учеб. Пособие/ Ю. П. Платонов. – СПб: Речь, 2003. – 451с.1
88.5я73
С 12
Савельєва В. С. Психологія управління: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ В. С. Савельєва. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 315с.1
Збірники
92я2
В 42
Видатні наукові відкриття / авт. – упоряд. В. М. Скляренко та інш. – Х.: Фоліо, 2008. – 319с. – (Дитяча енциклопедія)1
шаблоны для dle 11.2